Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ನಿತಳ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್?
 
ಬರ್‍ಯಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟಾ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಪುಣ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಮಧೆಂ, ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ, ವಾಟೆ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಯನೀಯ್ ಸ್ಥಿತಿ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕಶಿ ಕರ್‍ಚಿ? ದೋನ್ ಖೊಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಉಣೊ ಖೊಟ್ಯಾಕಚ್, ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಚಿಕಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.  ಚಿಕಲ್ ಚಿಕಲಚ್. ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಲಾಂತಯ್ 'ನಿತಳ್' ಚಿಕಲ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ದಯನೀಯ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.  ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ವಾಟೆನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಪಡಲ್ಲೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಕೆದಳಾ? ಕೆದಳಾ ದೋನ್ ವಾಯ್ಟಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಹಿತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯೇತ್?
 
ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಸೊಂಪಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ. ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ವಾಪರ್‍ಚಿಂ ಸಂಕೇತಾಂ, ಪ್ರತಿಮಾ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾತ್.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತೊ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್.
 
-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ
 
ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಚಿಕಲ್
 
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್
ದೋನ್ ಚಿಕ್ಲಾಂಚೆ ದೊಂಗರ್
ಆಡ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್....
 
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಎಕಾ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್
ವಾಟ್ ಕರುನ್ ವಚ್ಯೆತಾ...
 
ಲೊಕಾಕ್ ಆತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್!
ಚಿಕ್ಲಾಂತೀ ಇಲ್ಲೊ
ನಿತಳ್ ಚಿಕಲ್ ಸೊದ್ಚೊ....
 
ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಸಹಮತ್ ನಾ
ತರೀ ಕಷ್ಟಾಂನಿ
ಏಕ್ ದೊಂಗರ್ ವಿಂಚ್ತಾ....
 
ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆರ್
ಕಷ್ಟಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಹಿ ವಾಟ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಧಾಂಪ್ತಾ...
 
ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾ
ಲೊಕಾಕ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ
ನಿತಳ್ ಚಿಕಲ್ ವಿಂಚುಂಕ್!
 
-ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್

संपादकीय:

नितळ म्हेळ्याची विंचवण?
 
बऱ्या आनी वायटा मधें विंचवण करुंक सुलभ. पूण दोन पाड पडल्ल्या संगतीं मधें, मनशां मधें, संस्थ्यां मधें, पाडतीं मधें, वाटे मधें विंचवण करिजायीच म्हळ्ळी दयनीय स्थिती फुडें येताना विंचवण कशी कर‍ची? दोन खोट्यां मधें इल्लो उणो खोट्याकच, ताणे हाडच्या संचिकाराची पर्वा करिनासतां विंचवण करिजाय पडता.  चिकल चिकलच. पूण चिकलांतय 'नितळ' चिकल विंच्ची दयनीय स्थिती सबार पावटीं आमी स्वीकार करिजाय पडता. हो संसार प्रगतेचे वाटेन मुखारून वेताना, असल्या पाड पडल्ले स्थितेक अंत्य केदळा? केदळा दोन वायटां बदलाक दोन बऱ्या हिताच्या संगतीं मधें विंचवण कर‍ची स्थिती येत?
 
नवीन पिरेर, सुरत्कल हाचीं कवितां सोंपी दिसतात तरी गूंड चिंतपाचीं. कवितेंतलो विचार प्रकट करुंक ताणे वापर‍चीं संकेतां, प्रतिमा मन पिस्वयतात.  कविता ट्रस्टाच्या चडावत कविगोश्टिंनी तो भाग घेता आनी आपली कविता रसिकांच्या काळजाक लागचेपरीं आपलेच विशिषट रितीन सादर कर‍च्यांत तो फामाद.
 
-आंडऱ्यू एल डिकून्हा
 
कविता:

चिकल
 
आमच्या गांवचे वाटेक
दोन चिकलांचे दोंगर
आड रावल्यात....
 
सगळ्या लोकान प्रयतन केल्यार
एका दोंगरा वयल्यान मात
वाट करून वच्येता...
 
लोकाक आतां तकली हून!
चिकलांती इल्लो
नितळ चिकल सोदचो....
 
लोका मधें सहमत ना
तरी कष्टांनी
एक दोंगर विंचता....
 
थोडो तेंप ह्ये वाटेर
कष्टल्या उपरांत
ही वाट आपापिंच धांपता ....
 
आनी चरित्रा पुनरावर्तीत जाता
लोकाक आतां परत अवकास मेळता
नितळ चिकल विंचुंक!
 
-नवीन पिरेरा, सुरत्कल

 

ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ - 6/9/2017
ಚಿಕಲ್ - 7/18/2016
ಬದ್ಲಾವಣ್ - 11/16/2011
ಹಟ್ಟಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿ - 8/23/2008

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z