Kavita Khobro

ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್‍ಚ್ಯೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಜೆರಿಮೆರಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.  ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ.

ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಯಾಜಕ್ ಫಾ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮೈಸೂರ್, ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಎಕ್ವಟಾವರ್ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್), ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ, ಜೆರಿಮೆರಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಫಾ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಮೆರಿ, ಸಾಕಿನಾಕಾ, ಕುರ್ಲಾ, ಮರೋಳ್, ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಹಿಂ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ;

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್;
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್ [ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ಕವಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮಿಶೆಲ್ ಡಿಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಾರ ಮಥಾಯಸ್ [ಕವಿತಾ: ಭಾರತ್ ಸ್ವಚಂದ್, ಕವಿ: ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್]

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್;
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಜೆನಿಶಾ ಡಿಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಶ್ನಿ ಆರ್. ಕ್ರಾಸ್ತಾ [ಕವಿತಾ: ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್‍ಯಾದ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸೋನಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ [ಕವಿತಾ: ಅಸ್ಲಿ ವಾ ನಕ್ಲಿ, ಕವಿ: ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ]

ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಜಾತಚ್, ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ;

 

 

ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು (ಕವಿತಾ: ಎಕ್ಲೊಚ್), ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ (ಕವಿತಾ: ದಂಗೊ), ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಕವಿತಾ: ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತೆಲಿಂಚ್), ಬಾಬ್ ಫಿಲಿಪ್ ವಿ. ಡಿಸೋಜ್ ಕಾಂಜುರ್‌ಮಾರ್ಗ್ (ಕವಿತಾ: ಸಂಸಾರ್ ದೆಖುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ), ಬಾಯ್ ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂದಾಜೆ (ಕವಿತಾ: ಮುಖಾಂ ಆನಿ ಮುಖೊಟಾಂ), ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಕವಿತಾ: ಕಾಡಿ ಆನಿ ವಾತ್, ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ: ಆವಯ್ಚೊ ದೀಸ್), ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್) ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ (ಕವಿತಾ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್) ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.  ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಆಯ್ಚೆ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್, ಆಯ್ಚೆ ಸಂಘರ್ಶ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಬಗರ್ ಶೀದಾ ಸರ್ಗಾಕ್‌ಚ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್, ಮ್ಹಿನತ್, ದುಡು ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಬೆಳ್‌ಗಾಂವ್‌ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಎಕ್ವಟಾವರ್‍ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಆಜ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್, ಲಿಪಿ, ಜಾತ್, ಬೋಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಅಶೀರ್ ಕರ್‍ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್, ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸೊ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಭಾಸೊ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ತರ್‌ಯೀ, ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸ್ - ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಿ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಮೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉಭೆ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆತಾಂ ಸುಗ್ಗೆಚೊ ಕಾಳ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಸಾತ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ, ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಜೋನ್ ಆರ್‍. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ ಆಟೊವ್ನ್, ಹೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ, ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಬಾಯ್ ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಕಮಾನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಫಳಾರ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ


जेरिमेरिंत कविता ट्रस्टाची कोंकणी कविता सादर सर्त आनी कविगष्टी

कविता ट्रस्टान चलोवन वर‍च्ये कोंकणी कविता सादर सर्तेचो जेरिमेरी पांवडो ह्याच सप्टेंबर २३ तारकेर सांजेर ६:०० वोरांचेर, जेरिमेरिंतल्या सां. जूड इस्कोलाच्या सालांत चल्लो.  आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां हांणी सांगाता मेळून मांडून हाडल्ल्या ह्ये सर्ते सांगाता फामाद कोंकणी काण्येगार, कवी वल्ली वग्गा मैसूर हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कवितागोश्टी चल्ली.

स वोरांचेर सुरू जाल्ल्या ह्या काऱ्याच्ये सुर‍वातेर कोंकणी साहित्याक जायती देणगी दीवन आयलेवार अंतर‌ल्ल्या रोनाल्ड पिरेरा आंजेलोर हाच्या आत्म्याक शांती मागली. जेरिमेरी फिर्गजेचे याजक फा. एलियास पिंटो, मानेस्त वल्ली वग्गा मैसूर, लुवीस रोड्रिगस (एकवटावर्वीं उजवाड पत्राचे संपादक), संगीत साम्राट हेनरी डिसोजा, कोंकण तारां, जेरिमेरी संघटनाचो अध्यक्ष जोसेफ डिसोजा तशेंच ह्या कवितावाचन सर्तेक म्हिनत केल्लो जोन आर. मस्करेन्हस हांकां वेदीक आपयलें.

फा. एलियास पिंटो हांणी मागण्यांत सुर्वात केल्ल्या ह्या कवितावाचन सर्तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या जेरिमेरी, साकीनका, कुरला, मरोळ, महाकाळी फिर्गजेच्या उरबेवंत भुरग्यांक बरें मागलें. उपरांत चल‌ल्ल्या कवितावाचन सर्तेंत हीं जिकून आयलीं;

पंदरा वरसां सकयलो विभाग:

पयलें इनाम: मॅग्नस नजरेत [कविता: वेळ म्हाका ना, कवी: प्रसन्न निड्डोडी]
दुसरें इनाम: मिशेल डिसोज [कविता: क्राफर्ड मार्केट, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिसरें इनाम: सारा मथायस [कविता: भारत स्वचंद, कवी: एरीक सोन्स बार्कूर]

पंदरा वरसां वयलो विभाग:

पयलें इनाम: जेनिशा डिसोज [कविता: आज हांव स्वतंत्र, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
दुसरें इनाम: रोश्नी आर. क्रास्ता [कविता: रायाची फिर्याद, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिसरें इनाम: सोनिया रोड्रिगस [कविता: असली वा नकली, कवी: आंड्रू एल. डिकुन्हा]

बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिस्को, अनंत अमेंबळ आनी वल्ली क्वाड्रस ह्या स्पर्द्याचे वोरयणार जावन हाजर आसले.

भाग घेत‌ल्ल्या सर्वांक इनामां वांटून जातच, प्रसन्न निड्डोडीन वल्ली वग्गाची तशेंच वल्ली क्वाड्रसान लुवीस रोड्रिगस हांची वोळक करून दिली. उपरांत चल‌ल्ल्या कविगोश्टिंत बाय वसुधा प्रभू (कविता: एकलोच), बाब नेरी नज्रेत ताकोडे (कविता: दंगो), बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिस्को (कविता: हांव तुका पळेवन घेतेलींच), बाब फिलीप वी. डिसोज कांजूर‌मार्ग (कविता: संसार देखुंक म्हाका सोडलेंना), बाय पद्मजा कुंदाजे (कविता: मुखां आनी मुखोटां), बाब प्रसन्न निड्डोडी (कविता: काडी आनी वात, दुसरी कविता: आवयचो दीस), बाब वल्ली क्वाड्रस (कविता: म्हज्या गांवार) आनी वल्ली वग्गान (कविता: आमच्या गांवचो पावस) आपापल्यो कविता वाचल्यो.  कवितागोश्टिच्या अध्यक्ष उलोवपांत हांव मुंबयांत जियेलां तर‌यी, आयचे दीस वेगळेच, आयचे संघर्श वेगळेच. देकून म्हाका भोगता, मुंबयांत दीस काडतेल्यांक पुल्गत्र म्हणून ना, बगर शीदा सर्गाक‌च वेतात म्हणालो, कोंकणी कविताशेताक आपल्ये जिण्येचो जायतो वेळ, म्हिनत, दुडू घाल्तेल्या मेल्विन रोड्रिगस आनी वल्ली क्वाड्रसाक कितलो उल्लास पाटयल्यारी उणेंच म्हणून ताणे ह्या संदर्भार सांगलें.

मुखेल सयरो जावन हाजर आसल्लो बेळ‌गांव‌चो फामाद कोंकणी पत्र एकवटावर‍वीं उजवाड चो संपादक मानेस्त लुवीस रोड्रिगस म्हणालो: आज आमी प्रांत्य, लिपी, जात, बोली म्हणून आमचें चिंतप अशीर कर‍चेपरस आमची भास कोंकणी आनी त्या पासत आमी अभिमान पावुंक जाय. आमच्या देसांत हजारांनी भासो आसात, शेंभोरांनी भासो प्रमूख भासो, तिसां वयर भासो संविदानांत मान्यता लाभ‌ल्ल्यो भासो तर‌यी, फकत कोंकणी एक मात्र भास - पांच लिपियांनी बरोंवची भास, कोंकणी मात्र एक भास जी च्यार राज्यांनी उलोंवची भास. अशें आसताना आमी कोंकणी भाशेक आमच्ये तांकिचो पाटिंबो दिंवचो आमचो कायदो म्हणताना जमो आस‌ल्ल्या सर्व लोकांनी आपले हात उबे करून ताच्या उतरांक आपली कबलात दिली.

मानेस्त हेनरी डिसोज आपल्या उलोवपांत कोंकणेक आतां सुग्गेचो काळ, जायतीं कोंकणीं पिंतुरां येवन असात, पर्गांवांत सयत कोंकणी जिवाळांवचीं कामां जावन आसात आनी हें सर्व कोंकणी लोकाक दाधोस्कायेचें. देकून ह्या पासत म्हिनत कर‍तल्या समेस्त कोंकणी संघटनांक उल्लास फावो, आयचें कार‍यें निजायकी भोव आपुरबायेचें कार‍यें, आनी हें मांडून हाड‌ल्ल्या कोंकण तारां आनी आशावादी प्रकाशनाच्या कार्भारींक उल्लास पाटयतां म्हणालो.

जोन आर‍. मस्करेन्हसान उपकार‍ आटोवन, हें कार‍यें उबें करुंक म्हिनत केल्ल्या समेस्तांक उल्लास पाटयले, दिवो पत्राचो संपादक मानेस्त लॉरेन्स कुवेल्हो, बाय सुजान्हा कुवेल्हो, फामाद कोंकणी नाटकिस्त मानेस्त फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया, मानेस्त लॉरेन्स डिसोज कमानी आनी हेरां हाजर आस‌ल्ल्या ह्या कार‍याचें निर्वाहण वल्ली क्वाड्रसान केलें.

हाजर आस‌ल्ल्या समेस्तांक, कोंकण तारां जेरिमेरी तर्फेन फळार आनी थंड पियोवणें आसलें.

- भात्मीPlease fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ: ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ಪ್ರಭೋದ್ ಪಾರೀಖ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics


More News »