Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉಲೊ ಮಾರ್‍ನ್ ಆಪೊಂವ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬಶಿ

ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಪರಿಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಬಶಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಖಾಲಿಪಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ.  ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್  ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾ.  ಭೊಂವ್ತಿಂ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಸ್ ದಿಸ್ತಾ, ಬಶಿಯೊ ಫುಲಾಂನಿ ವೊಮ್ತುಂಚ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆದ್ನಾ ದುಕಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ತಾತ್.
  
ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಕವಿ ಹ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಸಬ್ದ್ ದಿತಾ.  ಕವಿ ಸಿರಿಲ್ ವಾಸಾನ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪರ್‍ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ.  ಫುಲಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರೊಸಾಂತ್ ಕಾಳೀಜ್ ಭಿಜೊವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.  ಪುಣ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆ ಗಾಂಚ್ ಆಜ್ ತುಟುನ್ ಪಡುನ್ ಫುಲಾಂ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕವಿನ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ಧರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಫುಲಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ?

ಬಶಿಭರ್ ಫುಲಾಂ
ಪೊಟ್‍ಭರ್ ಆಶಾ
ಆಮ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್
ದೊಳೆ ಭರ್‍ನ್ ದುಕಾಂ

ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ
ತಿಚ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿ!

ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಬಶಿಯಾಂನಿ
ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಫುಲಾಂ
ಸೊಭಿತ್-ಸೊಭಿತ್, ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್
ಆಮಿ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ
ಫುಲಾಂ ತಿಂ
ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂನಾಂತ್.

ಆಶೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ
ಭಾಂಗರಾಚಿ ಬಶಿ
ಪುಣ್ ಏಕಯ್ ಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಫುಲಾಂ ನಾತ್ಲಿ ಜಿಣಿ
ಫಕತ್ ನಿರಾಶೆಚಿ

ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ವೋಡ್ತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭ್ಲೆಂ
ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್
ರಂಗಾಳ್ ಗುಲೊಬ್ ಫುಲ್ಲೆ
ಬಶಿಭರ್ ಫುಲಾಂ
ಘರ್‌ಭರ್ ಸುವಾಸ್
ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿ
ವಿಸರ್‍ನ್ ಗೆಲಿಂ ಫುಲಾಂ
ಝಾಡಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ನಿರಾಶಿ

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಯಾ ಪುತಾ
ಘರ್ ಜಾಲಾಂ ಖಾಲಿ ಬಶಿ
ಝಾಡಾಂ ಕರ್ಪುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಪರತ್ ಮೊಗಾನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ ನವೆಂ
ಯೆಯಾ ಪುತಾ ಯೆಯಾ
ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಾಯಾ.

-ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್


संपादकीय:

उलो मारन आपोंवची खाली बशी

एकसुरपण खाली बशियेपरीं. केदनां बशियेंतलीं फुलां मायाग जातात तेदनां खाली बशी जिविताचें खालीपण उगतें करन दाकयता.  मोंती फेस्तावेळार खाली बशी जिविताच्या जनेलांतल्यान भायर तिळता.  भोंवतीं फुलांची रास दिसता, बशियो फुलांनी वोमतुंच्यो दिसतात तेदना दुकां आपापींच खाली बशियेंत पडतात.
  
सुक्षीम संवेदनशीळ कवी ह्ये खाली बशियेच्या भोगणांक सब्द दिता.  कवी सिरील वासान फुलां आनी खाली बशियेची प्रतिमा वापरन मोंती फेस्ताच्या ह्या वेळार काळजाक लागची कविता आमकां दिल्या. फुलां संबंध वाडयतात आनी मोंती फेस्त ह्या फुलां संगीं मोगारोसांत काळीज भिजोवन कुटमाच्या बांधाचो संभ्रम चलोंवचें फेस्त.  पूण संबंधाचे गांच आज तुटून पडून फुलां चल्लापिल्ली जांवच्या वेळार कवीन उबारन धरल्ली खाली बशी अंतस्करनालागीं उलयता.

-आंडऱ्यू एल डिकुन्हा

कविता:

फुलां खंय गेलीं?

बशिभर फुलां
पोटभर आशा
आमचीं फुलां नांत
दोळे भरन दुकां

वरसांच्या वरसा
तीच खाली बशी!

भोंवतणिच्या बशियांनी
रास रास फुलां
सोभीत-सोभीत, रंग-रंगाळ
आमी जिणिभर आशेल्लीं
फुलां तीं
पूण आमकां मेळ्ळिंनांत.

आशेन काजार जाल्ल्यांची
भांगराची बशी
पूण एकय बाळ नासतां
फुलां नातली जिणी
फकत निराशेची

तर्नाटपण आमचें
वोडत भारीच सोभलें
वोडतांत आमच्या सोभीत
रंगाळ गुलोब फुल्ले
बशिभर फुलां
घरभर सुवास
उतर प्रायेर खाली बशी
विसरन गेलीं फुलां
झाडां कितलीं निराशी

मोंती फेस्ताक येया पुता
घर जालां खाली बशी
झाडां कर्पून वेच्या पयलें
परत मोगान जेव्यां नवें
येया पुता येया
परत आमच्या वोडतांतलीं फुलां जाया.

-सिरील वास

 

ದೇವ್ ಮನಿಸ್ ಮೊನ್ಜಾತ್ - 12/24/2017
ಫುಲಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ? - 9/7/2016
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ - 1/16/2007
Comments on this Article

Naveen
-Bangalore, India
Tuesday, September 13, 2016
ಭ್ಹಾರಿ ಸೊಬಿತ್ ಕವನ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z