Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬರಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಸೊಂಪ್ತಾ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ತಿ ಸುರು ಜಾತಾ

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ದೆವ್ಳಾಂನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಭಾಗಯ್ತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ಯಾ ಗರ್ಜ್ ಸೊಂಪುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ - ವಾಟ್ಲೆಂತ್, ಹರ್‍ವಾಣಾಂತ್ ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ದುಡು ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ತಾಂಕಿಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತ್ ಮಟ್ವೆ ಜಾತಾನಾ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಯಾ ಧಾಕ್ಟೊ ನೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕಾಂತಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ 'ಧಾ-ಚ್ ರುಪಯ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ನ್, ಉಮೊ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗುನ್, ಬಗ್ಲೆಕ್ ವಾಟ್ಲಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಕಾಲೆತಿಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ಜೊಕ್ತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ - ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್, ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಬಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಿಚ್ ಹ್ಯೆ ಸೊಂಪೆ ಕವಿತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತಕಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್

ನವ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾಟನಾಂತ್
ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್
ದಾನ್ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ 'ಧಾ' ರುಪಯ್
ಲೊಟ್ತಾನಾ ಆಚಾನಕ್ ಆವಾಜ್ ಗಾಜ್ಲೊ
"ಫಕತ್ ಧಾ ರುಪಯ್"?

ಕಾಲುಬುಲೊ ಹಾಂವ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್
ಚೊಯ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ತೊಚ್-
ವ್ಹಡ್ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಧಾ ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ದಾಂಬುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್
"ಫಕತ್ ಧಾ ರುಪಯ್"?

ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಚರಣಿ ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ಪಡ್ತಾಂ
ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್
"ಧಾ" ರುಪ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ನೆಣಾ ಜಾಲೊಂ ತುಜೆಂ ಮೊಲ್
ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಫಕತ್ "ಧಾ"ಚ್ ರುಪಯ್ !

-ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

संपादकीय:

बरी कविता खंयच्या वाक्यांत सोंपता, थंयच्यान ती सुरू जाता

इगर्जांनी, देवळांनी आमी आमच्यो धार्मीक गरजो भागयतांव. गर्ज सोंपल्यार त्ये खुशेन या गर्ज सोंपुंदी म्हळ्ळे आशेन - वाटलेंत, हर‍वाणांत या कंर्ड्यांत आमी दुडू घालतांव. कांय थोडे फावटीं आमचे तांकीच्याकी चडीत घालतांव, कांय थोडे फावटीं हात मटवे जाताना, हाताक मेळल्लो परनो या धाकटो नोट घालन सोडतांव. हाका कोणेंय कितेंय म्हणचेबरी ना. पूण हांगाच्या कवीक कांतयता. देकून 'धा-च रुपय घालताय?' म्हळ्ळें सवाल, क्रितांव धर्माचें सवाल ताका तुकलायता.

ही कविता खंयच्या वाक्यांत हांगासर सोंपल्या थंयसर ती सुरू जाता. खुरसाक मुखार दवर‍न, उमो घेया म्हणू सांगून, बगलेक वाटली दवर‍च्या आमच्ये कालेतीचेर बोटां जोकता. हें एक सवाल न्हय, जायतीं सवालां - एकल्याक एक, आन्येकल्याक आन्येक उबीं जावंक पुरो. तीच ह्ये सोंपे कवितेची ग्रेस्तकाय म्हणून हांव समजतां.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

खुरसाचें मोल

नव्ये इगर्जेच्या उद्घाटनांत
आल्तारार उमकळायल्ल्या व्हडल्या
खुरसाचो उमो घेवन
दान कंर्ड्यांत 'धा' रुपय
लोटताना आचानक आवाज गाजलो
"फकत धा रुपय"?

कालुबुलो हांव हेवशीन तेवशीन
चोयताना परत आवाज तोच-
व्हड आल्तारार सजयल्ल्या
धा लाखांच्या खुरसाक म्हज्या
दांबून दिल्ल्या उम्याचें मोल
"फकत धा रुपय"?

खुरसार उमकळच्या धन्या म्हज्या
चरणी तुज्या सरपडतां
काकुळत कर दुबळ्या म्हजेर
"धा" रुप्यांनी तुका विक्रीत कर‍तां
नेणा जालों तुजें मोल
मात्र आसले बोल्सांत फकत "धा"च रुपय !

-प्रसन्न निड्डोडी


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z