Kavita Khobro

ಓ-ರೆ ಸೋಯ್ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಯೂಸುಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ಆನಿ ನಾ

2013 ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಓ-ರೆ ಸೋಯ್ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಯೂಸುಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ಆನಿ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2017 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಣಿ 2014 ಜನವರಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್‍ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಸ್ಕೊಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಶೇಖ್ 1948 ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುರ‍್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ವಾಸ್ಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಶೆಂ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೌಗುಳೆ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೂರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ದೂರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲೊಂಗ್, ಗೌಹಾಟಿ ತಶೆಂ ಪಣಜಿ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾನೀಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಮ್ ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವೊಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಹುಮೆದ್ ತಶೆಂ ಉರ್ಬಾ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಶಿಕುನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪಾವಳಿಚಿ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನಯ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೆಲಿಂಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಶೆಣೊಯ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಗಾಂಟಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 2004 ವರ್ಸಾ ಮಾಪುಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಾನಾಚೊ ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೊಟೊಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚೆಂ ರಂಗ್-ಘಾಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಓ-ರೆ ಸೋಯ್, ಮುರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾನ್ ಡೊನಾಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಆತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‍ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೆರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗಾಂಟಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್, ಫಾ. ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಆಂತೊನಿಯೊ ಪಿರೇರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ಖಾತೀರಯ್ ಯೂಸುಫ್ ಶೇಖ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಪಣಜಿ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚಿಂ ದೇಶಭಕ್ತಿಚಿಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗಿತಾಂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಣಜಿ ದೂರದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಗೋವನ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಫೋರಮಾಚೆ ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಗೋವನ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಲಾಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚೆಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ.

ಯೂಸುಫ್ ಶೇಖ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್‍ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಶೆತಾ.


ओ-रे सोय ख्यातिचो यूसूफ अब्दुल्ला शेख आनी ना

२०१३ वर्सा कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार जोडल्लो ओ-रे सोय ख्यातिचो यूसूफ अब्दुल्ला शेख आनी ना. तांकां ह्याच शेनवारा सप्टेंबर ३०, २०१७ तारिकेर मरण आयलें. कोंकणी काव्यशेताक महत्वाची देणगी दिल्ल्या खातीर तांकां कविता ट्रस्टान हो महत्वाचो पुरस्कार दिल्लो. हो पुरस्कार तांणी २०१४ जानवरी १२ तारिकेर मंगळूर‍्च्या टौन‍हॉलांत चलल्ल्या आटव्या कविता फेस्त संदर्भार स्वीकार केल्लो.

गोंयच्या वास्कोंत वस्ती कर‍न आसल्लो यूसूफ शेख १९४८ वर्सा जल्मल्लो. मुंबय विश्वविद्यालया थावन एम.एस्सी. शिकप जोडल्ल्या तांणी आपलें सुर‍्विलें शिकप वास्कोंतल्या सैंट जोसेफ्स इन्सटिट्यूट तशें मडगांवच्या चौगुळे कॉलेजिथावन केल्लें. दूरदर्शनाच्या वेवेगळ्या हुद्द्यांनी वावर केल्ल्या तांणी दूरदर्शनाच्या शिल्लोंग, गौहाटी तशें पणजी केंद्रांनी अधिकारी जावन काम केलां. आकाश‌वाणिच्या केंद्रानींय वावर केल्ल्या तांणी कर्नाटक, मेघालय, अस्साम तशें गोंयच्या केंद्रांनी समर्पीत वावर केला. आकाश‌वाणी मंगळूर केंद्रांत आसताना जायत्या मंगळुर्गारांचीं तांकां वोळक जाल्ली. जायत्या कोंकणी कविंक तशें लेखकांक तांचेथावन हुमेद तशें उरबा लाभल्ली. कन्नड लिपी शिकून, हांगाच्या कोंकणी बर्पावळिची जाण्विकाय तांणी आपणायिल्ली आनी कन्नड लिपिनय बरोवंक तांणी सुरू केल्लें.

१९८२ इस्वेंत वेलिंग हांगासर‍्च्या शेणोय प्रकाशनाथावन तांचें कोंकणी कवितांचें पुस्तक गांटी पर्गट जाल्लें. २००४ वर्सा मापुसाच्या कोंकणी शांती प्रकाशनान ताणें अनुवाद केल्ल्या भागेवंत खुरानाचो तिसावो अध्याय पर्गट केल्लो. २००५ इस्वेंत फोटोफ्लेक्स इंडिया हांणी तांचें रंग-घाय पुस्तक प्रकाशीत केल्लें. ह्या भायर राष्ट्रीय नामणेच्या जायत्या नेमाळ्यांनी ताच्यो कविता पर्गट जाल्यात. ताच्यो ओ-रे सोय, मुर्गांवच्यान डोनापावला आनी आत्मो आमचो एक कविता गोंयच्या पाठ‍पुस्तकांनी आटापल्यात.

आकाश‌वाणी खातीर तांणी निर्माण केल्ल्या पोदेर डोक्युमेंटरीक राष्ट्रीय पुरस्कार लाभला. गोंयच्या साहित्य अकाडेमिचो कला पुरस्कार, गोंयच्या कोंकणी भाषा मंडळा थावन अत्युत्तम पुस्तक पुरस्कार गांटी पुस्तकाक, फा. स्टीवन्स कोंकणी केंद्राथावन आंतोनियो पिरेरा कोंकणी पुरस्कार तांकां लाभल्यात.

आपल्या पदां खातीरय यूसूफ शेख फामाद जाल्यात. ताचीं पदां मंगळूर, पणजी तशें मुंबयच्या आकाश‍वाणी केंद्रांनी प्रसार जाल्यांत. तांचीं देशभक्तिचीं तशें हेर गितां डेल्ली आनी पणजी दूरदर्शनाचेर प्रसार जाल्यांत.

गोवन पोयेट्स फोरमाचे ते अध्यक्ष आसल्ले तशेंच गोवन पोयेट्स सर्कलाचे काऱ्यदर्शी जावन तांणी वावर केला. जायत्या संघ-संस्थ्यांनी आपलो वावर भेटयिल्ल्या तांणी पाटल्या पंचेचाळीस वर्सां थावन कोंकणी काव्यशेतांत एका न्हय एक्ये रितीन आपलें योगदान दिलां.

यूसूफ शेख हांच्या मर्णा थंय कविता ट्रस्ट दूख पावता आनी तांच्या कुटमाक ह्या वेगळाचाराची दूख सोसून वर‍चें त्राण लाभूं म्हणून आशेता.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ: ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ಪ್ರಭೋದ್ ಪಾರೀಖ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics


More News »