Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮನ್ಶಾಪಣಾ ಮುಖಾರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್

ಮನ್ಶಾಪಣಾ ಮುಖಾರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲೊ ಮರುನ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ರಗತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಮ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್‍ತಾ.

ಭುಂಯ್‌ಕಾಂಪಿಂತ್ ಪಿಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಪಾಂಗ್ರೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕರ್‍ನಾ. ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ಯೆ ಪೊಂದಾ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಸ್ವತಾ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈಚ್ಯಾ 'ಆತ್ಮಾಯನ್' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.  ಕೇರಳ ಬೋಲಿನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಹೆ ಕವಿತೆಚಿ ಬರ್ಪಾ ರೀತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಬಳ್ಳ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ತಿತ್. ತಾಂಚೆ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂಗಾ ದಿತಾಂವ್. ರೊಖ್ಡೆಂ=ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕ್ದಮ್; ಉವ್ವಾರ್=ಆವ್ರ್, ಹುಂವಾರ್; ತಶಾ=ತಶೆಂ; ಕಶಾ=ಕಶೆಂ; ಯೇನ್=ಆಯಿನ್ನ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಮೊನೊ ಬೆಸೂಂಕ್ ದೀ

ಮಾಗು ನಾಕಾ ರೆ ಕವಿತಾ
ಮೊನೊ ಬೆಸೂಂಕ್ ದೀ ಆತಾಂ -
ಝೊಡ್ ಆಯ್ಲೊ, ಉವ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ,
ಜಾಲೊ ಭುಂಯ್‌ಕಾಂಪ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ -
ರೊಖ್‌ಡ್ಯಾ ರೊಖ್‌ಡಿಂ ಕವನಾಂ ಕರುಂಕ್
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಖಬ್ರಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲ್?
ಪಿಟ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾ
ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಪಾಂಗ್ರೂಣ್?
ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ
ಅನುಪ್ರಾಸಾಂಚೆಂ ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್?
ಉತರ್ ಆತಾಂ ಫುಟುನ್ ಯೇನಾ
ಆಸೂನ್ ಮಾಕಾ ಖಂತ್ ನಾ -
ಏಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ರಗತ್ ತರೀ
ದಿವುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮೊನ್ಯಾಂನಿ -
ಉಣೊ ಥೊಡೊ ಪಯ್ಸೊ ತರೀ
ದಿವುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮೊನ್ಯಾಂನಿ -
ಸಾರ್ಖಿ ವಳಖ್ ನಾ ತಶಾ,
ಕುರ್ಡೊ ಆನಿ ಭೆಡ್ಡೊ ಕಶಾ,
ಎಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕಡೆ
ಶಿಣ್ ಕಾಡೀತ್ ಲಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ -
ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತ್ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ -
ಕಾಳ್ಖೆ ರಾತೀನ್ ದಿವೆ ಪಾಲೊವ್ನ್
ವರಾಂ ವರಾಂನಿ ಎಕ್ಟೊ ಬೆಸೂನ್
ಕಾಳ್ಖಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಕಾಡೀತ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತುಲ್ಯಾ ಮನೀಶ್‌ಪಣಾಕ್
ಯೇನ್ ವೆಳಾರ್ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

-ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ

संपादकीय:

मनशापणा मुखार हव्यास प्रमुख न्हय

मनशापणा मुखार हव्यास प्रमुख न्हय. कोणा एकलो मरून आसा, ताका रगत जाय जाल्यार आमी तें दिंवच्या बदलाक, आमचो हव्यास म्हणून कविता बरोवंक बसचें या आमचे पसंदेचें काम करूंक बसचें कितलें सारकें? असलीं जायतीं मनशापणाक लगती जाल्लीं सवालां ही कविता करता.

भुंयकांपींत पिटो जावन गेल्ल्या घरांत उतरांचें पांगरूण कांय उपकर्ना. तीन च्यार दीस मातये पोंदा शिरकल्ल्यांक कवितेंतल्या उतरांची गोडसाण कांयींच करूंक सकना. स्वता एकलो कवी जावन, मनशापणाच्या महत्वाविशीं ही कविता आपुरबायेन आमकां सांगता.

शरतचंद्र शेणैच्या 'आतमायन' काव्यसंग्रहांतल्यान ही कविता विंचल्या. केरळ बोलिन आसल्ले हे कवितेची बरपा रीत आसा तशी सांबळ्ळ्या. कांय कषटांचें सब्द आसतीत. तांचे अर्थ हांगा दितांव. रोखडें=एकच पावटीं, एकदम; उव्वार=आव्र, हुंवार; तशा=तशें; कशा=कशें; येन=आयिन्न.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मोनो बेसूंक दी

मागू नाका रे कविता
मोनो बेसूंक दी आतां -
झोड आयलो, उव्वार आयलो,
जालो भुंयकांप आकांताचो -
रोखड्या रोखडीं कवनां करूंक
हांव कितें, खबरां चॅनेल?
पिट्टो जाल्ल्या घरांक कित्या
ह्या उतरांचें पांगरूण?
वांचलेल्यांक जाय कितें
अनुप्रासाचें सॅक्रीना?
उतर आतां फुटून येना
आसून माका खंत ना -
एक बोत्ल रगत तरी
दिवूंक पावलां मोन्यांनी -
उणो थोडो पयसो तरी
दिवूंक पावलां मोन्यांनी -
सारखी वळख ना तशा,
कुरडो आनी भेड्डो कशा,
एका म्हज्या देवाकडे
शीण काडीत लडूंक पावलां -
दुकां गळयत झगडूंक पावलां -
काळखे रातीन दिवे पालोवन
वरां वरांनी एकटो बेसून
काळखांतुल्यान वाट काडीत
म्हज्यांतुल्या मनीशपणाक
येन वेळार वळखूंक पावलां.

-शरतचंद्र शेणै

 

ಕೊಣ್ ತುಂ? - 3/1/2018
ಮೊನೊ ಬೆಸೂಂಕ್ ದೀ - 7/28/2015
ಆಯ್ತಾರ್ - 12/4/2013
ನವಿ ಖಬರ್ - 3/14/2013
ಮಹಾಮನೀಷ್ ವತಾಯ್ ತೆನ್ನಾ - 8/20/2011
’΅ΑΦͺΙΗ - 1/21/2007

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z