Kavita Khobro

ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ: ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: 'ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್, ಫಾಮಾದ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹಾಂಣಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ, ಆಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಟನ್, ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಒಸಿಪ್ ಮಾಂಡೆಲ್‌ಸ್ಟಾಮ್, ದಿಲೀಪ್ ಚಿತ್ರೆ, ಜೋನ್ ಕೇಜ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

'ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ' ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಟನಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್, ಕವಿಬರಿ ಭೊಗುನ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ, ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕರಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸದಾಂಕಾಳ್ ತಿ ತಾಕಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾರಿಖಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಮತಿಂತ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಳೊ ಆಸಜಾಯ್. ಮರ್‍ಚೆ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಭುಂಯ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾತೆವ್ಶಿಂ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಕಾಂಯ್? ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಶೆಜಾರ್, ದೇಶ್, ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಭೊಂವಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಲೆಂ," ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸ್ವತಾ ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಟಯ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಬದ್ಲಾ ತಿ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕುಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿ, ಆಮಿ ಸುಖ್ ದೂಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ, ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ತುಂವೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಚೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಂತಾರ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಳ್ಕುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾರಿಖಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ತ್ಯೊ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ವೆಗ್ಳೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾರಿಖಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಉತ್ರೊಣೆಚಿ ಭಾಸ್, ಜಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಪಾಳ್ವೆಲಾಗಿಂ ವ್ಹಾಜ್ಚಿ ಘಾಂಟ್. ತಿ ವ್ಹಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ. ಕವಿತಾ ಸಂಗೀತಾಬರಿ, ಜಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ನೋಟ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಚೊ ಸುರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಸಾದುನ್ ಆಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಕವಿ ಒಸಿಪ್ ಮಾಂಡೆಲ್‌ಸ್ಟಾಮಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪಾಪ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ ತಸಲಿ ಸಂಗತ್. 'ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್' ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್‍ಚೆನಾಂತ್?" ತಾಂಣಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
 
ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಉತ್ರೊಣೆಚಿ ಭಾಸ್ ಕಶಿಗಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಡೆಲ್‌ಸ್ಟಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕೃತಿಯೆಂನಿ ಉಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಿಖಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂಕಿ "ಕೆದಳಾಯ್ ಸರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ತೆಂ, ತಾಕಾ ಸರ್ ನಾ."

"ಗ್ರೇಸ್ತಾಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್, ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಜೀವಿಚೊ, ಹೊ ಸರ್ ನಾತಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ, ತೊ ಕೆದಳಾಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಿತಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಯಾ ಕುಸ್ಡೆಪಣಾಕ್ ಸರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.  ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ರೊಣೆಚಿ ಭಾಸ್ ಆಸಾ.  ಮಾಂಡೆಲ್‌ಸ್ಟಾಮ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಲಾಗಿಂ ಶೋಷಣೆಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕವಿಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್, ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ನ್ ವಿವರುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್? ಕವಿನ್ ಕವಿಬರಿ ದಿಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ," ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾನಾ ಕವಿ ಜೋನ್ ಕೇಜಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ "ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ತಿಚ್ ಕವಿತಾ".

"ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕವಿ ಸಮಾಧಾನಿ, ಆಳ್ಶೀಯ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಸಂದೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಪಸಂದೆಚಿ ಜಡಾಯ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಲಾಗಿಂ ಶಾಂತಿಸಂಧಾನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕವೀಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಹಾಕಾ 'ಶಾಂತ್ರಾಸ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಜಿ ಶಾಂತತೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ, ತಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿರೋಧಾಚಿ ಆಸನಾ," ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿಂನಿ ಕಶೆಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚುನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗುಣಾಂವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ.

ದಿಲೀಪ್ ಚಿತ್ರೆಚಿ ಕವಿತಾ 'ಸಾಕ್ಶಿದಾರ್' ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, "ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳಯ್ನಾಂತ್, ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೇನಾತಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸುನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್‍ನಾತಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಜೆಂ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆತಲೆಂ ತೆಂ ಚಾಕುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಉಬೊನ್ ವೆಚ್ಯೊ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹುಂಗುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವ್ರುನ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್‍ ತರ್‍ನ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ," ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಸಾಕ್ಷೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣಿ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭೊಗಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕವಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಶೆಂ ಜೀವ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಂಣಿ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. "ಹೆರಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರುಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕವಿ ಧೈರ್ ಘೆತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ - ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ - ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಮರ್‍ಣಾಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂಚೆಂ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಖಜಾಂಜಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖಾಕ್ "ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ" ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಗಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ರಮೇಶ್ ಪೈ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿ. ಜೆಸ್ವಿನಾ ಎ.ಸಿ., ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿ. ವೆನೆಸ್ಸಾ ಎ.ಸಿ., ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ದಯಾನಂದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ


जल्माक आनी मर्णाक खरो अर्थ दीवंक चडपडचें काम‌च कविता: प्रबोध पारीख

सप्टेंबर १७: 'कविता जिविताचो एक वांटो' म्हणून समजून घेंवच्ये दिशेन, फामाद गुज्राथी तशें इंगलीष कवी आनी बरोवपी प्रबोध पारीख हांणी अंतर्राष्ट्रीय पांवड्यार नांव वेल्ल्या कवी पाबलो नेरुडा, आंड्रे ब्रेटन, माडतीर मेल्लो कवी ओसीप मांडेल‌स्टॉम, दिलीप चित्रे, जॉन केज आनी हेरांच्या कवितांचेर उजवाड फांकोंवचे प्रेतन केलें. तो कविता ट्रस्टान ह्याच सप्टेंबर १५ तारकेर सैंट आग्नेस कॉलेजिच्या सहयोगान कॉलेजिच्या सभासालांत मांडून हाडल्ल्या सातव्या जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यासावेळार उलयतालो.

'कवितेची एक वोळ बरयनासतां एकल्यान कवी जाव्येता' म्हणून म्हळ्ळ्या कवी आंड्रे ब्रेटनाक उल्लेख करून, कविबरी भोगून बरयनासतां रांवची परिगत एकल्याक जिवीत कळवळ्यांचें, संकष्टांचें करयता मात्र न्हय, सदांकाळ ती ताका अस्वस्थ करयता म्हणून पारिखान सांगलें.

"मतिंत दवरिजाय जाल्ली संगत म्हळ्यार एकल्याक ताचोच म्हळ्ळो ताळो आसजाय. मर‍चे आदीं आमच्या ताळ्याक भुंय घाल्च्या पयणातेवशीं आमी आसांव कांय? तशें जालें तर, आमची भास, शेजार, देश, संसार आनी आमचो सगळो भोंवार सार्के भलायकेंत आसा म्हणून जालें," म्हणून तांणी सांगलें.

"चिंत्पाचेर आटोव कर‍ताना स्वता तें चिंतप व्यक्त कर‍च्या व्यक्तिविशीं आमी आटयतांव, पूण कवितेविशीं आटोव कर‍ताना कविता प्रमूख जायना, बदला ती कविता आयकुंचो मनीस प्रमूख जाता. त्या देकून खंयच्याय संभाषणांनी, आमी सूख दूख वांटून घेताना, गर्जेची संगत कितेंगी म्हळ्यार तुंवें तुंवेंच जावन ऊर‍चें आनी थोडे पावटीं हर‍येकलो उत्तीम कांतार आशेता म्हणून वोळकून घेंवचें" म्हणून पारिखान सांगलें.

कविता त्यो बरोंवच्या भाशेंच्याकी वेगळें चडतीक आटापता म्हणून पारिखान सांगलें. "कविता एक उत्रोणेची भास, जी संसाराच्या हर‍येक भासांनी आपणाची कर‍न घेतल्या. कविता म्हळ्यार एकल्याच्या कानापाळवेलागीं व्हाजची घांट. ती व्हाजल्या उपरांती तुका कितेंगी सोडन वेता. कविता संगीताबरी, जाचो निमाणो नोट खेळ्ळ्या उपरांती ताचो सूर तुज्या मनांत सादून आसता" म्हणून तांणी अभिप्राय दिली.

कवी ओसीप मांडेल‌स्टॉमाक उल्लेख करून उलयताना कविता मारेकार कशी म्हणून तांणी सांगलें. "कविता बरोंवची कांय पाप नातल्ली क्रिया न्हय. ती जिवीत आनी मर्णाक कारण जाव्येता तसली संगत. 'नक्सलैट कविता संग्रह' घेवन भोंवचेविशीं तुमी चिंतून पळेया. आयच्या दिसा तुमकां कोण‌य सवालां कर‍चेनांत?" तांणी विचार‍लें.
 
कविता एक उत्रोणेची भास कशिगी म्हणून मांडेल‌स्टॉम आपल्ये कृतियेंनी उलयला म्हणून सांगल्ल्या पारिखान ताच्ये एक्ये कृतियेचो उल्लेख करून म्हळेंकी "केदळाय सर करिनाकात, खंयचेंय जीव आसा तें, ताका सर ना."

"ग्रेस्ताथावन दुबळ्याक धरून, हर‍येका मनशाजीविचो, हो सर नातल्लो ताळो आसा पळेया, तो केदळाय खंयच्याय नितळकायेक या कुस्डेपणाक सर करिनाकात.  ह्या ताळ्यांत उत्रोणेची भास आसा.  मांडेल‌स्टॉम मनशाकुळालागीं शोषणेच्या फॅसिस्ट समाजाविशीं उलयलो आनी ताका आपलो जीव बली दिंवचें पडलें. कविता जिवीत आनी मर्णाची गजाल जावंक साध्य आसा. कवीक आडांवचो मनीस, कविता कशी मनशाचें चिंतप बदलुंक सकता म्हळ्ळेविशीं बऱ्यान जाणा" म्हणून तांणी सांगलें.

त्या उपरांत कवी कोण म्हणून विस्कळावन विवरून तांणी सांगलें. "कवी म्हळ्यार कोण? कवीन कविबरी दिसजाय म्हणून कांय ना," म्हणून तो म्हणालो. ह्ये गजालिचेर चडतीक उजवाड फांकयताना कवी जॉन केजाक उल्लेक करून तांणी सांगलें "म्हाका कितेंय सांगुंक ना आनी हांव सांगून आसां आनी तीच कविता".

"जायते कवी रागिष्ट आसतात आनी तांकां जायत्यो संगती सांगच्यो आसतात, पुण कवी समाधानी, आळशीय आसतीत. जायते कवी तांच्ये पसंदेची तशेंच नापसंदेची जडाय व्हावोवन आसतात. ह्यो गजाली तांच्या कवितांनी आटयिल्ल्यो आमकां झळकतात. कांय थोडेपावटीं पळयिल्ल्या हर‍येक्ये संग्तिलागीं शांतिसंधान कर‍चे कवीय आमकां पळेवंक मेळतीत. हाका 'शांत्रास' म्हणतात. कविता जी शांततेथावन व्हाळता, ती कविता प्रतिरोधाची आसना," म्हणून तांणी विवरून सांगलें.

कविंनी कशें साक्षी जाव्येता म्हळ्ळेविशीं सांगुंक वचून कविता आनी कविंच्या विशिष्ट गुणांविशीं ह्या संदर्भार ते उलयले.

दिलीप चित्रेची कविता 'साक्षिदार' उल्लेक करून, "हेर कितें पळयनांत, तें पळेवंक हांव हांगा आसां, हेरांक आयकुंक येनातल्लें आयकुंक हांगा आसां, हेरांक साध्य आसून भोगूंक फिकीर कर‍नातल्लें आपडुंक हांव आसां, जें आळवोन वेतलें तें चाकुंक हांव आसां, उबोन वेच्यो जिविताच्यो गजाली हुंगुंक हांव आसां आनी त्यो शास्वीत सांबाळून दवरून फात्राच्ये तकले भितर‍ तर‍न्यो मिरयो मेळोवंक हांव आसां," म्हण सांगून, साक्षेदार जावन तांणी पळयिल्ल्या आनी भोगल्ल्या संग्तिंक कवी चडतीक कशें जीव दितात म्हळ्ळेविशीं तांणी विवर दिलो. "हेरांनी पळेवंक नेगारुंच्या संग्तिंक पळेवंक कवी धैर घेता" म्हणून तांणी ह्या संदर्भार सांगलें.

निमाणें आखेर कर‍च्या आदीं, ह्या संसारांतल्या दोन संग्तिंक - जल्माक आनी मर्णाक - खरो अर्थ दीवंक चडपडचें काम‌च कविता जावनासा म्हणून तांणी साद्या उत्रांनी सांगलें. कविता जल्म आनी मर‍णामधल्या हर‍येका भोगणांचें आनी घडितांचें दाखलीकरण कर‍ता म्हणून तांणी म्हळें.

ह्या संदर्भार कविता ट्रस्टाचो स्थापक मल्विन रोड्रिगस, अध्यक्ष किशू बार्कूर, काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगस, खजांजी आंडऱ्यू एल डिकुन्हा, ट्रस्टी वितोरी कार्कळ आनी विलियम पायस हांणी सांगाता मेळून प्रबोध पारिखाक "दी लॅंड कॉल्ड सौत केनरा" पुस्तकाची प्रती दीवन मान केलो.

कोंकणी चळुवळेगार बस्ती वामन शेणै, साहित्य अकाडेमिच्या कोंकणी सल्हा समितिचो सांदो रमेश पै, अखिल भारत कोंकणी साहित्य परिषदेचो अध्यक्ष गोकूल‌दास प्रभू, उपन्यासाची प्रायोजकी शोभा मेंडोन्सा, सैंट आग्नेस कॉलेजिची प्रिन्सिपाल सि. जेस्विना ए.सी., वैस प्रिन्सिपाल सी. वेनेस्सा ए.सी., कविता ट्रस्टाचो प्रायोजक रोहन मोंतेरो तशेंच हेर मानेस्त आनी मानेस्तिणी ह्या उपन्यासाक हाजर आसल्लीं.

ट्रस्टी विलियम पायसान सुर‍वेर प्रबोध पारिखाची वोळक करून दिली. सैंट आग्नेस कॉलेजिची इंगलीष उपन्यासकी मालिनी हेब्बारान काऱ्यें चलोवन वेलें.

तस्वीर कुर्पा: दयानंद कुक्काजे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೈನಲಾಕ್ ನಿವಡ್

ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್

ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »