James & Shobha Mendonca Endowment Lecture
July 13, 2013: II Endowment Lecture on Poetry by Ashok Vajpeyi
ಹೆರಾಂಚೆರ್ ದುಬಾಂವ್ಕ್ ಕವಿಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ: ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ

’ಕವಿತಾ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ಆಸೊಂಕ್‌ಜಾಯ್.  ವಿವಿಧತಾ ಆಸೊಂಕ್‌ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್, ವೇಳ್ ಆನಿ ಸತ್, ಕವಿತೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಎಕೆಚ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ತೆಂಚ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಪಣ್. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಚರ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕವಿತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಜರೂರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ಭಕ್ತಿವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಲ್ಮತಾ.’ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾನಾ.

ಹೊ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಕೇಂದ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ.  ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಭಾಂಗಣ್ ಭರಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್, ಉಪನ್ಯಾಸಾ ಖಾತೀರ್ ಕಾರ್ವಾರ್, ಮಣಿಪಾಲ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚೆ ಮೋಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ವಾಜಪೇಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಉಲೊವ್ಪಾವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲೆಂನಾ.

"ಮ್ಹಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾವಿಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾರಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಪ್ಣೆನಾತಲ್ಲೊಂ" ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.  "ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂಸೆಚೊ ಕಾಳ್. ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಸಿವಿಲ್ ಝುಜಾಂ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಿಂಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಸಾ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾ, ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸಾ, ಖೆಳಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘರಾಭಿತರಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪರ‍್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಹೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪರ‍್ಯಾರಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸದಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾ,"  ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಶಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಕಿ: "ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆ ದಿಶೆಚಿ ಜರಿ ತರಿ ಆಮಿ ಆಶಾ ದವ್ರಿನಾಂವ್, ತರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ಕವಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚೆಂ. ದುರ್ದಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುಧ್ವಂತ್, ಗಿನ್ಯಾನಿ ತಶೆಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಪಳೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್.  ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಏಕ್ ಖಬರ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಸತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಅರ್ಧೆಂ ಸತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ತಿ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೇಂಯ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ."

"ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಕವಿನ್ ರಚಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಬದ್ಲಾ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತುಕಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾಳಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಳ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಯೇಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕವಿತಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕವಿಂನಿ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಹಿ". ಅಶೆಂ ವಾಜಪೇಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ, ಎಕಾ ಕವಿನ್ ಎಕೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಪ್ಳಾಚಿ ಜಾತಾ, ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ದುಬಾವ್ತಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ದುಬಾಂವ್ಕ್ ಕವಿಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.  ಕವಿ ಸತ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾ, ನಿಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಬರಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ - ದೋನಯ್ ಆಸಜಾಯ್. ತಿ ಫಕತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಯಾ ಫಕತ್ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಹಯ್". ಅಶೇಂಯ್ ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಾಜಪೇಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ.  "ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕವಿತಾಚ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂ ದೆವಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ" ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ತಶೆಂ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.  ಕೊಲೆಜಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಡೊ. ದೇವ್ರಾಜ್ - ಹಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಕಿರಣ್ ಪರ್ಮಾರಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಾಜಪೇಯಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ವಾಜಪೇಯಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್, ನಿಮಾಣೆಂ, ಸರ್ವಯ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂ ಸವೆಂ A Land Called South Canara  ಪುಸ್ತಕ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೇಂಯ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.


हेरांचेर दुबावंक कवींक बरपूर अधिकार आसा: अशोक वाजपेयी

’कविता आसची म्हळ्यार भोंवारांत वेगळेपण आसोंक‌जाय.  विविधता आसोंक‌जाय. संसाराचें वेगळेपण, वेळ आनी सत, कवितेक गरजेच्यो वस्तू.  एकादावेळा भोंवतणिंतलो संसार आनी तांतलो लोक, एकेच रितिच्या चालींत सांपडाल्लो जाल्यार, कविता कशी आसती म्हणोन आमकां पयलेंच पारकूंक जातें. पूण कविता कशी आसता म्हणोन पयलें सांगोंक नजो. तेंच कवितेचें व्हड‌पण. कविता बरोंवचो कवी मिस्तेरांक आनी अचर्यांक पोटलून धरल्लो दिसता. ह्या संसाराक कवितेची गर्ज ना आस्येत, पूण कवितेक हो संसार जरूर गर्ज आसा. ह्या संसाराच्या मोगावर्वीं तशें भक्तिवर्वीं एक कवी जल्मता.’ - अशें म्हणालो अशोक वाजपेयी ह्याच जुलाय १३ तारिकेर, मंगळूरच्या एस. डी. एम. कोलेजिंत, कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्लो जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यास दिताना.

हो वर्सुगेचो उपन्यास कविता ट्रस्टान एस. डी. एम. म्यानेज‍मेंट शिकपाच्या पद्युत्तर केंद्रा सांगाता मेळोन मांडून हाडल्लो.  शिरांधारिंचो पावस आसल्यारी सगळें सभांगण भरल्लें आसोन, उपन्यासा खातीर कार्वार, मणिपाल, बेंगळूर, मुंबय आनी दुबाय शेराथावन कवितेचे मोगी आयिल्ले आनी वाजपेयीन आपल्या विशेस गिन्यानाच्या अदभूत उलोवपावर्वीं कोणायकी निरास केलेंना.

"म्हजें भुर्गेंपण इंगलिषाविणें हांवें सारल्लें आनी हांव इंगलिषांत सपणेनातल्लों" अशें ताणें बी.बी.सी.क दिल्ल्या एका संदर्शनाचो उल्लेक करून सांगताना आपूण कित्याक इंगलिषांत बरयना म्हळ्ळें कळयलें.  "आयचो काळ म्हळ्यार हिंसेचो काळ. एका दिसाक शेंभरांक मिकवोन सिवील झुजां, भयोत्पादनाच्यो चटुवटिको आमी पळेवन आसांव. हिंसा म्हळ्ळी ती वेव्हारीक बाजारांत आसा, फ्याशन संसारांत आसा, मनोरंजनाच्या शेतांत आसा, खेळाक लेगून विस्तारल्या आनी घराभितरय आसा. हाका पर‍्यार ना म्हणतात आनी हें सगळें आसा तशें मांदून घेवन आमी जियेजाय जालां. पूण कवी हें मांदून घेवंक तयार ना. कवी म्हळ्ळो तो सृजनात्मक चिंतपाक वेंग मारून आसता आनी असल्या संगतींक पर‍्याराच्यो वाटो सदां सोधून आसता,"  अशें कविता आनी संसारा मधलो संबंध विवरावन वाजपेयी सांगलागलो.

हेरांनी सांगल्लें आयकोंचे प्रवृत्तिविशीं, प्रत्येक करून टेलिविशनाक बोट जोकून, ताणें म्हळेंकी: "बदलावणेचे दिशेची जरी तरी आमी आशा दवरिनांव, तर कविता बरोवंक आमच्यान जांवचेंना.  कविचें काम म्हळ्यार सपणेंवचें. दुर्दशेची गजाल म्हळ्यार बुध्वंत, गिन्यानी तशें सृजनात्मक चिंतपाचो लोक सगळो आज फकत पळोवपी आनी आयकोवपी मात्र जावन समाधान पावतात.  मनशाकुळाची, मनशापणाची देस्वाट कशी जावन आसा म्हणोन हें सांगता. एक खबर, घड्येन सत जाहीर करता जाल्यार, एक कविता अर्धें सत मात्र उगडापें करता आनी ती वाचतल्यान ताचेंय अर्धें सत ताका मेळोवंक प्रेरण दिता."

"एक भास कवीन रचल्ली न्हय, बदला एक भास कवीक आपल्या समाजान दिल्ली. फकत कविता या साहित्य तुका एका काळाथावन आन्येका काळाक व्हरून पावयता. तशेंच आन्येक काळ तुजेलागीं येशें करता. ह्या संसाराच्या प्रमूक धर्मांचीं पुस्तकां कविता रुपार आसात. कविंनी धर्मांक दिल्ली महत्वाची देणगी ही". अशें वाजपेयीन आपल्या उलोवपांत सांगलें.

कविता आनी राजकीयाविशीं उलोवन तो म्हणालोकी, एका कवीन एके राजकीय पाडतिची पाडत घेतली जाल्यार या तांचे विचार मांदले जाल्यार, तांची गत कात्रिंत शिरकाल्ल्या पोपळाची जाता, अशें ताणें सांगलें. "कविता आपलेस्तकीं दुबावता, तशें जाल्ल्यान हेरांचेर दुबावंक कवींक बरपूर अधिकार आसा.  कवी सत सोधून आसता, निजाय कितें म्हळ्ळें पार्कुंक आशेता. बरी कविता म्हळ्यार सामाजीक तशें वयुक्तीक - दोनय आसजाय. ती फकत सामाजीक आसची न्हय, या फकत वयुक्तीक आसची न्हय". अशेंय तांणी आपल्या उपन्यासा संदर्भार सांगलें.

वाजपेयीन आपल्यो थोड्यो कविता ह्या संदर्भार वाचून आपलो उपन्यास संपयलो.  "आपूण एकलो नास्तीक म्हणोन जाहीर केल्ल्या ताणें, आपणाक कविताच देव आनी आपणाच्यान दोगां देवांची पुजा करुंक जायना" म्हळें. 

ह्याच संदर्भार उपन्यासाचीं प्रायोजकां जेम्स मेंडोन्सा तशें शोभा मेंडोन्सा, सह-प्रायोजक रोहन मोंतेरो, एस.डी.एम. कोलेजिचो दिरेक्तोर डो. देवराज - हांकां ताणें कविता ट्रस्टा तर्फेन आपलीं पुस्तकां भेटयलीं. किरण पर्मारान सगळें काऱ्यें चलोवन वेल्लें तर, ट्रस्टी विलियम पायसान वाजपेयिची वोळक करून दिली. अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगसान सुरवेर कळ्यांचो हार घालून वाजपेयीक येवकार दिल्लो तर, निमाणें, सर्वय ट्रस्टीं सवें A Land Called South Canara  पुस्तक तशें कलाकार विल्सन कय्याराचें एक पेंयटिंग काणीक जावन दिलें.