Kavita Khobro


ಆಪ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವನಾತಲ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ
ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸತ್ಕಾರ್ಯ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಆಮ್‌ದಾರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್‌ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮೇರಿಯನ್ ಪಾವ್ಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್) ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2016 ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ "ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸದಾಂ-ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಚೊವ್ದಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವುನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾ ಆಳ್ವುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸೈತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಳ್ವುನ್ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನವಲ್ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಜೀವಂತ್ ದವರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್".

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಟ್ವೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಭಾಸ್ ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ತಿ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉರೊಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಆಮ್ಚೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜೆ ಆಸಾತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊನೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ಆಮಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದೆಖ್ಲಾ. ಇತಿಹಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಖಂಯ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆಪ್ಲೆ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವನಾಂಕಿ, ತೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕ್ಯೆ ಭಾಶೆಚೆ ತೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆ ವಾಂಟೆ. ಸರ್ವಯ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತೀರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಖಾತೀರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದವರ್‍ಲಾ.  ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಧರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ" ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ನೂತನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಸಂಬಂಧ್ ಕಶೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ನೂತನಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕವಿತಾ, ಜಿ ಆವಯ್-ಪುತಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಭಾಶ್ಯ್ ಕರ್‍ತಾ - ತಿ ವಾಚ್ಲಿ. ತಿಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಆವಯ್ಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪುತಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾ ತರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕವಿತಾ ಪುತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಕುನ್ ಪಳಯ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ನೂತನಾಕ್ ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.


ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ನೂತನಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್, ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಸಿಂತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾರ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಫಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, "ಏಕ್ ಕವಿತಾ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಎಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕವಿತಾ ದರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಲ್ತಡಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾನ್ ಆನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಭರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ" ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸುರ್‍ವಿಲೆ ಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ತಶೆಂ ಮೊನ್ಸಿಂಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜಸಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮೊಝಾರ್ಟ್, ತಾನ್‌ಸೇನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ರಾಯ್, ಕವಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ನಾ". ಅಶೆಂ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ, ವಿ. ಕೆ. ಯಾದವ್, ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

आपलो इतिहास आनी संस्कृतिविशीं अभिमान पावनातल्लो समुदाय समृद्ध जायना: जे. आर. लोबो
कविता संभ्रम काऱ्यावेळीं नूतन साखरदांडेक मथायस कुटम कविता पुरस्कार
एम.पी. रोड्रिगसाचें पुस्तक रस्त्या देगेचीं फुलां लोकार्पण

कविता ट्रस्ट हांणी फेब्रेराच्ये 5 तारकेर शहरांतल्या गॅलरी ऑर्कीड हांगासर मांडून हाडल्ल्या कविता संभ्रम काऱ्यावळी वेळार दोगां म्हाल्गड्या कविंनी काव्यशेताक दिल्ली देणगी पर्गट रितीन मांदून घेंवचें सत्काऱ्य चल्लें. मंगळूरचो आमदार तशें कर्नाटक विधानसभेचो सांदो मानेसत जे. आर. लोबोन ह्या संदर्भार कवी मेरियन पावल रोड्रिगस (एम. पी. रोड्रिगस) हांचो कविता संग्रह रस्त्या देगेचीं फुलां लोकार्पण केलो आनी गोंयची कवी नूतन साखरदांडे हिका मथायस कुटम कविता पुरस्कार - २०१६ दीवन मान केलो.

कविता ट्रस्टाच्या ह्या विशेस वावराविशीं उल्लेख करून उलयिल्ल्या मुखेल सोयऱ्यान "आयच्या ह्या सदां-बदलून आसच्या संसारांत, हरयेका चोवदा दिसांक एक भास आळवून येते आसा. युनेस्को तसले संस्थे ह्या आळवून वेच्या भासांक सांबाळुंक हर प्रेतनां करीत आसात. कोंकणी भास सैत तसल्या आळवून वेच्ये वाटेर चमकून आसा तशें थोड्यांक भोगलें जाल्यार नवल ना. ही गजाल भिरांत उबजायता. कोंकणी लेखकांनी तशें कविंनी कोंकणी भास जीवंत दवरचे दिशेन चिंतुंक जाय आनी वावर करुंक जाय".

"आमच्या देशांत, कोंकणीक आटवे वळेरिंत स्थान लाभल्ल्यान्, गोंयची राज्यभास ती जाल्ल्यान येदोळ पासून ती वांचून उरल्या जावंक पुरो. पूण मंगळुरांत कोंकणी भास उरोंवचे दिशेन आमी केल्ले कितलें पुरो म्हळ्ळें आमी आमकांच विचारुंक जाय" म्हणून शासक जे. आर. लोबो म्हणालो.

"आमचे चिंतपी या विमर्शक जे आसात, सामाजीक बदलावण हाडुंक प्रमूख कारण कर्त जावनासात. लेखक म्हळ्यार मोने क्रांतिकारी. आमी फ्रेंच क्रांतिवेळार तांचो प्रभाव देखला. इतिहासा प्रकार, खंयचो समुदाय आपले चरित्रेविशीं आनी संस्कृतिविशीं अभिमान पावनांकी, तो समुदाय समृद्ध जायना. इतिहास आनी संस्कृती एक्ये भाशेचे तोडुंक जायना तसले हिशे. सर्वय साहितिंनी सांगाता येवन आमचो इतिहास, संस्कृती आनी भास राकून व्हरच्या कामांत हात मेळोवंक जाय. कविता ट्रस्टान करचें हें काम सार्के वाटेर आसा" म्हणून मानेस्त लोबोन सांगलें.

दुबायच्या मेरीट फ्रैट सिस्टम्स कंपेनिचो आडळत्या निर्देशक जोसेफ मथायस हांणी आपल्या कुटमाच्या नांवार दिंवचो ह्या पुरस्काराचो ऐवज रुपय २५,०००, यादस्तिका तशें मानपत्र मानेस्त जे. आर. लोबो थावन स्वीकार केल्ल्या नूतन साखरदांडे ह्या संदर्भार उलोवन "हो पुरस्कार म्हजे खातीर न्हय, म्हज्या कवितां खातीर. म्हज्या कवितांचेर कविता ट्रस्टान विशेस भरवसो दवरला.  हो पुरस्कार दिल्ल्या खातीर मथायस कुटमाच्या सर्वय म्हान मनशांक तशें कविता ट्रस्टाच्या कार्भाऱ्यांक हांव आभारी आसां. म्हज्या सुक्षीम संवेदनांक म्हज्या कवितांनी धरन दवरलां. कवितांनी म्हाका सदांच सांगात दिला. कवितांनी म्हाका मोग दिला" म्हणाली.

नूतन आपल्या समकाळीन विशयांचेर बरोंवच्या कवितांक फामाद. आधुनीक काळार मनशा संबंध कशे आसतात म्हळ्ळेविशीं तिच्यो कविता सांगून आसतात. काऱ्यावेळार नूतनान स्मार्ट फोन कविता, जी आवय-पुता मधल्या संबंधाचेर भाश्य करता - ती वाचली. तिची कविता पासवर्ड आवयचे दिष्टीन पुताक पळयता तर, स्मार्ट फोन कविता पुताचे दिष्टीन आवयचो संबंध तुकून पळयता. तिच्या पासवर्ड पुस्तका खातीर नूतनाक डॉ. टी. एम. ए. पै फौंडेशन अत्य्युत्तम पुस्तक पुरस्कार तशें हेर जायते पुरस्कार लाभल्यात.ट्रस्टी विलियम पायसान नूतनाची वोळक करून दिल्ली तर, ट्रस्टाचो स्थापक मेल्विन रोड्रिगसान मान पत्र वाचून सांगलें.

ह्याच संदर्भार मुकेल सोयऱ्यान एम. पी. रोड्रिगस हांचें कवितांचें पुस्तक रस्त्या देगेचीं फुलां लोकार्पण केलें. कविची पतीण जासिंता रोड्रिगस ह्यावेळार वेदीर आसल्ली. एम. पी. रोड्रिगस उलोवन आपल्या कुटमाच्या सहकाराचो आनी संगीतगार फा. जी. एस. टी. रोड्रिगसाच्या मार्गदर्शनाचो उपकार आटयलो. कवितेविशीं उलोवन, "एक कविता नमुन्यावार अर्थ आटापता. एका मनशान कवितेचो अर्थ समजुंक कविता दऱ्याच्ये पल्तडी उप्येवंक शिकजाय पडता. थोडे पावटीं वाचप्यान एक कविता दोन या तीन पावटीं वाचिजाय पडता, तवळ मात्र त्ये कवितेचो अर्थ तो समजुंक सकता.  कविता बरोंवची म्हळ्यार एका दिसाचो खेळ न्हय. ही एक संवेदनान आनी हुमेदीन भरल्ली निरंतर प्रक्रिया" अशें तांणी सांगलें.

"आपल्यो कविता सामाजीक विषयाचेर आसतात. सूरविले कवी लुवीस मस्करेञ तशें मोन्सिंञोर शिला मिनेजसांचो प्रभाव म्हज्या कवितांचेर धाराळ पडला. मोझार्ट, तानसेनाच्या काळार राय, कविंक पुरस्कार दिताले. आतां आमचे वाचपी कविंच्यो कविता वाचून आनी तांकां सहकार दीवन पुरस्कार दितात. बरयल्लें वाचपी वाचिनांत जाल्यार तें खंयच्याकय उपकारना". अशें ते म्हणाले.

ट्रस्टी एंडऱ्यू एल. डिकुन्हान एम. पी. रोड्रिगसाची वोळक करून दिल्ली.

ह्या संदर्भार चलल्ले कविगोष्टींत नवीन पिरेरा, सुरत्कल, माया खरंगटे, वी. के. यादव, सुरेश बाळिगा आनी विल्सन कटील हांणी आपापल्यो कविता वाचल्यो. टैटस नोरोन्हान काऱ्यें चलोवन वेलें.

सुरवेर अध्यक्ष किशोर गोन्साल्विसान येवकार दिलो तर, काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगसान उपकार आटयले.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »