Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೈಲ್

ಔರಾಂಗಾಬಾದಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಕಥಾ-ಕವಿತಾ. ಮನ್ಶಾಜಿವಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೆಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಕರ್ಗಾಂಚೆಂ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಹ್ಯಾ ರೈಲಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂಗಾಯ್?

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಕವಿತಾಂ ಖಾತೀರ್, ಬರ್‌ಪಾಂ ಖಾತೀರ್ ಫಾಮಾದ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚೆಂ ಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ರಗತ್ ಆನಿ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ

ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ
ಮಾಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ
ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಆಸ್ಲಲೆಂ ಫಕತ್
ಹಟ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ
ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮಾತಿಯೆಚಿ ವೋಡ್
ಆಂಗಾರ್ ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
ಪಾಂಯಾಂನಿ ತುಟ್ಲಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ
ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ,
ಥೊಡ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ
ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ....

ತೆ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ
ಚಲತ್ತ್ ಗೆಲೆ
ವ್ಹಾಣೊ ಝರೊವ್ನ್
ಬಾರಿ ತುಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ
ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ನಿಕ್ಳುನ್
ರಗತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ತಾಂಣಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ನಾ....
ಧಾ ಧಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲುನ್
ಘಡಿಭರ್ ರಾವುನ್
ಎಕೇಕ್ ಬಿಸ್ಕುತ್ ಖಾವ್ನ್
ದೊದೋನ್ ಘೊಟ್
ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್
ಪರತ್ ತೆ ಚಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!

ರಸ್ತ್ಯಾವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಮ್ಹಣುನ್
ಗೂಡ್ಸ್ ರಯ್ಲಾಚ್ಯಾ
ಪಾಟ್ಯಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್
ಚಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ...

ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಚಿಂ
ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್
ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್
ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ
ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ
ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್
ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ...

ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ
ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ
ಆನಿ ಫುಡೆಂ
ತಾಂಕಾಂ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ
ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ
ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್
ಖಾಂದಾವಯ್ಲಿಂ ಬೆಗಾಂ
ಸಕಯ್ಲ್ ದವರುನ್
ಪಾಂಯ್ ಸೊಡುನ್ ಬಸ್ಲೆ
ಎಕೇಕ್ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾವ್ನ್
ದೊದೋನ್ ಘೊಟ್
ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್
ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾಂ ಬಗ್ಲೆನ್
ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಗಾಂಚೆರ್
ತಕ್ಲಿ ದವರುನ್
ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್
ಏಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಯ್ಲ್
ಕಾಳೊಕ್ ಶಿಂದುನ್
ಧಾಂವುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ
ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕುನ್
ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್
ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಧಾರಿ
ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್
ಫುಡೆಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ...!

ಟಿವಿಂನಿ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ
ಹಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್
ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ
ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ...
ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲಲ್ಯೊ
ಉದ್ಕಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ
ಆನಿ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ!

- ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

संपादकीय:

मनशांक गांवाक आपोवन व्हरून गेल्लें रैल

औरांगाबादाची नीज काणी ह्ये कवितेंत आसा. ही एक कथा-कविता. मनशाजिवाच्या मोलाविशीं हुस्केंवची कविता. मनशाकुळाचेर आयलल्या कर्गांचें दाखलीकरण करची कविता. ह्या रैलान ह्या मनशांक खंयच्या गांवाक व्हरून पायलेंगाय?

सिज्येस ताकोडे आपल्या विनोदीक कवितां खातीर, बर‌पां खातीर फामाद. पूण हांगासर ताचें कड‌ल्लें काळीज घेवन आयला.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

रगत आनी भाकऱ्यो

तांचें पयण आरंभ जालें
माय गांवाक फाटीं वेताना
तांचेलागीं कितेंच नात‌ल्लें
आसललें फकत
हट आनी भर्वसो
मोगाच्या मनशांचो हुसको
आनी गांवच्ये मातयेची वोड
आंगार म्हेळकुटी मुस्तायकी
पांयांनी तुटलल्यो व्हाणो
पिंजकर बॅगांत इल्लें वस्तूर
गंवांच्यो भाकऱ्यो,
थोड्यो बिस्कुत्यो
आनी उदकाच्यो बोतल्यो....

ते मयलां मयलां
चलत्त गेले
व्हाणो झरोवन
बारी तुटून गेल्यारी
पांयांच्यो काती निकळून
रगत व्हाळून आसल्यारी
तांणीं चलचें रावयलें ना....
धा धा मयलां चलून
घडीभर रावून
एकेक बिस्कूत खावन
दोदोन घोट
उदक पियेवन
परत ते चलूंक लागले!

रस्त्यावाट लांब म्हणून
गूड्स रयलाच्या
पाट्यां मदल्यान
चलूंक लागले...

गांवांत तांचीं
प्रायवंत आनी पिडेस्त
आवय बापय
भाव भयणीं
आनी बायल भुरगीं
तांच्या येण्याक
राकून रावल्यांत आसतलीं...

सुर्यो बुडून गेलो
प्रथवेर काळोक मांडलो
आनी फुडें
तांकां चलुंक जालें ना
ते सक्कड सांगाता मेळ्ळे
एकामेका सांबाळून
खांदावयलीं बॅगां
सकयल दवरून
पांय सोडून बसले
एकेक भाक्री खावन
दोदोन घोट
उदक पियेवन
रयला पाट्यां बगलेन
आपापल्या बॅगांचेर
तकली दवरून
विशेव घेवंक लागले.

फांत्या फांत्यार
एक गूड्स रयल
काळोक शिंदून
धांवून आयलें
पुरासणेन थकून
गाढ निदेंत
संवसार विसरून गेल्ल्या
असहायक आनी निराधारी
मनशांच्या आंगावयल्यान
पाशार जावन
फुडें धांवलें...!

टिविंनी आनी माद्यमांनी
ही कराळ खबर
प्रसार जाली
आनी थंयसर
पळेवंक मेळ्ळ्यो...
रगतांत भिजलल्यो
उदकाच्यो बोतल्यो
बिस्कुत्यो
आनी भाकऱ्यो!

- सिज्येस ताकोडे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z