Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಘಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮೊಳುನ್ ವೆಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸುನಯ್ ಆಮಿ ಮೊನೆ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆದಿ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚಿಂ ಖೊವ್ಳಾಂ ಎಕೆಕಚ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ತಿಣೆಂ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ತ್ರೀ, ಚಲಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಘಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮೊಳುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಮೊಳುನ್ ವೆಚಿಂ ರಿತಿ-ವಿಧಾನಾಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ತಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಸಮ್ಜತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಲೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡ್

ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್
ಮೆಚ್ವತಲೆ ಕಾಂಯ್‌ ಥೊಡೆ
ಹೆರ್ ಕುಲ್ಪಾಂನಿ ಕರ್ಪಯ್ತಲೆ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಭೆತ್ತಲೆ
ಚಡೀತ್ ತುಜೆ ‌ದೀಸ್
ಘಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಜಾ ಮೊಳುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ
ಫೊಡ್ನ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದೀಂಚ್
ತಿರ್ಶಿ ‌ನದರ್, ಗಿದಾ ಪ್ರಹಾರ್, ಸರ್ಪಾ ಖೊಂಚ್
ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ ಸುರ್ವೆರ್

ಘಾಣೊ ಘುಂವ್ತಾಂ ಘುಂವ್ತಾಂ
ಆಕ್ಮಾನಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆ ಅಡ್ಚಣೆ
ಜರವ್ಣೆ, ಚಿರ್ಡಣೆ ಮಧೆಂ
ಕೊಣಾ ಕಾನಾರಿ ಆದಾಳ್ನಾತ್ಲೆಲಿ
ಜಲಪಾತಾಂಚಿ ಘೊರೊಜ್ ಸದಾಂಯ್

ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್‌ ತಿಳ್ತಾ ‌ಕೊಣ್ ಪಿಸೊ
ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಜೆ ಉಬ್ದೆಸ್?
ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಖುರೀಸ್ ಜಲ್ಮತಾಂ ಹಾಡ್ಲೆ ತುಂವೆಂಚ್
ಸುಶೆಗ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆತಾನಾ
ಸುರೂಪ್ ಚಿರ್ಮುಟುನ್ ಆಕಾರ್ ವಿಕಾರ್‍ತಾ
ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪೂಡ್ ಜಾವ್ನ್

‌ಪರತ್ ಉಬಿ ಭಾಗೆಟಿ ಕೂಡ್
ಬಾರಾ ತೆರಾಂಕ್ ‌ಭುಂಯ್ ಹಾಡ್ಲಲಿ
ಮೊರ್ಕಟೆ ‌ಪಾಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಠೊಕುಂಕ್ ಸರ್ಲೆ ಆಸ್ರ್ಯಾ ‌ದಾರ್
ಥಂಡ್ ಕುಡಾಂನಿ ವಾರ್‍ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂನಿ
ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧನೀಪಣ್ ವೆಂಗ್ಲಾಂ
ಆಯ್ಚೆ ದವ್ಲತೆಕ್ ಥಳ್ ಘಾಲ್ಲೆಕ್
ಖಡ್ಪಿ ಮನ್‌ ವಿಸ್ರಲಾಂ

ಆಜ್‌ ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂನಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲ್ಯಾ
ಆದ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಜಿರಲ್ಲಿ ತಿ,
ಆತಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪಡುನ್ ಖಿರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

-ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ

संपादकीय:

घाण्याच्या फोंडांत मोळून वेचे स्त्रीयेलागीं आसुनय आमी मोने.

थोड्याच काळा आदीं कविता शेताक प्रवेश केल्ली फेल्सी लोबो, आज कांय गंभीर विशय घेवन कविता बरयता. हांगासर स्त्रीयेच्या जिविताक आदी काळाथावन आतां पर्यांत रेवडून आसल्ल्या समस्यांचीं खोवळां एकेकच करून आमचे समोर तिणें दवरल्यांत. स्त्री, चली, बायल आज पर्यांत घाण्याच्या फोंडांत मोळून गेल्या. मोळून वेचीं रिती-विधानां आयच्या संदर्भार बदल्ल्यांत आसतलीं.

फेल्सी लोबोन कविता फेस्त संदर्भार वाचल्ली कविता ही. स्त्रीयांचे समस्ये, तिचीं भोगणां, तिचें चिंतप स्त्री जाल्ल्यांक चडीत समजता. त्या देकून हे कवितेक, असल्या कवितेंक चडीत महत्व आमी दितांव. स्त्रीयांचें मन लागशिल्यान समजुंच्याक ह्यावर्वीं सलीस जातलें.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

घाण्या फोंड

तुज्या जल्माक
मेच्वतले कांय थोडे
हेर कुलपांनी कर्पयतले, उतरांनी भेत्तले
चडीत तुजे दीस
घाण्याच्या फोंडांत जा मोळूंक आयतें
फोडन सुकवन आरांवच्या आदींच
तिरशी नदर, गिदा प्रहार, सरपा खोंच
जिरंवक सलीस ना सुरवेर

घाणो घुंवतां घुंवतां
आकमाना नालिसायेच्या अडचणे
झरवणे, चिरडणॆ मधें
कोणा कानारी आदाळनातलेली
जलपातांची गोरोज सदांय

घाण्या फोंडा भितर तिळता कोण पिसो
समजूंक तुजे उबदेस?
व्हावय खुरीस जलमतां हाडले तुंवेंच
सुशेग आशेवन खर्शेताना
सुरूप चिरमुटोन अकार विकारता
घाण्या फोंडांत पूड जावन

परत उबी भागेटी कूड
बारा तेरांक भुंय हाडलली
मोरकटे पाय तेंकले रसत्यार
ठोकूंक सरले आसऱ्या दार
थंड कुडांनी वाऱ्या पयणांनी
वस्त जाल्ल्यांक धनीपण वेंगलां
आयचे दवलतेक थळ घाल्लेक
खडपी मन विसरालां

आज घाण्या फोंडानी कूस परतिल्या
आदल्यांत जिवेंच जिरल्ली ती,
आतांच्यांत थंड पडून खिरोंक लागल्या.

-फेल्सी लोबो

 

ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..! - 5/8/2018
ಧುವ್ - 1/27/2018
ಧಾಂಪುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ - 7/22/2016
ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡ್ - 4/1/2015
ಶಿಂವ್ತ್ಯಾ ಕಾಟೆಂ - 10/17/2013
Comments on this Article

Fr.Edward rodrigues sj
-Mangalore , India
Monday, October 12, 2015
Very good and thought provoking.

rohan
-adkabare, india
Thursday, April 02, 2015
sinthimethal kavitha.. bhov bori asa..

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z