Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಕ್ ವೆಚೊ ಮನೀಸ್

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮೆಳನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರತಾಂವ್. ಆಮಿ ಜ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆತಾಂವ್, ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರುಚಿಚೆ ಮನೀಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚ್ಯೊ ಘಾಣಿ ಹುಂಗುನ್, ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ವಿಕ್ತ್ಯೊ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯಾ ಸುರಾತ್ ದೆಖೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?

ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಕವಿ ತರೀ ಆಸಾ. ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪುರಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆದೊಳಚ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಆತಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 


ಕವಿತಾ:

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್

ತೆನ್ನಾಂ... ಆಮಿ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ...
ಗಾಂವಾರ್ ಥರಾವಳ್
ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ...
ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ನ್ಹೆರೂ ಮಯ್ದಾನಾರ್...
ಆಯ್ದಾನಾಂಚಿಂ,,,, ವಸ್ತುರಾಂಚಿಂ,,, ಮಿಷಿನಾಂಚಿಂ...

ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರೊದಾಂ
ಆನಿ ಧಲ್ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಪಾಳ್ಣಿಂ

ಆಮಿ ಘರ್ ಭರ್‍ನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂ
ಆಜಿ, ಬಾಬ್, ಮಾಂಯ್,
ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಾಮ್ ಆನಿ ಮಾಮಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ
ಮಾಗಿರ್ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಭಾವೊಜಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ
ಸಕ್ಡಾಂ ಆಮಿ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾರ್ ಚಲುನ್
ಭುಂಯ್‌ಚಣೆ ಖಾಯೀತ್
ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಮಿಷಿನಾಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್,

ವಸ್ತುರಾಂ ದೆಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಉಮಾಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.
ರೊದಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಧಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್
ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಯಂತ್ರಾಂ, ವಸ್ತುರಾಂ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ
ಆಶಾ ಭರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿ ಆತಾಂ.......
ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ....
ಆನಿ ಪರಿಗತ್ ವಿಂಗಡ್ಲ್ಯಾ....

ಪಾಕಟೆ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್
ಸಕ್ಡಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾ,
ಆಮ್ಗೆರ್ ಕುಡಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಕುಡಾಂನಿ ಆಸಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ
ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ

ದೆಕುನ್ ಕುಡಾಂನಿ ಮಿಷಿನಾಂ ಭರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್
ವಸ್ತುರಾಂ ಚಿಲಾಂನಿ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್
ಕೊಣ್‌ಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್
ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್
ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್‍ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕಯ್ತಾ -

'ಹೆಂ ಜಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊನ್ಯೆನ್ ಧಾಡಲ್ಲೆಂ,
ಹೆಂ ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್ ಜರ್‍ಮನಿಚೆಂ ಬಾವ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ,
ಹೆಂ ಸಾಂವ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಜಾವೆನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ,
ಹಿ ವೋಲ್ ಇಟಲಿಚಿ ದೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ,
ಹ್ಯೊ ಪೆಟೊ ಸಾಂತ್ ಬರ್‍ನಾದ್ ಸ್ವಿಸರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾ ಥಾವ್ನ್
ಪಾಗುರ್‌ಮಾಂವಾನಿ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ'.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಆತಾಂ ಮಿಷಿನಾಂ ಆಸಾತ್, ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸಾತ್,
ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆಸಾತ್, ಬೊತ್ಲಿ ಆಸಾತ್, ವೊಚಾಂ ಆಸಾತ್,
ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್,

ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್,

ದೆಕುನಚ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸವೆಂ
ಹಾಂವ್ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂಕ್ ವೆತಾಂ
ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್,
ಥಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್
ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್
ಮನ್ಶಾ ಘಾಮಾಚಿ ವಾಸ್ ಚಾಕುಂಕ್

-ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ


संपादकीय:

घरा भितर‍ल्या एग्सिबिषना थावन मुक्ती जोडूंक एग्सिबिषनाक वेचो मनीस

एग्सिबिषनांनी आमकां जाय तेन्नां मेळनातल्ल्यो थरावळ वस्तू एका जाग्यार मेळतात. पूण ह्या वस्तूं सांगाता आमकां मनीस‌य पळेवंक मेळतात म्हळ्ळें आमी विस्रतांव. आमी ज्या वस्तुंक सोदून वेतांव, तसल्याच वस्तुंक सोदून आयिल्ले, आमच्याच रुचिचे मनीस सगळे एका जाग्यार आमकां मेळतात. तांकां मेळून, तांच्या घामाच्यो घाणी हुंगून, एग्सिबिषनांनी विक्त्यो दवरल्ल्या वसतूं थंय तांचो होरबोस पळेवन या सुरात देखोन आमकां वेगळो संसार उगतो जाता जावंक पुरो. ह्या संसाराक आपणावंक एग्सिबिषनांक भेट दिंवचे मनीस आमचे मधें कितले आसात?

कोणी नांत जाल्यारी, ह्ये कवितेचो कवी तरी आसा. एग्सिबिषनांतल्यो वस्तू पुराय ताच्या घरा येदोळच आसात. त्या वस्तुंक आपणावंक वचून मनशापण होगडावन घेतल्लीं मनशां ताच्या घरांतलीं आतां मायाग जाल्यांत.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

एग्सिबिषन

तेन्नां... आमी भुर‍गीं आसताना...
गांवार थरावळ
एग्सिबिषनां येतालीं...
चड कर‍न न्हेरू मयदानार...
आयदानांचीं,,,, वस्तुरांचीं,,, मिषिनांचीं...

भोंवतीं घुंवतीं व्हड व्हड रोदां
आनी धलती लांब लांब पाळणीं

आमी घर भर‍न भुर‍गीं आनी व्हडां
आजी, बाब, मांय,
भाव भयणीं, माम आनी मामी आनी तांचीं दोगां
मागीर बाय आनी भावोजी आनी तांचीं दोगां
सकडां आमी पुर‍शांवार चलून
भुंय‌चणे खायीत
एग्सिबिषन भोंवताल्यांव
मोनजाती पळेवंक, मिषिनां आपडुंक,

वस्तुरां देकताल्यांव
आनी आशेन उमाळताल्यांव.
रोदांचेर घुंवताल्यांव
पाळण्यांनी धलताल्यांव
आयदानां, यंत्रां, वस्तुरां आनी मोनजातिंची
आशा भरून फाटीं येताल्यांव.

आनी आतां.......
काळ बदल्ला....
आनी परिगत विंगडल्या....

पाकटे बळ जावन
सकडां तांच्या तांच्या घोंटेरा,
आमगेर कुडां चड आनी कुडांनी आसाजाय जाल्लीं
पयसापयस जावन खाली खाली

देकून कुडांनी मिषिनां भर‍ल्यांत
वस्तुरां चिलांनी भर‍न दवर‍ल्यांत
कोण‌य अपरूप घरा आयलीं तर
बायल म्हजी अभिमानान
दारां उगतीं कर‍न तांकां दाकयता -

'हें जापाना थावन वोन्येन धाडल्लें,
हें डिश‌वॉशर जर्मनिचें बाव्यान दिल्लें,
हें सांवड सेट फ्रान्साचें जावेन हाडल्लें,
ही वोल इटलिची देरान दिल्ली,
ह्यो पेटो सांत बर‍नाद स्विसर‌लॅंडा थावन
पागूर‌मांवानी दाड‌ल्ल्यो'.

आमगेर आतां मिषिनां आसात, वस्तुरां आसात,
मोनजाती आसात, बोत्ली आसात, वोचां आसात,
रास रास मोबायलां आसात,

नांत म्हळ्यार मनीस मात्र,

देकुनच बायले सवें
हांव एग्सिबिषनांक वेतां
मनशांक पळेवंक,
थंय येंवच्या मनशांलागीं उलोवंक
आनी तांचें आयकुंक
मनशा घामाची वास चाकुंक

-स्टीवन क्वाड्रस, पेर्मुदे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z