Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕಿರಣಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತಾತ್

’ಬಳ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಳ್ಕೆಂ’ ಅಶಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ’ಸರ್ವಯ್ವಲ್ ಒಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಪ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ನೆಮ್. ಹಾಂತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತಚ್ ಆಖ್ಖೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜರುನ್ ವೆತಾ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ನಳಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಎಕೆಕ್ಯೆ ನಳಿಯೆಚೆಂ ಬಳ್, ಸಮಾಜಾಂತ್ಲೊ ತಿಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ವೆಗ್ಳೊ. ಎಕಾ ಮುಖಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಿಶಿಯೊ ವೊಳಾಯ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ ರಾವುನ್ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಿಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಭಿತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ನಾಡ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಎಕ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ತಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಆಸಾ - ಕಿರಣ್ ತಸಲೆ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

  

ನಳಿ

ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್
ವಾರೆಂ ಫುಂಕುನ್
ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ
ಆಗ್ಟೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ
ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿಚಿ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಚಿ ನಳಿ

ಪೆಟ್ಲಲ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜಿವೊ ಜಳೊವ್ ಘಾಲ್ನ್
ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಧುಂವರ್ ಉಸೊವ್ನ್
ತಾಂಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್
ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಪ್ಸಾಂಯ್ ತಾಂಣಿ ಫಾಫ್ಶಿಲಿಂ, ಮ್ಹಣಾಲಿ -
ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೆ ನ್ಹಾಣಿಯೆರ್ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಧುಂವ್ರಾಚಿ ನಳಿ


ಜಿವೊ ಜಳೊವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್
ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ಖೊಂಕುನ್ ಖೊಂಕುನ್
ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ
ಮ್ಹಣಾಲಿ ಗಳ್ಯಾಭಿತರ‍್ಲಿ ನಳಿ

ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಿಟಾಳ್‍ಯ್ ಉಬ್ತಾ
ಧುಂವರ್ ಸಯ್ತ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ
ಚಡ್ ಆವಾಜಾಚಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್
ತಾಳೊ ಕಾಪುಂಕ್ ಗುಳೋಯ್ ಉಸಳ್ತಾ
ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಭಿತರ್ ದವರ‍್ಲಲಿ ಬಂದೂಕೆಚಿ ನಳಿ

ಆತಾಂ, ರಾಂದ್ನಿಚಿ ನಳಿ ವಾರೆಂ ಫುಂಕಿನಾ
ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಚಿ ನಳಿ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕಿನಾ
ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ನಳಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡಿನಾ
ಆವಾಜ್ ಫಕತ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯೆ ನಳಿಯೆಚೊ....

-ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್

संपादकीय:

किरणाचीं किर्णां कविता शेत पर्जळायतात

’बळ आसल्ल्यांचें बोळकें आनी उदक आसल्ल्यांचें कोळकें’ अशी एक म्हण्णी आमी आयकल्या. इंगलेजांत ’सर्वयवल ऑफ द फिट्टेस्ट’ म्हळ्ळें सांगप आसा. हें प्रकृतेचें नेम. हांतूं थावन चुकारी मारुंक कोणाय थावन साध्य ना. चुकारी मारुंक प्रेतन करच्यांतच आख्खें जिवीत जरून वेता.

ह्ये कवितेंत च्यार नमुन्यांच्यो नळियो आसात. एकेक्ये नळियेचें बळ, समाजांतलो तिचो पांवडो वेगळो. एका मुखार आन्येक बळवंत म्हणून मिशियो वोळायताना, ताच्याकी बळवंत आन्येकली मुखार रावून शेंकारें फुलयता. आयच्या काळाक जोकती कविता हांगा आसा. तिचो स्वाद चाकुंक तुमकां आपोवणें दितां.

थोड्याच काळाभितर कवितेची नाड सारके रितीन पारकून आयिल्ल्या कवीं पयकी किरण निर्काण एकलो. असली एक तांक इतले वेगीं तो आपणायत म्हणून हांवें चिंतुंक नातल्लें. कोंकणी कविता सारके वाटेर चमकून आसा - किरण तसले किर्णां फांकोवन आसता परयांत.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

नळी

कोनशार आसलल्या म्हजे भितर
वारें फुंकून
धाकटुल्या किटाळाक उज्याचें
आगटें केलें म्हणाली
रांदच्या कुडाच्ये रांदणिची उजो फुंकची नळी

पेटलल्या आगट्याक जिवो जळोव घालन
गांव‍भर धुंवर उसोवन
तांचीं मात्र न्हय
म्हजीं पोपसांय तांणी फाफशिलीं, म्हणाली -
कोडक्यांतल्ये न्हाणियेर उबी केल्ली धुंवराची नळी


जिवो जळोव घाल्ल्या रागान
ताळो पिंजून तिरस्कार केल्ल्याक
खोंकून खोंकून
ताळ्याची शेळ सुकल्या
म्हणाली गळ्याभितरली नळी

म्हजेथंय किटाळ‍य उबता
धुंवर सयत पोळन धांवता
चड आवाजाची खोंकली काडल्यार
ताळो कापुंक गुळोय उसळता
विंचवण तुमची म्हणाली भितर दवरलली बंदूकेची नळी

आतां, रांदनिची नळी वारें फुंकिना
कोडक्याची नळी धुंवर वोंकिना
आनी ताळ्याची नळी खोंकली काडिना
आवाज फकत बंदूकेच्ये नळियेचो....

-किरण निर्काण


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z