Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಯ್

ಸಗ್ಳೆ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಶೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಸುಟ್ಕೆಕ್‍ಯ್ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಸುಟ್ಕಾ ನಿತಿಭಿತರ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲ್ವತಾಂವ್. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ವಣೆಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲಾಂ.

ದೇಶಾಂ-ದೇಶಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮನಸ್ತಾಪಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ದವರ‍್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಕರುನ್ ಭಾರತ್-ಚೀನಾ ಮದ್ಲೆಂ ಘರ್ಶಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಆನಿ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜತಲೊ.

ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಪಚೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಸಲೀಸ್ ತರೀ, ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಲಾಂನಿ ದಿಪ್ಕಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತುಕಾ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ಉರನಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ದೊರಿ

ದೊರಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ
ರುಕಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್
ಚರವ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ!

ದೊರಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾ-ಗೊ
ಸುಟ್ಕಾ ಆಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವುಂಕ್
ಆಸಾ ಪಳೆ ಪಾಲೊ ತಣ್ ತೆಣೆಂ
ಅಳೆ! ತ್ಯೆಚ್ ಕುಶೀನ್ ಉಬ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ವೊಂಯೊ ಉತ್ರುನ್ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್!

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೇತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಗಾಯ್ರುಂ
ಆಮುರ್‌ಪಿಕ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಿರ್ಮತೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ...

ದೊರಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್
ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಟೊ ರೆವ್ಡಲಾ ಪಳೆ ರುಕಾಕ್
ಗಾಂಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಧನ್ಯಾನ್
ತಾಚಿ ನೀತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮೀತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾನ್!

ಗಾಯ್ರುಂ, ಗಾಯ್ರುಂಚ್! ಘರ‍್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ
ವಾಟೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ದಿಸ್ಲಿಂ ರಗ್ತಾಳಿಂ ಖತಾಂ
ಕೊಣಾಚಿಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ, ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ‍್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್
ತೆಣೆಂ ಉಬ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉಬುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ
ಗಾಯ್ರಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ...

ಆರೆ! ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾ ತುಂ ಸಾಂಗ್
ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಂ ಆನಿ ದುಕಾಂ
ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಸರಾರಾಂ
ಕೊಣೆಂ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರೆ ತುಜಿ ದೀಷ್ಟ್?
ಕೊಣೆಂ ಶಿಂವ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾ ವೋಂಟ್
ಕೊಣಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಡವ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಸಬ್ದ್?
ಫಟಿಚ್ ಭಕಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕುರ್ಡೆ ಮತಿಕ್
ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದರ್ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಆಬ್ಲೆಸ್
ದಿಸತ್ ಕಶೆಂ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಮಸ್ತಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್?

ಸುಟ್ಕೆಕೀ ಆಸಾಗಾ ದೊರಿ ಲಾಂಬ್!
ಕುರ್ಡೆ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕತ್ ತರಿ ಕಶಿ?
ಉಡ್ಕಾಣಾಂನಿ ನೀತ್ ಮೀತ್ ಮಿರ‍್ವತಾನಾ
ದೊರಿಯೆಕ್ ಗಾಂಟಿ ಪಡುನ್, ಗಾಂಟಿಕ್ ಗಾಂಟ್ ಕುಡ್ಸುನ್
ಮುಡ್ಡುನ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಸೊಡಿತ್ ಗೊಮ್ಟಿ!
ಕಯ್ದ್ಯಾ! ಫಿರ್ಕಿಸ್ ಮತಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ನ್ಹಯ್
ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಯ್!

ಗೊರ್ವಾಲಾಗಿಂ ಪಾಟಿಂಚ್ ಆಯ್ಲೊಂ
ರುಕಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಖೆಳುನ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ
ಗೊರುಂ ಆನಿ ಸುಕ್ಣೆಂ!

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ

संपादकीय:

सुटकेक मीत आसा, त्यादेकून सोडवण जाय

सगळे आमी आमच्या जिवितांत सुटका आशेतांव. पूण ह्ये सुटकेक‍य एक मीत आसता आनी ती सुटका नितीभितर बांदून दवरल्ली आसता म्हणून जायते फावटीं आमी समजूंक सलवतांव. कवी आंडऱ्यून असल्ये सुटकेच्यो गजाली सांगताना सोडवणेच्या दाराक आमकां आपोवन व्हेलां.

देशां-देशां मदल्या राजकीय मनस्तापांच्ये फाट‍भुंयचेर ही कविता आमी दवरली जाल्यार, प्रत्येक करून भारत-चीना मदलें घर्शण ह्ये कवितेंतल्यान आमी चोयलें जाल्यार सोडवणेचो आनी सुटकेचो अर्थ आनीक‌य आमकां बर‍्यान समजतलो.

आंडऱ्यून व्हरती कविता दिल्या. पयल्या वाचपांत पचोवंक कष्ट जातीत. ह्ये कवितेचो भायलो अर्थ सलीस तरी, भितरल्या सरलांनी दिपकल्लो अर्थ उगतो जाताना, ह्ये कवितेचें व्हडपण तुका कळनासतां उरना.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

दोरी

दोरी बांदूंक नातल्यारी
रुका भोंवतींच भोंवाडो काडन
चरव सोदच्या गायराक जागयलें!

दोरी बांदूंक ना-गो
सुटका आसा पयस धांवूंक
आसा पळे पालो तण तेणें
अळे! त्येच कुशीन उबलें सुकणें
आवकास आसताना सवकास कित्याक?
वोंयो उतरून उडक्यो मार!

म्हाका पळेत रावलें गायरूं
आमूर‌पिक्या हाश्यान आनी बिर्मतेच्या दोळ्यांनी...

दोरयेचो एक वांटो म्हज्या गोमट्याक
आन्येक वांटो रेवडला पळे रुकाक
गांट घालुंक ना तितलेंच धन्यान
ताची नीत आनी म्हजी मीत
म्हाका कळीत जाल्या खर‍्यान!

गायरूं, गायरुंच! घरच्ये वाटेक काडलीं मेटां
वाटे मातयेंत दिसलीं रगताळीं खतां
कोणाचीं? म्हाका कित्याक पडून गेलां?
पळेवंक नाका, वयर उबारली दीष्ट
तेणें उब‌ल्लें सुकणें फाटीं उबून येंवचें दिसताना
गायराचे दोळे उलोवंक लागले मतींत आतां...

आरे! सुटकेच्या गुलामा तूं सांग
सुटकेच्या रस्त्यार रगतां आनी दुकां
गुड्डावन धांवताना सरारां
कोणें बांदल्यारे तुजी दीष्ट?
कोणें शिंवल्यात‌गा वोंट
कोणा भिंयान आडव दवरल्यात सब्द?
फटीच भकांवच्ये कुरडे मतीक
पेल्याच्या दर्कासाच्या पाल्याचो आबलेस
दिसत कशें पांयांनी मस्तिल्लें सत?

सुटकेकी आसागा दोरी लांब!
कुरडे मतीक झळकत तरी कशी?
उडकाणांनी नीत मीत मिरवताना
दोरयेक गांटी पडून, गांटीक गांट कुडसून
मुड्डून अंर्दून सोडीत गोमटी!
कयद्या! फिरकीस मतीक सुटका न्हय
सोडवण जाय!

गोर्वालागीं फाटींच आयलों
रुका भोंवारीं खेळून आसल्लीं
गोरूं आनी सुकणें!

-आंडऱ्यू एल. डिकुन्हा


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z