Kavita Khobro

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಂಗೆಲ್ಯಾ 'ಮರ್ಸಿಲೈಟ್' ಘರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲೆ ಧಗಿಕ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ ವೊತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ ಥಂಡಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ಸೊಳಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲಿಂ.

ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ "ಮೊತಿಯಾಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ಮೊತಿಯಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಉಣೆಂ ಕೆದಳಾಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ. ಕವಿತೆಚೆ ರಸಿಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂನಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ ಸಹೃದಯಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ತಶೆಂ ವಾಚ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಸಭೆಕ್ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕವಿಕ್ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕವಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಕವಿಕ್ ಏಕ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸಲ್ಲೆಬರಿ. ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ - ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಾಂತ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ದೂಖ್, ಸಂತೊಸ್ ಯಾ ಆಕ್ರೋಶ್ - ತೊ ವಾಚ್ಪಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪಾವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕವಿಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ ಜಾತಾ- ಮ್ಹಣುನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕವಿ, ಲೇಖಕ್, ಕಥಾಕಾರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಕವಿ ಚಡ್ತಾನಾ ಆನಿ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 'ಹಾಂವೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ' ತಶೆಂಚ್ 'ಫಾತರ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆನ್ 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಘಾಗ್ರೊ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ 'ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್' ಆನಿ 'ಪ್ರೂಫ್' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ 'ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭಿಕಾರಿ' ಆನಿ 'ಗಝಲ್' ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಾನ್ 'ಮಾತಿ' ತಶೆಂಚ್ 'ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಆವಸು' ಕವಿತಾ, ಫೆಲ್ಸಿ ದೆರೆಬೈಲ್ ಹಿಣೆಂ 'ರೊಂಪಿ' ಕವಿತಾ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ 'ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಆವ್ಕ್' ತಶೆಂಚ್ 'ಹಾಸ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾನ್ 'ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್' ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ 'ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್' ಆನಿ 'ಘಡಿತ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ 'ಭಾಸ್' ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ 'ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಗತ್' ವಾಚ್ಲಿ. ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ 'ಖಿಣಾಂ' ತಶೆಂಚ್ 'ಭಿರಾಂತ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಗ್ಲೇನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 'ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಬೇಧ್?' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ 'ಮರ್‍ಯಾದಿಚೆಂ ಮರಣ್' ತಶೆಂಚ್ 'ಕುರು ಕುರು ಕಾನಾ' ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ 'ಘರಾ ಭೊಂವಾರ್‍ಚಿ ಪಾಠ್‌ಶಾಳಾ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಬರಾಬರ್,  ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂಚ್ ಘರ್‍ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಸಂಘರ್ಶಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ:  "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಲಾಗಿಂ ತುಜಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ ಫುಲ್ತಾ ವಾ ತುಜಿ ಆಮ್ಕಿ ಏಕ್  ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಪಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ ತೊಟಾಂತ್ ಅನಿ ಥೊಡೆ ಧಫ್ತರಾಂತ್, ಪಯ್ಣಾರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಯಾ ಪಣ್ಸಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಪಬ್ಬಾಂತ್ ,ಪಾರ್ಕಾಂತ್, ಜೈಲಾಂತ್, ಖಾಟ್ಯೆರ್, ಉಮೊ ದಿತಾನಾ, ಮಾರ್ ಖಾತಾನಾ .......ಅಶೆಂ ಹಜಾರ್ ಜಾಪಿ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ.  ಆಪ್ಲಿ ಕೃತಿ ಅನಿ ಕ್ರತಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಗಮಾವಿಶಿಂ ತಾಚಾ ಸೃಶ್ಟಿಕರ್ತಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಯಾಯೀಕರಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

"ಮತಿ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಅನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಕಠಿಣ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಎಕ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಶ್ಟೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ ಎ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್. ಸಂಘರ್ಶಾಚೆಂಚ್ ಜಿಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ  ಕವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಷತಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ “ಏಕ್ ಕಥಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಮಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜೊನ್, ಆಟೊನ್, ಆಟಟೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರ್‍ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಿರ್‍ಲತಾ, ಆಂಕ್ರೆತಾ, ಪಾಲೆತಾ ಆನಿ ಫುಲ್ತಾ" ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ವಚಣ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಜನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾ.

"ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿನ್ ಏಕ್ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಸಾತ್. ಝುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ಝುಜಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಅನಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ತಾತ್ !

"ಮತಿಭಿತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ? ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ 'ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ' ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ 'ಗಣೇಶ vs ಗಣೇಶ' ಕವಿತಾ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲೆ ಸಂಘರ್ಶ್ ಘಡುನ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತಾ? ವಿಲ್ಸನಾನ್ 'ಧರಾ-ಗಾ ಮಹ್ಜಿಂ ಥಾನಾಂ' ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚಿಂ ಧಾವ್ ಕಶಿ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ? ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಚೆಂ 'ಶಿರೋನಾಂವ್' ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್  ಮತಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಘುವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಕಾಚ್ ಕಿಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

"ಕವಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್‍ಲತಾನಾ ಥಂಯ್ ಕಠೀಣ್ ಪರ್ ಅನಿ ವಿರೋಧ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆಂ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಾಮಾದ್ ಉರ್ದು ಕವಯತ್ರಿ ಅದಾ ಜಾಫ್ರಿ (1924-2015). ಪರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕವಿಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಗೂಣ್, ಕವಿಚೊ ಭೊಂವಾರ್,ಕವಿಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸಂಸೊಧ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಆತ್ಮ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಯಾ ಅವಲೋಕನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಅನಿ ತರ್ಕಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ನಿರ್ವಚಣ್ ಹೆಂ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಾಮಾಜಿಜ್ ಸಮತ್ವ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆವ್ಕ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿ ಜೆನ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ವಲ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ರಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಕ್ರಾಂತಿ, ತತ್ವ್, ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾ ಸಂಘರ್ಶ್‌ಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೆಂ" - ಅಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಲೇಖಕ್ ಸಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಲೇಖಕಿ ತೆಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಆಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಘರ್‍ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

गर्मेंत उकडल्ल्या जिवांक मडंत्यार कविगोष्टीन कवितेच्या पावसान न्हाणयलें

कविता ट्स्टान ह्याच एप्रीलाच्ये ८ तारकेर आयतारा सांजेर मडंत्यार लागसार‍च्या पुंजाल‍कट्टेंत मानेस्स्त रोबर्ट तशें मानस्तीण लिल्ली डिसोजांगेल्या 'मर्सिलैट' घरांत ह्या वर्साची तिसरी काऱ्यावळ जावन कविगोष्टी मांडून हाडल्ली. भायले धगीक शिजून आसल्ल्या कुडिंक एकानेकीं वोतल्ल्या पावसावर्वीं थंडाय लाबताना, चडुणें सोळा कविंनी तांच्या कविता वाचना मारिफात काळजां-मनां दाधोस केलीं.

सुर‍वेर कविता ट्रस्टाचो खजानी एंडऱ्यू एल. डिकुन्हान सर्वांक येवकार मागलो. आपल्या येवकार उलोवपांत कविता ट्रस्टाच्या मिसांव वावराचो उल्लेक केल्ल्या ताणें "मोतियांक गिरायक उणें. पूण मोतियांचें मोल उणें केदळाच जायना. तशेंच कविता. कवितेचे रसीक उणें आसतीत. पूण कवितेचें मोल केदळाय उणें जाल्लेंना" म्हणून सांगलें.

एच्चेम पेर‍नाळान सहृदयी आयकोवपी तशें वाचपी मानेस्त रोबर्ट डिसोजा तशें शिक्षकी जावनासची ताची पतीण मानस्तीण लिल्ली डिसोजाची सभेक वोळक करून दिली. कविगष्टी मांडून हाडल्ल्या वर्वीं कवीक लोकामुकार उबें केल्लेबरी जाता मात्र न्हय लोकाक कविची वोळक करून दिल्लेबरी जाता म्हण सांगल्ल्या ताणें कवीक आपलें आत्मावलोकन करून घेवंक कविगोष्टी एक उत्तीम आवकास म्हळें. असल्यो कविगष्टी कवीक एक 'लिटमस टेस्ट' आसल्लेबरी. कवितेंतलो आवाज - जावंक पुरो तांतलो विचार या अभिप्राय, दूख, संतोस या आक्रोश - तो वाचपा वेळार लोकामेरेन सारको पावलो जाल्यार तांतूं कविची यशस्वी आटाप्ता. कवितेंतल्यो प्रतिमा आयकोवप्याच्या अनभोगाक ताळ पडल्यो जाल्यार कवितेच्ये विस्तारायेक गड ना जाता- म्हणून एच्चेम म्हणालो.

कवी, लेखक, कथाकार स्टेनी बेळान ही कविगोष्टी चलोवन वेली. कविगोष्टी म्हळ्ळ्या बस्साचेर कवी चडताना आनी देंवताना, मानसीक संघर्ष आनी कवी म्हळ्ळ्या विषयाचेर ताणे आपले विचार मांडले. पुत्तूर थावन आयिल्ल्या डिंपल फेर्नांडिसान 'हांवें इनकार केलें' तशेंच 'फातर' कविता वाचल्यो. बजपेच्या रोहन अडकबारेन 'म्हज्या चेडवाचो घाग्रो' कविता वाचली तर, विल्सन कटीलान 'रेशन कार्ड' आनी 'प्रूफ' कविता सादर केल्यो. रोशू बजपेन 'ग्रेस्त भिकारी' आनी 'गझल' वाचून सांगताना, मंगळूर थावन आयिल्ल्या वेंकटेश नायकान 'माती' तशेंच 'नमस्तस्यै आवसू' कविता, फेल्सी देरेबैल हिणें 'रोंपी' कविता, विन्सी पिंटो आंजेलोरान 'प्रायेचें आवक' तशेंच 'हासचें रडणें' कविता सादर केल्यो. बंटवाळच्या सुरेश बाळिगान 'पोस्टर लांवचो मनीस' तशेंच एक हास्य कविता सादर केली तर एंडऱ्यू डिकुन्हान 'मातें पोशेंवचें कुटम' आनी 'घडीत' कविता वाचल्यो. रोबर्ट डिसोजान 'भास' हास्य कविता वाचली तर, एच्चेम पेर‍नाळान 'म्हज्ये कवितेची गत' वाचली. नवीन कुलशेकरान 'खिणां' तशेंच 'भिरांत' कविता वाचताना, ग्लॅनी फेर्नांडिसान 'कित्याक हो बेध?' कविता सादर केली. मेल्विन रोड्रिगसान 'मर्यादिचें मरण' तशेंच 'कुरू कुरू काना' कविता पेश केल्यो तर स्टेनी बेळान 'घरा भोंवार‍ची पाठ‌शाळा' कविता सादर केली.

वेदिचेर कविगोष्टिचो अध्यक्ष स्टेनी बेळा बराबर, एंडऱ्यू डिकुन्हा तशेंच घर‍चो येज्मानी रोबर्ट डिसोजा हाजर आसल्ले.

स्टेनी बेळान आपल्या कवितां मधल्या उलोवपांत संघर्शाच्यो जायत्यो गजाली सांगल्यो:  "आमच्या कविंलागीं तुजी कविता खंय फुलता वा तुजी आमकी एक  कविता खंय फुल्ली म्हण विचार‍ल्यार विवीध जापी येवंक पुरो. थोडे म्हणोंक पुरो तोटांत अनी थोडे दफ्तरांत, पयणार, मोर्नाच्या घरा, पार्टेंत या पणसा रुका मुळांत, इस्कोलांत, पब्बांत ,पार्कांत, जैलांत, खाट्येर, उमो दिताना, मार खाताना .......अशें हजार जापी आसुंक पुरो.  आपली कृती अनी क्रत्येच्या उगमाविशीं ताचा सृश्टिकर्ताक दीवंक साध्य आसचे तितलें न्यायीकरण हेरांक दीवंक असाध्य.

"मती भितर जांवच्या भोगणांचो अनी चिंतनांचो कठीण संघर्ष् एक्ये वेक्तिच्या साहित्य सृश्टेक कारण म्हणता कवी ए. अय्यप्पन. संघर्शाचेंच जिणें जियेल्लो  कवी अय्यप्पन अशें एक वाक्मूल दिल्ल्यांत कांय विशेषता ना. पूण कवी मेल्विन लुद्रिगान “एक कथा मनाच्ये मडकेंत शिजोन, आटोन, आटटीत जावन विर‍ताना थंयसर एक कविता किर्लता, आंक्रेता, पालेता आनी फुल्ता" सांगल्लें निर्वचण आयकताना अय्यप्पच्या उत्रांक वजन असा म्हळ्ळें नख्खी जाता.

"विलफ्रेड ओवेन म्हळ्ळ्या इंगलीष कवीन एक सोजेर जावन पयल्या म्हाझुजा वेळार बरयिल्ल्यो थोड्यो कविता असात. झूज म्हळ्यार एक्ये रितिचें संघर्श. विलफ्रेड ओवेन झुजा अंगणांत कितें चिंत्तालो म्हण ताच्यो कविता सांगतात अनी आयकोवप्यांक या वाचप्यांक त्यो विज्मीत कर‍तात !

"मतिभितर जाल्ल्या संघर्षान उबजोंच्या कवितांचें रूप कशें आसता ? मेल्विन लुद्रिगान 'देवी निनकासी' आनी एच्चेम्मान 'गणेश vs गणेश' कविता चिंत्तासताना तांच्ये मतिंत कसले संघर्श घडून असल्ले जाव्येता? विल्सनान 'धरा-गा म्हजीं थानां' बरोवन काडताना ताच्ये मतिंतल्या संघर्षाची धाव कशी आसल्ली जावंक पुरो? ह्यो कविता सोड्यां, तांचें 'शिरोनांव' आयकतानांच मती भितर कितेंगी घुवोंक सुरू जाता. हांवें हाकाच किक्क म्हणचें.

"कविच्ये मतिंत एक्ये कवितेचें भीं किर्लताना थंय कठीण पर अनी विरोध संग्तिंचें वोद्दू वोरांट जाता म्हणता फामाद उर्दू कवयत्री अदा जाफ्री (१९२४-२०१५). पर म्हळ्ळ्या संग्तिंनी कविचें वेक्तित्व, गूण, कविचो भोंवार, कविचें गिन्यान, संसोध इत्यादी मेळतात तर विरोध म्हणताना ह्या सर्वांक सवाल कर्न एक आत्म विमर्सो या अवलोकन आसता म्हण ती सांगता. विशलेषण अनी तर्काक विशेस व्याप्त आटापचें निर्वचण हें. देकून‌च जायजे सामाजीक समत्व प्रतिपादन करच्यांत सगळें आवक झरयिल्ल्या कार्ल मार्क्सान आपल्या प्रेमी जेन्नीक केंद्रीत जावन अव्वल श्रेश्ट म्हणचे तसल्यो कविता रचल्ल्यो. क्रांती, तत्व, संघटन म्हण चलल्ल्या ताच्ये मती भितर एक मोगा संघर्श‌य आसल्लो म्हळ्ळें जायत्यांक कळीत ना आसतलें" - अशें स्टेनी बेळान सांगलें.

ह्या संदर्भार कोंकणी कादंबरिकार रोन रोच कास्सिया, लेखक सिकेराम सुरत्कल, लेखकी तेल्मा डिसोजा मडंत्यार, आमेरिका थावन आयिल्लो नोरबर्ट मेंडोन्सा आनी वाड्यागार हाजर आसल्ले. घर‍चो येज्मानी रोबर्ट डिसोजान् धन्यवाद भेटयले.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.