Kavita Khobro
ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯೆ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ಹಿಕಾ ಮರಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ಹಿಕಾ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಂಚಿ ಧುವ್ ವೃಂದಾ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ಹಿಕಾ ಮರ್‍ತಾನಾ 90 ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪಿರಾಯ್.


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ 2012 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2008) ಜೊಡಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಕಲೆಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಮನ್ ದವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸತಾರಾ ಶಾಳೆಂತ್ ಆನಿ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಫರ್ಗ್ಯುಸನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾನಿಮ್ತಿಂ ತಿಕಾ ಲೇಖನಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಗೆಲೆ ಮರಾಠಿ ಲೇಖ್ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಸಿಕಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಸಿಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಥಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಠ್ ಮರಾಠಿ ಕಥಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಮರಾಠಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಲಕ್ಷ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ದಿಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖ್ ಬರಯ್ಲೆ. ಮುಂಬಯ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. 2012 ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ 28 ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆವೆಳಾರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ತಿಣೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.

ಮೃಗಜಳ್ (ತೀನ್ ಅಂಕಿ ನಾಟಕ್), ಆಕಾಶ್ ಮಾಂಟವ್ (ತೀನ್ ಅಂಕಿ ನಾಟಕ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್), ಆಮ್ಮಿ ಆಮ್ಚಿಗೆಲ್ಯೊ (ಸ್ತ್ರೀ ನಾಟ್ಯ್), ಗವಳ್ಣ್ಯೊ (ಕೃಷ್ಣಗೀತಾಂ), ರಂಗ್ ತರಂಗ್(ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ) ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಿಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಬಾಯ್ ಅರುಣಾ ಆಗ್ರಾ ಅಥ್ರೋಲಿ ಘರಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಚಿ ಧುವ್ ವೃಂದಾ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಫಾಮಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾಯಕಿ. ತಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆದಿಂ ಪಾಸುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಗಿರೀಶಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಘರಾ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕವಿ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಸುಡಾಳ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತಿ ಕಶ್ಟತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕಾಂಯ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಾಸುನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನ್ ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಕಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ತಿಚೊ ಪತಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ವರ್ತಿ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ಸುಖ್ ಆಶೆತಾ.

मथायस कुटम कविता पुरस्कार जोडल्ल्ये अरुणा राव कुंदाजे हिका मरण

कविता ट्स्ट थावन २००८ वर्साचो पयल्यान पयलो मथायस कुटम कविता पुरस्कार जोडल्ली कवयित्री अरुणा राव कुंदाजे हिका ह्याच २०१८ ओक्टोबर २२ तारकेर दोनपारां तांची धूव वृंदा मुंडकूर हांच्या मुंबयच्या घरा मरण आयलें.  १९२८ इस्वेंत जल्मल्ली अरुणा राव कुंदाजे हिका मर‍ताना ९० वर‍सांची पिराय.

कविता ट्रस्टान आपल्या कविता पब्लिकेशन्स द्वारीं २०१२ वर्सा पर्गट केल्ल्या अरुणा राव हिच्या साक्षात्कार कविता संग्रहाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो अत्युत्तम कोंकणी पुस्तक पुरस्कार फावो जाल्लो. 

कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम साहित्य पुरस्कार (२००८) जोडल्ली अरुणा राव, साहित्य आनी संगीत ह्या दोन‌य कलेंत ध्यान मन दवरल्ली व्यक्ती. सतारा शाळेंत आनी पुणेच्या फर्ग्युसन कॉलेजींत उत्तम साहित्यीक वातावरणानिमतीं तिका लेखनाची आसक्त उबजाल्ली. तिगेले मराठी लेख तशें कथा पुणेच्या प्रमूख मासिकांनी छापून येताल्यो. स्त्री मासिकांतली एक कथा सर्वोत्कृष्ठ मराठी कथा ह्या संग्रहांत छापून आयल्या. त्या वेळार थावन तिणें मराठिंत बरोंवचें राववन संपूर्ण लक्ष कोंकणीक दिलें. भुरग्यां खातीर तशें व्हडां खातीर विवीध प्रकाराच्यो कविता आनी लेख बरयले. मुंबय आकाश‌वाणिचेर चाळीस वर्सांच्या लांब काळाक तिच्यो कविता प्रसार जाल्यात. विश्व कोंकणी सम्मेळन कवी सम्मेळनांत तिणें कविता वाचल्या. 2012 वरसा फेब्रेरांत मुंबंयत जल्ल्ये 28 व्या अखिल भारत कोंकणी परिशदेवेळार चलल्ल्ये एक्ये कविगोष्टीचें तिणें अध्यक्षपण घेतल्लें.

मृगजळ (तीन अंकी नाटक), आकाश मांटव (तीन अंकी नाटक - भुरग्यां खातीर), आम्मी आमचिगेल्यो (स्त्री नाट्य), गवळण्यो (कृष्णगीतां), रंग तरंग(भुरग्यां खातीर कविता) आनी हेर पुस्तकां तिणें बरोवन पर्गटल्यांत.

बाय अरुणा आग्रा अथ्रोली घराणा थावन शास्त्रीय संगीत शिकल्या मात्र न्हय तिची धूव वृंदा मुंडकूर फामाद शास्त्रीय संगीत गायकी. ती थोडो तेंप आदीं पासून आपलो पूत गिरीशाच्या मुंबय घरा वस्ती कर‍ताली. 

थोड्या तेंपा आदीं मरण पावल्लो मुंबयचो कवी सुधीर कोडकणी मारिफात कविता ट्रस्टाक बाय अरुणा राव कुंदाजेची वोळक जाल्ली. त्या उपरांत कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रिगसा लागीं फाटल्या पंद्रा वर‍सां थावन ती संपर्क दवर‍न आसल्ली. सुडाळ उलोवंक ती कश्टताली जाल्यारी, कांय तीन-च्यार वर्सां आदीं पासून हर‍येका म्हयन्याक एक फावटीं फोन ती कर‍ताली. आपल्ये उतर प्रायेक लागोन तिका पयण करुंक जायनातलें तरी, तिच्या पुताच्या घरा, तिचो पती जिवंत आसल्ल्या संदर्भार आनी उपरांत थोड्या वर्सां आदीं तिच्ये धुवेच्या घरा मेल्विनान भेट करून तिच्ये भलायकेविशीं विचार केल्लो. त्या उपरांत जाल्यारी तिच्या कुटमा सांद्यांलागीं कविता ट्रस्ट संपर्क दवर‍न आसल्लें.

कविता ट्रस्ट तिच्या मर्णाथंय वर्ती दूख पावता आनी तिच्या आत्म्याक सासण सूख आशेता.
Comments on this Article

Arun Ubhayankar
-Kumta, India
Wednesday, October 31, 2018
Pray Lord to grant her Sadgathi. We have lost great traditional poetess.

Dr C N Shenoy
-Mumbai, India
Wednesday, October 31, 2018
A great loss. Let us pray for her soul to attain Moksha.

R. S. Bhasker
-Kochi, India
Wednesday, October 31, 2018
भावपूर्ण श्रूद्धांजली

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಇಂಫಾಲಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮರೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಶಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯೆ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ಹಿಕಾ ಮರಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮರಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್


More News »