Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ. ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಡೊನಾ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ದಿ ರೋಸರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 'ಕಾಣಿ ಮಾಡಾಚಿ' ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಶಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆನಿ ತೊ ವಿಶಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಥಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕರುನ್ ಮಾಡಾಕ್ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಬೊಬಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಮಾಡ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ರಾನಾಖಾತ್ಯಾಚಿ ಅನುಮತಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಹಿ ಅನುಮತಿ ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನಾ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ವಯ್ರ್ ಪಡುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾಂತ್ಲ್ಯೆ ತಬ್ದಿಲಿ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾಡ್, ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ 'ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾತರ್‍ನಾಕಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಟಕಾಂತ್ಲೊ ವಾಂಚಯಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತಲೊ' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾ.


Andrea Menezes, Sanika Pawar


Rahi Gaonkar, Khyathi Nayak, Savari Phal Dessai

ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಕುರ್ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸನಿಕಾ ಪವಾರಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ' ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಶಾ ಆಸಾ. ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ.

ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖ್ಯಾತಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ 'ಮೆಗೆಲೊ ಆನ್', ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೆಪೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾವರಿ ಫಳ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಿಚ್ಯಾ 'ಕಿರಾ ಕಿರಾ' ಆನಿ ವಾಳ್‌ಪೋಯ್, ಸತ್ತಾರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ 'ನ್ಹಂಯ್' ಕವಿತೆಕ್ - ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂಯ್ ಲಾಭ್ತಲಿಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ 255 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 1889 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ನವೆಂಬರಾಚ್ಯೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ.


कविता ट्रस्टाच्या कविता बरोंवचे सर्तेंत गोंयच्या विद्यार्थिंक चडीत इनामां. एंड्रिया मिनेजस पयली.

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुरच्या कविता ट्रस्ट हांणी मांडून हाडल्ल्या देवाधीन चार्ल्स आनी तेरेजा रोड्रीगस स्मारक धाव्या अखील भारत कोंकणी कविता बरोंवचे सर्तेंत गोंयच्या भुरग्यांनी चडीत इनामां जोडल्यांत. गोंयच्या डॉना पावलाच्या अवर लेडी ऑफ दी रोसरी हैस्कूलांत धाव्ये क्लाशींत शिकची विद्यार्थीण एंड्रिया मिनेजस हिका पयलें इनाम फावो जालां. तिणे बरयिल्ली 'काणी माडाची' ताच्या समकाळीन विशया खातीर आनी तो विशय आपुरबायेन भुरग्याचे भाशेंत मार्मीक थरान सांगल्ल्या खातीर वोरयणारांक भोव पसंदेची थारल्या. आदल्या वर्सा गोंयच्या सर्कारान कानुनांत तब्दिली करून माडाक रुकांच्या वर्गांतलो काडल्ल्यान जायतो बोबाळ जाल्लो. ह्या पासून माड कात्रुंक रानाखात्याची अनुमती जाय पडताली. ही अनुमती आतां गर्जेची न्हय जाल्ल्यान वेगिंच माड म्हळ्ळो गोंयांत ना जातलो म्हळ्ळो वाद वयर पडून जायत्या जणांनी ह्या कानुनांतल्ये तब्दिली विरोध प्रतिभटन केल्लें. ह्ये कवितेंत माड, मनशारूप घेवन 'आपणाक कातरनाकात. आपणाक ह्या कंटकांतलो वांचया, आपणाक वांचयल्यार तुमकां जायतो उपकार जातलो' अशें म्हणून मनशालागीं आडदोस मागता.

दुसरें इनाम कुर्चोरेंच्या सर्वोदय एड्युकेशनल सोसायटिच्या हैस्कुलांत सात्वेंत शिकच्या सनिका पवारान जोडलां. ताच्या 'म्हाका दिसता' कवितेंत एका भुरग्याची निस्वार्थी आशा आसा. भोव सुंदर रितीन, आपुरबायेच्या प्रतिमांनी ही कविता विणल्या.

तिसरें इनाम मंगळूर डोंगरकेरिंतल्या केनरा हैस्कुलांत आटवेंत शिकच्या ख्याती सतीश नायक हाच्या 'मेगेलो आन', गोंयच्या केपेंतल्या होली क्रोस संस्थ्यांत सात्वेंत शिकच्या सावरी फळ देसायी हिच्या 'किरा किरा' आनी वाळपोय, सत्तारी हांगासर अवर लेडी ऑफ लूर्ड्स हैस्कुलांत आटवेंत शिकच्या राही गांवकार हिच्या 'न्हंय' कवितेक - सांगाता फावो जालां.

पयलें इनाम जावन रुपय दोन हजार, दुसरें इनाम रुपय एक हजार आनी तिसरें इनाम जोडल्ल्यांक साडेसातशीं रुपय लाभतले मात्र न्हय, यादिस्तिका तशें प्रमाण पत्रांय लाभतलीं. भाग घेतल्ल्या 255 विद्यार्थिंक तांच्या शाळेच्या विळासाक कविता ट्रस्ट प्रमाण पत्रां धाडून दितलें.

फाटल्या धा वर्सां थावन अध्यक्ष मेल्विन रोड्रीगस हाच्या आवय बापायच्या नांवार ही सर्त कविता ट्रस्ट मांडून हाडता. येदोळ पासून फाटल्या धा वर्सांनी १८८९ विद्यार्थिंनी हांतूं वांटो घेतला.

नवेंबराच्ये ६ तारिकेर मंगळूर शक्तिनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत इनामां वांटचें काऱ्यें चलतलें.  कन्नड लेखक तशें विमर्शक नरेंद्र पै ह्या वेळार मुखेल सैरो जावन हाजर आसतलो.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್


More News »