Kavita Kular

... ಜೀವಿಂಚೊ ಉದ್ಗಾರ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ!

ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಾಮಾರಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತಾ ಪಿಳುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಾರಿವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕವಿಂಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಕ್ ಆಂಕರ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‍ಪಿ ಎಕ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ನಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯೊ ಜೀವಿ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಧರುನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹೊ ವೇಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಯೆದೊಳ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾನ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಸಾಂಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕುಶೆಲತಾ, ಡಿಎಸ್‍ಪಿ-ನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಾಪರ‍್ಲ್ಯಾ.

ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್ ಡಿಎಸ್‍ಪಿ-ಕ್ ಉಬಾಳ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


ಕವಿತಾ:

 

ನಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಂಚೊ ಉದ್ಗಾರ್

ಮಾಣ್ಕೊ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್
ಕಸ್ಲಿಗಿ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ..
ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಮಡಿಂ ಪಡ್ತಾತ್
ಆಮಿ ತೆವ್ಶಿಂ ತಿಳ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಸಿಸರ್:
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್
ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ಖಾತಲ್ಯಾಂಕ್
ಆಜ್ ಗ್ರಾಶಿತಾನಾ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲುಂಕ್
ಸಂಗಿಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮಡೀಂಯ್ ಸಕನಾಂತ್.

ಮಾಸ್ಳಿ:
ಆಮ್ಕಾಂ ಧರುಂಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಜಾಳಾಂನಿ
ತಾಂಚಿಂಚ್ ಮಡಿಂ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಿಂ.

ಖುಬೊ:
ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್,
ದೀವ್ಳ್, ಗಾಯೆಖಾತೀರ್
ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಡ್ಲಲೆ
ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಉಪ್ಯೆತಾತ್
ಜೀವ್ ಆನಿ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ.

ಬಿಳಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ:
ಹಾಂಕಾಂ ಖೊಂಕುನ್ ಖಾಂವ್ಕೀ
ದಿಸ್ತಾ ಭ್ಯೆಂ... ಖಂಯ್
ಹಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇತ್ ತರ್?

ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್:
ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ
ವಾಂಟೆ ಕರುನ್ ರಗತ್
ವ್ಹಾರಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ ದೆವಾ..
ನಾಂತರ್ ಹಾಂಚಿ ಬೂದ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜೀವಿಂಕ್‍ಯ್
ಯೇತ್.

-ಡಿಎಸ್‍ಪಿ


संपादकीय:

मनीस न्हय जाल्लीं मनशांविशीं उलयताना!

कोरोना म्हामारीन कांय कविंची सृषटिशीळता पिळून सोडल्या. कोरोना म्हारिवर्वीं कांय कविंच्ये सृषटिशीळतेक आंकर धर‍्ल्या. त्या पयकी पयलेच पावटीं कविता कुळाराक आयिल्ली डिएस‍पी एकली.

तिच्ये कवितेंत नंयत‌ल्यो जीवी मनशारूप धरून उलयतात. हो वेळ कोणायचीं खेळकुळां कर‍्चो न्हय. त्यादेकून बोव चत्रायेन, येदोळ मनशाकुळान प्रकृतेचेर चलयिल्लो हल्लो, मनशाच्या तोंडान सांगयनासतां, मनीस न्हय जाल्ल्यांनी सांगची कुशेलता, डिएस‍पी-न ह्ये कविते मारिफात वापर‍्ल्या.

कविता कुळार डिएस‍पी-क उबाळ येवकार दिता.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

नंयत‌ल्या जीविंचो उदगार

माणको:
आमच्या भायल्या संसारांत
कसलिगी पिडा आयल्या..
मनशांचीं मडीं पडतात
आमी तेवशीं तिळचें नाका.

सिसर:
म्हज्या संसारांतल्या मासळ्यांक
वळवळावन खातल्यांक
आज ग्राशिताना बोबाट घालुंक
संगीं उप्येंवचीं मडींय सकनांत.

मासळी:
आमकां धरुंक उडयिल्ल्या
जाळांनी
तांचिंच मडीं सांपडालीं.

खुबो:
जीव आसताना जात, धर्म,
दीवळ, गायेखातीर
सोसणिकाय सांडलले
आज आमच्या थळार उप्येतात
जीव आनी लज नासतां.

बिळांत थावन कुरल्यो:
हांकां खोंकून खांवकी
दिसता भ्यें... खंय
हांची पिडा आमकां येत तर?

नंयचें उदक:
उस्वास आसताना म्हजे
वांटे करून रगत
व्हारयतल्यांक
म्हज्या गर्भांत थावन काड देवा..
नांतर हांची बूद
म्हज्या संसाराच्या जीविंक‍य
येत.

-डिएस‍पी

 


Comment on this article

  • Uday Deshprabhu, Pune

    Thu, May 27 2021

    Khup sunder kavita.Apunuch vhodlo somjupi monshak herr jiv kashe mhun lekhtat ti janvikai larun divpi bes bori kavita.

    DisAgree Agree Reply


Title : ... ಜೀವಿಂಚೊ ಉದ್ಗಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z