Kavita Khobro

ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಫಾದರ್ ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 30. 2017 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್‍ಲೊ. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್‍ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ತೊ. 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಬಿ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ತಸಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಯ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ.

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ '20ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ 'ಅರಣ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್' ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕನಕಪುರ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಾರೋಬಲೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಂ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೆಟಲ್ಲೊಂ. 'ಚಾಫ್ರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ, ತುಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್' ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಬೆಟ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜಾತಾಲಿ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹಾತ್ ದಿತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್ತವಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತೊ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಆನಿ ಪಾವನ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮೋತ್ಸವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತರೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಭೆಟುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.
ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗಿಂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಪಿ.ಎಚ್. ಪಿಂಟೊ ತಾಚೊ ಭಾವ್. 'ಶೆತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ' ತಾಚೊ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ಚೆಖಾತೀರ್ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದಿತಾಂ - ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಣೆ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರೀ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.  ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶೇಸ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಹಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ತಾ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಬರಿ ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಝರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಶಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿ ದಿಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಅರಣ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್

ಅರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಏಕ್ ಝರ್
ರೂಕ್-ಪಾಲೊ ತಾಚಿ ಸೆವ್ತಾ ಶೆಳ್
ಕಠೋರ್ ರಾನ್ ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಪಾನ್
ಜಮೀನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾನ್

ಸುಕಿದಾಢ್ ನೆಣಾಂ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಝರ್
ನಾ ತಾಕಾ ಕಸಲೊ ಕಾಟ್ ವ ಬಂಧಡ್
ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬಳ್
ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಳ್ ವ ವೇಳ್

ಉಡುನ್ ವೆತಾ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್
ಬುಡ್‍ಬುಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್
ಆಪ್ಟುನ್ ದಾಪ್ಟುನ್ ಪಾಜ್-ಫಾತರ್
ಮಟ್ವೆಂ ಕರುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಗರ್ವಾನ್

ನೆಂಟಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಝರ್ ಪ್ರಾರಂಭಾನ್
ಆಲ್ಬೆಂ ಕಾಡುನ್ ಮೆಟ್ ಲ್ಹಾನ್
ತರೀ ಅಖಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್
ಪಾವುಂಕ್ ಸಾಗೊರ್ ಸರ್ವ್ ವೆಗಾನ್

ಸಾಗೊರಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಝರಿಕ್ ಲಾಭ್ತಾ
ಉಲೊ ಕರುನ್ ದರ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ
ಝರಿಚಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಶಾಂತ್ ಜಾತಾ
ದರ್ಯಾಚೆಂ ಶಾಂತ್‌ಪಣ್ ಝರ್ ಘೆತಾ

ಝರಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀತ್
ಗರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಹಾಡಿತ್
ಬಳ್ ತಾಚೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಪಿತ್
ಶಾಂತ್‍ಪಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂ ಸೊಡಿತ್

ಕಷ್ಟ್ ವಿಘ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತುಜೆಪರಿಂ
ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಝರಿ
ಊಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮನಾಂ ಧರಿ
ಝುಜುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರ್.

-ಫ್ರಾದ್ ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್


 

फा. वैटस प्रभुदास हांकां शृद्धांजली

कोंकणी कवी फादर वैटस प्रभुदास पिंटो आयच्या दिसा एपरील ३०. २०१७ तारिकेर अंतर‍लो. कवी जावन, कोंकणी भाशेखातीर आपले तांकी भितर‍लो वावर केल्लो मनीस तो. 'सेवक' पत्राचो संपादक जावन जायत्यांक ताणें कोंकणी बरोंवच्याक उरबा दिल्ली. कोंकणी भाषा मंडळाच्या सूरविल्या वर्सांनी चाफ्रा देकोस्ता, बी.वी.बाळिगा तसल्यां सांगाता मेळून कोंकणिच्या समस्त गांवांक वचून कोंकणी लोकाचो एक्तार घडोंवच्यांत विशेस वावर केल्लो. कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष जावनय ताणे वावर दिला.

हांवेंच संपादीत केल्ल्या '२०व्या शेकड्याच्यो कोंकणी कविता' पुस्तकांत ताची कविता 'अरण्याची भेट' हांवें पर्गट केल्ली. हें पुस्तक २००७ इस्वेंत पर्गट जाल्लें. त्या संदर्भार तो बेंगळूर, कनकपूर लागसार‍च्या हारोबले गांवांत एक्ये इगर्जेचो याजक जावन आसल्लो. म्हज्या ल्हान‍पणार हांवें हाजर जांवच्या कोंकणी शिबिरां वेळार ताका हांव भेटल्लों. 'चाफ्राचो प्रभाव म्हज्या कवितांचेर विशेस आसा, तुजीच वाट धर' अशें ताणें म्हाका आपोवन सांगल्लें आसा.

पाटल्या एकावर्सा थावन मंगळूर कापुचीन फ्रायरिंत ताणे वस्ती करुंक सुरू केल्लें जाल्ल्यान म्हजी आनी तांची भेट तवळ तवळ जाताली. भलायकी हात दिताली जाल्ल्यान तवळतवळ आस्पत्रेक तो दाखल जातालो. ताच्या पन्नास वर्सांच्या याजकी दीक्षेच्या उत्सवाक आनी पावनशें वर्सांच्या जल्मोत्सवाक ताणें वोवळीग दिल्ली जाल्यारी वेगळ्या एका कामानिमतीं हाजर जावंक म्हज्यान जावंक ना. तरी त्या दिसा ताका भेटून तांचें आशीर्वाद हांवें घेतल्लें.
फा. वैटस मंगळूर लागीं सिद्दकट्टे गांवांत जलमाल्लो. फामाद कोंकणी संगीतकार पि. एच्. पिंटो ताचो भाव. 'शेत भांगराळें' तांचो काव्या संग्रह.

ताच्या कवितांचें पुस्तक पर्गट कर‍चेखातीर तांची पाट लागून हांव आसल्लों. वेगिंच सगळ्यो कविता दितां - म्हळ्ळी ताणे भास दिल्ली. तरी हें साध्य जालें ना.  ताच्या मर्णा थंय कविता ट्रस्ट विशेस दूक पावता आनी ही उत्रांची शृद्धांजली तांकां भेटयता.

ह्ये कवितेंत सांगल्लेबरी फा. वैटस प्रभुदास म्हळ्ळी झर विशाल सागोरांत एक जाल्या. शांत विशेव घेवंक ती दिल्या.

-मेल्विन् रोड्रीगस

कविता:

अरण्याची भेट

अरण्याच्या मुळा व्हाळता एक झर
रुका-पालो ताची सेवता शेळ
कठोर रान दाट पाचवें पान
जमीन लिपल्या काळक्या अंधकारान

सुकिदाढ नेणां ती व्हड झर
ना ताका कसलो काट व बंधड
व्हाळून वेता एकटावन सर्व बळ
पर्वा नासतां काळ व वेळ

उडून वेता दीस आनी रात
बूड‍बुड्यांच्या उल्लासान
आपटून दापटून पाज-फातर
मटवें करून पयण गर्वान

नेंटीं ल्हान झर प्रारंभान
आलबें काडून मेट ल्हान
तरी अखंड निर्धारान
पावुंक सागोर सर्व वेगान

सागोराचो स्वागत झरीक लाभता
उलो करून दऱ्यो आपयता
झरिची उचांबळाय शांत जाता
दऱ्याचें शांत‌पण झर घेता

झरिचो निर्धार कोण म्हाका दीत
गर्व म्हज्या जिवांत ताचें हाडीत
बळ ताचें कुडिंत म्हजे वोंपीत
शांत‍पणीं म्हाका सदां सोडीत

कष्ट विघ्न सोसुंक तुजेपरीं
लिसांव शिकय तूं म्हाका झरी
ऊंच निर्धार मनां धरी
झुजुंक म्हजें पयण मुकार.

-फ्राद वैटस प्रभुदास

Comments on this Article

Daya Lobo
-Angelore , India
Sunday, April 30, 2017
He had also supported theatre activities when he was the president of KNS. Under KNS he had organised a natakotsav with artistes and writers like Gabbu Urwa, Fred Fernandes, Benna Ruzai, Vincent P Kamath, Edward Quadros, Luvi Netto, CJS etc under the banner Roop-Rag.

Leslie Rego
-Mangalore, india
Sunday, April 30, 2017
An exemplary priest with clean heart and mind. May his soul rest in peace.

Purnananda Chari
-Canacona, India
Sunday, April 30, 2017
Great Loss. Fr. Vitus-ak Vinamr Orgam.

Concepta Alva
-Mangalore, India
Sunday, April 30, 2017
Pained to hear the sad demise of Fr Vitus Prabhudas.. Poet and ardent konkani activist that he was, has been a guiding force to many writers. Wish he had handed over his writings for publication. Melvin, may I request you to approach the Capuchins and request them to give you his literary treasure?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »