James & Shobha Mendonca Endowment Lecture
July 8, 2012 : I - Endowment Lecture on Poetry by Gulzarಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್:


ಅಸ್ಕತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗುಲ್ಜಾರಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉಲೊವ್ಪ್

ಜುಲಾಯ್ 8 ತಾರಿಕೆಚೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವತಿನ್ ಚಲ್ಲಲೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಯಾದಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಕವಿ, ಗೀತಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಬಳ್ ದೀವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗುಲ್ಝಾರಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನೋರಂಜಕ್ ತಶೆಂ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಕಶೆಂ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಉರ್ದುಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಶಾಯರಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾವ್ಹಾ ಸಾದಾಮಧೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.  ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ವಿಂಚ್ಲಲೆ ಕಾವ್ಯಮೋಗಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಸಾಲ್ ಭರುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಮೋಗಿಂ ಸಮೊರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸುವಾಳೊ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಸಾಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಕಿ "ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಹುಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮೆದ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ".

"ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವರಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕಶೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ, ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತೇ ಆಸ್ತಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ" ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮುಕಾರಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ "ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಜೀವ್ ನ್ಹಯ್" ಅಶೆಂ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪ್ರಾಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆನಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್  ಕೆಲೆಂ. 

"ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಪ್ರಾಸಾವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಪ್ರಾಸ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರಯ್ ಮೀಟರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸಾವೀಣ್ ಕವಿತಾಂಚಿ ರಚನಾ ಜಾತಾಲಿ. ಆಜ್ ತೀಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಆಯ್ಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ಗದ್ಯ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆನಿ ಒಶೋಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ `ಎಹ್ಸಾಸ್', - ಆಮಿ ಎಕೆ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಂವ್ ಯಾ ಸಮ್ಜತಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಂಯ್ಟಿಂಗಾಚೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಕ್ ಎಕೆ ವೊಂಯೆಭಿತರ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

"ಕವಿತಾ ಸಾದೆ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ನ್ಹಯ್.  ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ತಾ - ದುಕಿಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಅಸಲೆ ದುಕಿಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕರಾಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಧಾಂಪಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ಲೆಂ ಸಳ್ಸಳೆಂ ಉದಕ್, ಥಾಲಿ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ, ತಶೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಸದಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಕಥಾಕಾರಾಕ್, ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸನಾ" ಅಶೇಂಯ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ದಿವೊ ಜಳಯ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ, ಪುಣ್ ಕಾಳೀಜ್ ಜಳ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಧುಂವರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಟ್ತಾ?"  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಾಯರಿ ಸಾಂಗೊನ್, ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಬೋರೆ ನಿದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಂಗ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಜಿವಾಂತ್ ಹುಮೆದ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಖರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಯೆತಾ" ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಭಾಸೆಂತ್ ಆಸಕ್ತವಂತಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ತಾಚೆಸಮೊರ್ ದವರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ.   

ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಚ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಗುಲ್ಜಾರಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ತರ್ಫೆನ್ ಶೋಭಾಚಿ ಆವಯ್ ಸೆಲಿನ್ ನಜ್ರೆತ್, ರೋಹನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚೊ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೊ ದೇವರಾಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಪ್ಲಾಮಾ ಡೆವಲಪರ್ಸಾಚೊ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ರಝಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ನಾತಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ `ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಪೂತ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಗುಲ್ಜಾರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹಿಂದಿಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಿರಣ್ ಪರ್ಮಾರಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

-ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ದಯಾನಂದ ಕುಕ್ಕಜೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್