James & Shobha Mendonca Endowment Lecture
August 6, 2016: V Endowment Lecture on Poetry by Keki N. Daruwalla

ವಾಯ್ಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕವಿಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜಾಯ್ : ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒರ್ಕಿಡಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾನ್ ಹಾತಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಣೆಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಖ್ಖಿ ಸಾಂಜ್ ಯಾದಗಾರ್ ಕೆಲಿ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ತಶೆಂ ನವಲ್‌ಕಾರ್ ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. 'ಕವಿತಾ: ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್'  ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ತಶೆಂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಆದ್ಲೊ ಐ. ಪಿ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಘ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ, ವಿದೇಶ್ ವ್ಯವಹಾರಾ ಲಗ್ತಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರುನ್, 1995 ವರ್ಸಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೇಕಿ ನಾಸೇರ್‌ವಾನ್‌ಜಿ ದಾರುವಾಲಾನ್ ಚಡುಣೆ ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಚಿ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ವಿಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ, ಕವಿಂನಿ ವಾಯ್ಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಉಲೊವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. "ತುಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆ ಕವಿ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ತರೀ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸ್ಚೆನಾಂತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ 'ಕವಿತಾ - ಏಕ್ ಸೊಧ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್. ಕವಿತಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಧ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನವೋದಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಥಾ ಪ್ರಾಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದಲ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಬಿಂದು ಜಾಲೊ. ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಏಕಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಬದಲ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ದಾರುವಾಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ:

"ಚರಿತ್ರಾ, ರಾಜಕೀಯ್, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್, ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಘೆವ್ಯಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತೆಕ್ ಸರ್ ಕರ್‍ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಕಸಲೋಯ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವನಾ. ಕವಿತೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂಲಾಗಿಂ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ. ಕವಿತೆಕ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸರ್ ಲಾಗನಾ. ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಶೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಂಗೀತ್. ಸಂಗೀತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಳ್, ಲಯ್ ಆಸಾ. ದೋನಯ್ - ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಸಂವೇದನಾಂ ಜಾಗಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್‍ತಾ. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಅಸಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ನಾ. ಕವಿತಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಶಾಸ್ತ್ತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸುಂಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾತ್. ತಶೆಂ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್.

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆಕ್ ಧರುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಿಲೆಂ:

"ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್, ವೆಳಾನ್ ವೇಗ್ ಧರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಬದ್ಲಲ್ಯೊ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆದ್ಲೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಥರ್ಥರ್‍ಯಾಂಚೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಝುಜ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಗ್. ಲೋಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಮೆಲೊ. ಚಡುಣೆಂ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಇಕ್ರಾ ರುಪಯ್ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂ ಖಾತಿರ್‍ ತಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ದಿಲೆಂ.  ಠಾಗೋರ್ ನಶಿಬ್ವಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಝುಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ನೋಬೆಲ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೋಬೆಲಾ ಖಾತೀರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತೆಂ, ತಾಕಾ ನೋಬೆಲ್ ಮೆಳ್ತೆಂನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಝುಜಾಚಿಂ, ಖುನಿಯಾಂಚಿಂ, ಮರ್ಣಾಂಚಿಂ. ಗೀತಾಂಜಲಿಂತ್ ದೆವಾವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತೆನಾಂತ್. ತೊ ಎಟೋಮಿಕ್ ಬೊಂಬಾಚೊ ಕಾಳ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಚಿನ್ಕಾರಾಂನಿ ಮಿಲಿಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಕಾಳ್ ಎಕಾನೇಕ್ ಬದಲ್ಲೊ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆನ್ಸಿಲಿನಾಚೊ ಸೊಧ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಬರೇಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ದೋನಯ್ ಘಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಜ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಲಾಗಿಂ ಕವಿತೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಮಿ ವಿಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕವಿತೆಕ್ ತಿಚ್ಯೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾತ್.  ಯುವೆಸ್ ಬೊನೆಫೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್‍ಲೊ. ತೊ ಆಂಗ್ಲೊ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಕುಶಿಂ ಫ್ರೆಂಚಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಫರಕಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತೊ 1950 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: "ಕವಿತೆಚೆಂ ಮೊಲ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ತಶೆಂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್" ಆನಿ "ಬೂರ್ಶ್ವಾ, ಗರ್ಜೆಂತೆಕಿದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೆ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಯೆ ಶಿರೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಚುನ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲೆಬರಿ ಆಂಗ್ಲೊ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಕವಿತೆಚಿ ಪರಂಪರಾ". ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಪ್ರಕಾರ್ ಫ್ರೆಂಚಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ ಆನಿ 'ಕವಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾ' ಮ್ಹಣುನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನಯ್ ನಾ. ಆಂಗ್ಲೊ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಮ್ಜನಾತಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಜರೀ ಉರ್‍ಲೊ, ಮಾಗೀರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬಾನ್ಗಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ನೈತಿಕ್ ಭದ್ರತೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಘಾತ್. ಪುಣ್ ಫ್ರೆಂಚಾಂಕ್ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಅರ್ಥ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್‍ಚೆಂ. ಮೌನತಾ ಆನಿ ಎಕಾಂತಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ".

ದಾರುವಾಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆನಿ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಏಕಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ, "ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ". ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಕ್ಲೊಡ್ ಸಿಮೋನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್ ಇನಾಮ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳಲ್ಲೊ, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಪುರಾಯ್ ಕ್ಲೊಡ್ ಸಿಮೋನಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಕಿ ತಾಕಾ ನೋಬೆಲ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ". ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರುವಾಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಟಿ. ಎಸ್. ಎಲಿಯೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಕಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಂಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೊಡಲ್ಲೆಪರಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ".ಕವಿಂನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಆನಿ ನಿಜಾಯೆ ಮಧೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್.

"ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಂನಿ ವ್ಹಡ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಅವರ್ಣನೀಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಕಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿಂನಿ  ಘಡ್ಣುಕೆಂಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಟಿಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್  - ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಮತೂಕ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಂನಿ ತಾಕಾಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿಂನಿ ಕಷ್ಟುಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸ್ತಲ್ಯೊಚ್.  ಗ್ರಾಮ್ಯ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂಕಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಾಯಿಲ್ಲೆಂ; ಜಾನಪದ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂಕಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್; ರೂಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂಕಿ ಠರಾವಣ್; ನಿಜಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಂಯ್, ಸಪಣ್? - ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ತಲ್ಯೊಚ್. ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟತಾನಾ ಕವಿತೆನ್ ಸಮರ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕವಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಂಕ್ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

"ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪುರಾಣಾಂನಿ ಕವಿತೆಕ್, ಪೆಗಾಸಸಾಬರಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಕಟೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಬರಿ, ಮೆದುಸಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗೊರ್ಗೊನ್ ಭಯ್ಣಿಂಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಬರಿ ಸರ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೆಗಾಸಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ತಲೊ ತರಿಪುಣ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಹಾಡಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ.  ಝೂಸಾನ್ ತಾಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಭುಂಯ್ಕ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ನಕ್ತಿರಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ದೆಕುನ್ ಕವಿತಾ ಜಿ ದೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜರೀ ಜಾಲಿ, ಹಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತೀರ್ ಲಗಾಮ್ ಬಾಂದುನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ಖೊಡೆ-ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಎಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕವಿಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಂ ವಿರೋಧ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ? ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸುನಯ್, ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕವಿ ನಿಜಾಯೆನ್ ಸುಶೆಗಾದ್ ಮನೀಸ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ ಕಾನುನಾ ವಿರೋಧ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾತ್, ತಾಚೆರ್ ಕವಿಂಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಠರಾವಣೆಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ ಕಾಂಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ ಕಾಂಯ್? ಯಾ ತಿಣೆ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಖಾತೀರ್? ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕವಿಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಂಕ್, ಜಾಂಕಾಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಯ್ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ದೊಸ್ತಲಿಚ್. ತಾಂಣಿ ತಿಂ ಫುಡ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ನಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕವಿನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೆದಳಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್

"ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ರಾವುನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕಯ್ ಪುರೊ, ಮಾಗೀರ್ ದಲಿತ್ ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ? ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್? ತ್ಯೋಯ್ ಕವಿತಾಚ್. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೋವ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜುಂಚೆಬರಿ, ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೆದಳಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ, ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೆವಿಶಿಂಚ್ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಿಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾವಿಶಿಂ, ಯಾ ಘೊವಾಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತರೀ ತಿ ಕವಿತಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆಲಿಸ್ ವೊಕರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: "ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ / ಭಾಯ್ಲೆ ಜಾತಿಚೆಂ ಜಾ.... ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಚಲುಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್". ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕವಿ ಎಕ್ಸುರೆಚ್ ಚಲ್ತಾತ್.
ಕವಿತೆಚಿ ಗರ್ಜ್

"ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಪೋಲಿಶ್ ಕವಿ ಮಿಲೋಝಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: "ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವಿ ದೀನಾತ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಮಾಂದಿನಾ. ಆಮಿ ದೇಶ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಂವ್? ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಭಾರತ್ ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾತ್ ಕಾಂಯ್? ನಾ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾತ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಟಿ. ಎಸ್. ಎಲಿಯಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: "ಕವಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಶೀದಾ ಆಸನಾ: ಕವಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾಶೆಲಾಗಿಂ ಶೀದಾ ಆಸ್ತಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಸ್ ಜಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್". ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಕವಿ ಭಾಶೆಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ತಾ.

"ಕವಿತೆನ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದೀಜಾಯ್ - ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೊಲಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಲಿಯಟಾನ್ ಕವಿತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಲಾಂ. ನವೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆತಾನಾ, ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಕವಿತಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಮೊಗಾಚೆರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆರ್, ರಾಗಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ಬರಯ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಾಂಕಿಚಿ ಆಸಜಾಯ್. ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ ಆಸಜಾಯ್.

"ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತಾ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ದುರಾಚಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ದುರಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕ್ರಾಂತಿವಿಶಿಂ ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾ. ಪ್ರತಿಬದ್ಧತಾ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಆಸುಂಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಭಾವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಗದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಕಶಿ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ಚಿ? ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ’ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಆಸಾ’ ಏಕ್ ಕವಿತಾಚ್. ತರೀಪುಣ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಗದ್ಯ್, ನಿಮಾಣೆಂ ತೆಂ ಗದ್ಯಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಖುಶಿ ದಿತಾ, ಆಮಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ದವರ್‍ಯಾಂ.
ಕವಿಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಜಾಯ್

ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆಚಿ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಆಜ್ ಸಾಕ್ಷೆಚೆ ಕವಿತೆನ್ ದುರಾಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ, ಮಿಲೋಝಾಚೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಳಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಕುಳಿಚ್ ಆಮ್ಚೊ ನಿತಿದಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಳಿಯೆಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರಿಜಾಯ್. ವ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಕ್ ಎಕಾಂತತಾ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ವಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ಮೌನತಾ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ನಿಜಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಪುಶಾಂನಿ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾಂವ್. ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪುರಾಣ್, ಮಹಾಭಾರತ್ ಯಾ ಎಕಲವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ತ್ರಾಣ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ? ತೆನ್ಕಾ ಆಶಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರೊವ್ಯಾಂ - ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಆತ್ಮೊ. ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊಚ್ ತೀವ್ರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ. ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಜರಿ ತರಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸಂಗತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಘಡನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗ್ತಾ, ತಾಣೆ ತ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರಯ್ಜಾಯ್. ವಿಡಂಬನ್ ತುಕಾ ಲಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯ್. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಲಪಂಥಿಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್, ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸುಡ್ಸುಡೀತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಜ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡುನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ, ಬ್ಲೊಗಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಲಂಬಿಯಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪಾಬ್ಲೊ ಎಸ್ಕೊಬಾರಾನ್ ಜಿ ಕ್ರೂರತಾ ಆನಿ ಹಿಂಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಕಶೆಂ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಭಾಶೆಚಿ ಪವಿತ್ರತಾ, ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸೊಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ನಾ. ದೇವ್, ಸರ್ಗ್, ನಿರ್ವಾಣ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಸೊಧ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ರಡ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾ" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಳ್ ಭಾಸಾಭಾಶೆಂತ್, ತವಳ್ ಪಾಸುನ್ ಮೊನೆಪಣಿಂ, ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂನಿ ಕವಿಲಾಗಿಂ ಸವಾಲಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ವೊತ್ಲೊ ಆನಿ ಕೇಕಿನ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ಕೊರ್ಡೇರೊನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ - ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ’ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಪೋಷಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಡೊ, ಕೆ. ದೇವ್ರಾಜ್, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ - ಹಾಂಕಾಂ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾಚೆಂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಜೆವ್ಣಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ, ಸಭಿಕಾಂನಿ, ಶಿಕ್ಶಕಾಂನಿ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ.


वायटां विरोध कविंनी आवाज उटयजाय : केकी दारुवाला

 

कविता ट्रस्ट हांणी ह्याच आगोस्ताचे ६ तारिकेर मंगळूर के. एस. राव रसत्यार आसच्या गॅलरी ऑर्कीडांत मांडून हाडल्ल्या पांचव्या जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यासान हाताळ्ळल्या विशेस शाणेपणाच्या विषयाक लागून आख्खी सांज यादगार केली. अंतराष्ट्रीय नामणेचे कवी तशें नवल‌कार केकी एन. दारुवालान दिल्ल्या ह्या उपन्यासावेळीं कोंकणिचे कवी मात्र न्हय, शिकपाशेतांत वावर कर‍चे प्रोफेसर, शिक्षक, विद्यार्थी हाजर आसल्ले. 'कविता: सोधनेचें बरें आनी वायट' विषयाचेर हो उपन्यास आसल्लो.

साहित्य आकाडेमी प्रशस्ती विजेत तशें पद्मश्री, आदलो आय. पी. एस. अधिकारी तशेंच चरण सिंघ प्रधान मंत्री आसताना, ताका, विदेश व्यवहारा बाबतीं विशेस सहायक जावन वावरून, १९९५ वर्सा निवृत्त जाल्लो केकी नासेर‌वान‌जी दारुवालान चडुणे एका वोराच्या उलोवपांत पाटल्या दशकांनी, प्रत्येक जावन विसाव्या शेकड्यांत, इंगलीष भाशेची कविता कशी विकासाक पावली म्हणून सांगलें मात्र न्हय, कवितेक तशें जिविताक कसलो संबंध आसा, कविंनी वायटां विरोध कित्याक आनी कशें उलोव्येता म्हणून मात्र न्हय जायत्या हेर गजालिंचेर भोर घालो. 

कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्ले ह्ये काऱ्यावळी खातीर ट्रस्टाच्या कार्भाऱ्यांक शाभासकी दिल्ल्या ताणें विशेस आसक्त दाकोवन हाजर आसल्ल्या लोकाक शाभास्की दिली. "तुमकां इतले कवी डेल्लिंत तरी बिल्कूल दिसचेनांत. इतल्या संख्यान कवितेविशीं उलोंवच्याक आनी आयकुंच्याक लोकांनी हाजर आसचें भोव उणें. म्हजें उलोवप 'कविता - एक सोध' म्हळ्ळ्या विशयाचेर. कविता केदळाय एक सोध जावनच आसा. इंगलीष कवितेविशीं उलोंवचें जाल्यार, नवोदयाच्या काळार, एक उत्तीम कथा प्रासान सांगची म्हळ्यार कविता जावनासल्ली. उपरांत सगळें बदल्लें. कविता म्हळ्यार स्वताची अभिव्यक्ती म्हळ्ळें चिंतप बळ जालें. भक्ती काव्यांत देव, केंद्र बिंदू जालो. कवितेचो अर्थ एकच जावन उरुंक साध्य ना. बदलल्ल्या काळा सांगाता कवितेची गर्ज बदलता" म्हणून दारुवाला म्हणालो.  

संगीताच्याकय कविता जिविताक लागीं: 

"चरित्रा, राजकीय, तत्वशास्त्र्,  देवताशास्त्र या हेर कितेंय घेव्यां, तांचे मुखार कविता आपलेस्तकीं एक सागोर. हांव अशें ह्या शेतां लागीं कवितेक सर कर‍तां देकून कसलोय पश्चात्ताप पावना. कवितेक असल्या शेतांलागीं सर करुंक जायनातल्ली गजाल हांव मांदून घेतां. कवितेक खंयचीय सर लागना. भोव थोड्या मापान कवितेक सर करुंक खंयचेंय एक शेत मेळता म्हणतात जाल्यार तें संगीत. संगीत तशें कवितेंत ताळ, लय आसा. दोनय - व्यक्तिचीं सुक्षीम संवेदनां जागीं कर‍तात. इतल्यार ही सर सोंपता. कविता जिविताच्या जडायेच्या गजालिंक लागीं कर‍ता. संगीताक असली विशेस सकत ना. कविता जिवीत आनी मर्णाक संबंध जाल्ल्या गजालिंलागीं संवाद चलोवंक सकता. झुजाविशीं संगीत आसात म्हणतात जाल्यार तें शास्त्रीय जावनासुंयेता. पूण कवितेंत उतरां आसतात, उतरां आमकां अर्थ दितात. तशें कवितेचो प्रभाव विशेस. 

विसाव्या शेकड्यान कवितेक धरून सगळें बदलिलें: 

"आदल्या शेकड्यांत, वेळान वेग धर‍लो आनी जायत्यो गजाली नाटकीय रितीन बदलल्यो. हर‍येका शेतांनी ही बदलावण आयली. आदलो शेकडो थर्थऱ्यांचो आसल्लो. पयलें म्हाझूज मनशाकुळाक आयिल्लें व्हड खर्ग. लोक लाखांनी मेलो. चडुणें साट हजार भारतीय सोजेर मरण पावले. तांकां म्हयन्याक इक्रा रुपय पाग मेळतालो. आनी तांणी ब्रिटिषां खातीर‍ तांचें रगत दिलें.  ठागोर नशिबवंत. पयलें म्हाझूज सुरू जांवच्या वर्सा आदीं ताका नोबेल लाभलें. एकादावेळा ताचें नांव नोबेला खातीर उपरांत येतें, ताका नोबेल मेळतेंना. कित्याक म्हळ्यार ताका इनाम मेळ्ळ्या उपरांतलीं वर्सां झुजाचीं, खुनियांचीं, मर्णांचीं. गीतांजलींत देवाविशीं उलयिल्ल्याबरी, ह्या झुजाच्या संदर्भार कोणेंय उलयिल्लें जाल्यार तें लेकाक धर‍तेनांत. तो एटॉमीक बॉंबांचो काळ, गॅस चेंबर्सांचो काळ आनी चिनकारांनी मिलियांनी लोकाक जिवेशीं मारल्लो काळ. काळ एकानेक बदल्लो. तत्वशास्त्रांत तशें कवितेंत बदलावण जाली. ह्या सांगाता पेन्सिलिनाचो सोध जालो आनी कार्डियाक सर्जरी आयली. त्ये नद्रेन बरेंय घडलें. म्हळ्यार बरें आनी वायट दोनय घडुंक लागलें. 

"जिवीत आनी ज्या काळांत आमी जियेतांव त्या काळालागीं कवितेचो संबंध आमी विसर‍ल्यांव जाल्यारी, कवितेक तिच्योच म्हळ्ळ्यो अस्तित्वाच्यो समस्या आसात. युवेस बोनेफोय म्हळ्ळो फ्रेंच कवी आदल्या म्हयन्यांत सर‍लो. तो आंगलो-सॅक्सन कविता तशें कवितेकुशीं फ्रेंचांची दीष्ट - हांच्या मधल्या फरकाविशीं उलयतालो. तो १९५० इस्वे उपरांतलो फ्रान्सांतलो नामणेचो कवी. तो म्हणतालो: "कवितेचें मोल तार्कीक तशें वैयुक्तीक" आनी "बूर्श्वा, गर्जेंतेकीद साहित्याच्ये हर‍येक्ये शिरेक अर्थ सोधुंक वचून कष्तल्लेबरी आंगलो सॅक्सन कवितेची परंपरा". ताच्ये सांगणे प्रकार फ्रेंचांनी कविता बरयल्यार ताचो अर्थ कोणायकी समजजाय म्हणून ना आनी 'कवी अशें सांगून आसा' म्हणून आन्येकल्यान सांगजाय म्हणुनय ना. आंगलो सॅक्सन कवितेंत समजनातल्लो अर्थ कवितेंत जरी ऊर‍लो, मागीर ती कविता व्हड एक बानगडी जावंक साध्य आसा. नैतीक भद्रतेक व्हड एक आघात. पूण फ्रेंचांक एक्ये कवितेचो शेवोट अर्थ नास कर‍येत जाल्ले भाशेक मुटिंत धर‍चें. मौनता आनी एकांतपणाच्या जाग्याक वाचप्याक आपोवन व्हर‍चें". 

दारुवालान त्या उपरांत तो आनी महाश्वेता देवी सांगाता आसताना फ्रान्सांत घडल्ली एक गजाल सांगली. तांकां फ्रेंच साहित्याचें एकय पुस्तक  इंगलिषाक अनुवाद केल्लें मेळुंक नातल्लें. तांचो एकलो फ्रेंच ईष्ट म्हणालोकी, "फ्रेंच बरोवपी अशें अस्पष्ट बरयतात की पयलें वाचप्यांनी आमकां सोडलें, उपरांत प्रकाशकांनी आमकां सोडलें आनी निमाणें अनुवाद‌कारांनी आमकां सांडलें". पूण दूसऱ्याच दिसा फ्रेंच बरोवपी क्लॉड सिमोनाक नोबेल इनाम जाहीर जालें. आदल्या दिसा जो फ्रेंच बरोवपी तांकां मेळल्लो, तो म्हणालोकी "ताणें सांगल्लें पुराय क्लॉड सिमोनाक उद्देसून आसल्लें आनी ताणें इतलें अनैतीक बरयलें की ताका नोबेल फावो जालें". उपरांत दारुवाला म्हणालो "टी. एस. एलियेट म्हणतालोकी फ्रेंच कविंथावन ताणे जोडल्लेपरीं इंगलीष कवीं थावन ताका कितेंच मेळ्ळेंना". 

कविंनी कल्पना सकत आनी निजाये मधें समतोलन सांबाळिजाय. 

"भारतीय कविंनी व्हड रितीन साहित्यांत प्रयोग केल्ले झळकेक येनांत. आमची कविता सांकेतीक न्हय या अवर्णनीय न्हय. पूण सत गजाल कितेंकी सांगल्यार कविंनी घडणुकेंचेर पर्गट कर‍चे विचार आनी भायलो संसार तशेंच मुटिंत दवरुंक जायनातल्ली कल्पना सकत आनी भायली निजाय  - हांचे मधें समतूक सांबाळिजाय. हर‍येका कवीन ताच्या रचणेंनी ताकाच सोधून काडुंक जाय. कविंनी कष्टुंच्यो गजाली सदांकाळ आसतल्योच.  ग्राम्य बरोंवचेंकी, संस्कृतायिल्लें; जानपद बरोंवचेंकी, क्लासिकल; रूप गर्जेचेंकी ठरावण; निजाय प्रमूख कांय, सपण? - असल्यो गजाली आसतल्योच. आनी हाचेर निर्धार घेवंक कष्टताना कवितेन समर्पणाचें काम करिजाय कांय म्हळ्ळें सवाल उदेता. 

पाकिस्तानी कविंक ब्लास्फेम बरोवंक जायना, भारतीय कविंक नासोसणिकायेविशीं बरोवंक जायना 

"पाश्चात्य क्लासिकल पुराणांनी कवितेक, पेगाससाबरी, म्हळ्यार पाकटे आसच्या धव्या घोड्याबरी, मेदुसाच्या रगताथावन आनी गोर्गोन भयणिंथावन जल्मल्लेबरी सर केलां. पेगासस म्हळ्यार वयर उबतलो तरिपूण मास आनी हाडां आसचो म्हळ्ळो अर्थ जाता.  झूसान ताका घडगडो आनी झगलाणें भुंयक व्हरिजाय म्हणून मागल्लें आनी मागीर ताणें ताका नक्तिरांचो पुंजो जावन परिवर्तन केलें. 

"देकून कविता जी देवां थावन देंवल्ली काणीक जरी जाली, ही आमी आमच्या दिस्पडत्या गर्जां खातीर लगाम बांदून दवरुंक जाता? सामाजीक कारणां खातीर खोडे-सांकळिंनी बांधुंक जाता? एका पाकिस्तानी कवीक ब्लास्फेमिच्या कानुनां विरोध बरोवंक जाता? कांय एकलो भारतीय कवी नासोसणिकायेविशीं चिंतून आसुनय, ताचेविशीं बऱ्यान बरोवंक सकता? ना जायना. पाकिस्तानी कवी निजायेन सुशेगाद मनीस. पूण तांच्यान ब्लास्फेमी कानुना विरोध बरोवंक बिल्कूल जायना. आमचेमधें जायत्यो सामाजीक समस्या आसात, ताचेर कविंक बरोवंक जायना.  सामाजीक ठरावणें खातीर कविता आसा कांय? ताच्या अलंकारीक कारणां खातीर कविता म्हळ्ळी आसा कांय? या तिणे हाडच्या मोलाखातीर? असलीं जायतीं सवालां कविंक धोसतात आसतलीं. हीं सवालां आमकां भारतीय कविंक, जांकां दोन हजार वर्सांच्याकय चडीत वर्सांच्या एका समुदायाची चरित्रा आसा, तांकां धोसतलीच. तांणी तीं फूड करिजाय. हाचे थावन मुक्ती जोडुंक कांय परिहार ना. हर‍येका कवीन ताका बरें म्हण दिसचे वाटेन वाट करून वचुंक जाय. 

बायलांच्यो कविता केदळाय राजकीय 

"येदोळ हांवें सांगल्लें पाट‌भुंयचेर रावून तुमी म्हाका विचारुंकय पुरो, मागीर दलीत कविता कितें? बायलांच्यो कविता कितें म्हणून? त्योय कविताच. स्त्रीवादी कविता म्हळ्ळ्यो त्यो आयलेवार बोव मुखार पावल्यात. आमी सगळ्यांनी समजुंचेबरी, एक स्त्री केदळा कविता बरयता, त्ये कवितेंत केदळाय राजकीय आसता. ती स्त्री आपलेविशिंच त्ये कवितेंत सांगता जावंक पुरो, तिच्या रांदपाविशीं, या घोवालागच्या तिच्या संबंधाविशीं उलयता जावंक पुरो, जेराल थरान जिविताविशीं बरयता जावंक पुरो. तरी ती कविता राजकीय आसता. राजकीय म्हळ्यार बिजेपी या कोंग्रेस न्हय. आलीस वॉकरान सांगलां: "कोणायचें डारलिंग जायनाका / भायले जातिचें जा.... एक्सुरेंच चलुंक खुशी पाव". म्हाका दिसता कवी एकसुरेच चलतात. 

कवितेची गर्ज 

"नामणेचो पोलीश कवी मिलोझान सांगलां: "राष्ट्र आनी लोकाक बचावी दीनातली कविता कित्याक?" हांव हें मांदिना. आमी देश आनी लोकाक बचाव करुंक कांय कविता बरयतांव? खंडीत न्हय. तुमी भारत या कोंकणी लोकाक बचाव करुंक कविता बरयनात कांय? ना, बिल्कूल ना. तुमी तुमच्या स्वताच्ये अभिव्यक्ती खातीर कविता बरयतात. कवितेच्या कामांविशीं एका प्रबंधांत टी. एस. एलियटान सांगलां: "कविचें काम लोकालागीं शीदा आसना: कविचें काम भाशेलागीं शीदा आसता, पयलें भास जगोंवच्यांत, उपरांत ती विस्तारांवच्यांत आनी उदर्गतेक पावोंवच्यांत". हर‍येकलो कवी भाशेखातीर वावूर‍ता. 

"कवितेन धादोस्काय दीजाय - धादोस्काय मनोरंजना मारिफात, दाधोसकाय मोलां मारिफात म्हणून एलियटान कवितेची गर्ज कितें म्हण सांगताना बरयलां. नवे अनभोग जाताना आनी सर्वांक कळीत आसचे गजालिचेर नवें चिंतप उदेताना, तें सांगचे खातीर, कविता केदळाय उपकाराची जाता. हर‍येकलो मोगाचेर, सामाजीक अन्यायाचेर, रागाचेर ताका समजल्ले रितीन बरयता. कविता म्हळ्यार बरयिल्ली एक वोळ जिवीत जावन बदलुंक सकचे तांकिची आसजाय. आंगांत शिर्शिरो हाडचे तसली आसजाय. 

"विसाव्या शेकड्यांत कविता म्हळ्यार प्रतिबद्धता आसची म्हळ्ळो अर्थ येवंक लागलो. कित्या म्हळ्यार ह्या शेकड्यांत लोकाचेर दुराचार चडलो. लोक ह्या दुराचारा विरोध उप्राटलो. हांव क्रांतिविशीं या इंक्विलाबाविशीं उलयना. प्रतिबद्धता आसची कविता आसुंयेता, पूण भाव‌पूर्ण गद्या थावन तिका कशी विंगड कर‍ची? मार्टीन लूथर किंगाचें भाषण ’म्हजेलागीं एक सपण आसा’ एक कविताच. तरीपूण नांवाडदीक गद्य, निमाणें तें गद्यच. आमकां तें खुशी दिता, आमी ताचो मोग कर‍तांव. पूण आमी तें कविते थावन वेगळेंच दवऱ्यां.  

कविंनी उगत्यान उलयजाय 

प्रतिबद्धतेची कवितेचेर आज साक्षेचे कवितेन दुराक्रमण केलां. हें एक सांगणें, मिलोझाचें. आधुनीक चिंतपा प्रकार आमचे भोंवतीं जांवचें आमी पळेवन आसतांव आनी काळालागीं संवाद चलोवन आसतांव. आमची कुळीच आमचो नितिदार आनी आमी आमचे कुळियेलागीं आमचीं मनां उगतीं करिजाय. व्हय, कवितेक एकांतता जाय आनी तांतल्यान एक ताळो वयर सरुंक मौनता जाय. पूण चडावत संदर्भांनी आमी आमच्या काळाच्या निजायेच्या पुस्पुशांनी व्हाळून वेतांव. आमी कितलो काळ पुराण, महाभारत या एकलव्या थावन आमचे कविते खातीर त्राण जोडचें? तेनका आशियाच्या राजकीया थंय एक घडिभर दीष्ट चरोव्यां - राजकीय म्हळ्यार थंयचो आत्मो. आमी संसारांतल्योच तीव्र राजकीय मोनजाती. एका कवीक जरी तरी खंयचीय संगत सार्की घडना म्हणून भोगता, ताणे त्ये गजालिचेर खंडीत बरयजाय. विडंबन तुका लागची रीत जाल्यार, हास्य चुटुकां बरय. उगत्यान चिंतच्या बरोवप्यांचेर बलपंथीय संस्थ्यांनी कर‍चें आक्रमण, बरोवप्यांनी सुडसुडीत जायशें उलो दिता. आमचे भोंवतीं ज्यो गजाली घडून आसात तांचेविशीं चिमटे काडचीं चुटुकां बरोवंक हांव पाटीं सरना. आनी हांवें नेमाळ्यांनी, ब्लोगांनी तशें जाळिजाग्यांनी बरयलां. 

कोलंबियाचो फामाद ड्रग माफिया पाबलो एस्कोबारान जी क्रूरता आनी हिंसा केल्ली, ती फूड कर‍च्यांत लोकान दाकयिल्लें धैर आनी सोसणिकाय संसाराक पाचारुंक कोलंबियान अंतराष्ट्रीय कविता फेस्त वर्सान वरस कशें घडोवन हाडलां म्हळ्ळेविशीं ताणें ह्या संदर्भार सांगलें. 

"भाशेची पवित्रता, मुळावें चिंतप आनी ताचे पाटलीं भोगणां सोडल्यार कविता फकत एक सोध जावन उरुंक ना. देव, सर्ग, निर्वाण - हें सगळें धर्माचो सोध. पूण कविता आत्म्याचें रडणें. हर‍येक पिळगेक तांचेंच म्हळ्ळें एक रडणें आसता" अशें सांगून केकी दारुवालान आपलें भाषण संपयलें. 

उपरांत चलल्ल्या जिवाळ भासाभाशेंत, तवळ पासून मोनेपणीं, स्तब्द जावन आयकून आसल्ल्या सभिकांनी कविलागीं सवालांचो दाळोच वोतलो आनी केकीन ताची अभिप्राय दिली. लोकाच्या उल्याक पाळो दीवन ताणे ताच्यो दोन कविताय वाचल्यो. 

शिक्षकी अनिता कोर्डेरोन चलोवन वेल्ल्या ह्या काऱ्याच्या सूर‍वेर ट्रस्टी विलियम पायसान केकी दारुवालाची वोळक करून दिली. अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगसान कविच्या गळ्याक कळ्यांचो हार घालून मान केलो. निमाणें सक्कड ट्रस्टी - मेल्विन रोड्रिगस, किशू बार्कूर, एवरेल रोड्रिगस, आंडऱ्यू डिकुन्हा, वितोरी कार्कळ, विलियम पायस - हाजर आसून, ’ए लॅंड कॉल्ड सौत केनरा’ पुस्तकाची प्रती केकी दारुवालाक स्मरणिका जावन समर्पिली.  

काऱ्याचे सुर‍वेर कविता ट्रस्टाचे पोषक जेम्स मेंडोन्सा, डॉ. के. देवराज, रोहन मोंतेरो, ओस्वलड डिसोजा, मैकल डिसोजा, वोल्टर नंदळिके - हांकां केकी दारुवालाचें हस्ताक्षर आसचीं पुस्तकां वांटलीं. 

जेवणा संदर्भार जायत्या कविंनी, सभिकांनी, शिक्षकांनी केकी दारुवालालागीं संवाद चलोंवचो आवकास लाभलो.