Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ :

ಆಶ್ರಮಾಂತ್ಲಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥುಕಲ್ಲೆಂ ಚಿವಿಂಗಮ್

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮಿ ಚಣೆಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ದುಖಾನಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ದುಖಾನ್‌ಗಾರ್ ಭರ್ಣೆಚೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಉಗ್ಡೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಣೆಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್ ಖಾತಾತ್ ? ಫಕತ್ ಚಿವಿಂಗಮಾಂ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೆಂ ಚಿವಿಂಗಮ್ ವೊಡುನ್ ವೊಡುನ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವೊಂಟಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಗ್ಗೊ ಕರೊವ್ನ್, ತೊ ಫುಟೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಮಾಗೀರ್ ಹೆಂ ಚಿವಿಂಗಮ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೂ ಕರುನ್ ಥುಕ್ತಾಂವ್.

ಹೆಂ ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕಾನ್- ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭರ್‍ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜೆಂ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚನಾ, ತುಮಿಂಚ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ :

 

 

 

 

 

 

 

ಚಿವಿಂಗಮ್

ಕಡಲೋ ಚಾಕ್ಕುಲಿ ಚಾಕಲೇಟ
ಕುಪ್ಪೆ ಭರಣೇಕ ಲೊಂಕಡಾಚೆಂ ಧಾಂಕಣೆಂ
ಜಡ-ಜಡ ಉಬಾರೂಂಕ
ತೆದನಾ ಶಿಕವಣ ನಾತಿಲೆ ತಿತಲೆಂ

ತೊಂಡಾಂತ ಘೊಳೊವನು ಜಿರಚೆಂ
ಜಿಬ್ಬೇಕ ರೂಚ ಹಾಡೋನ ಸರಚೆಂ
ಉತ್ರಾಂ ಗೋಡ ಜಿಬ್ಬೇರ ಲೊಳಚೆಂ
ಮ್ಹಾಲಗಡೇಂಕ ಮಾನ ಭಾಗೊವಂಚೆಂ

ಆತಾಂ ದೀಸಭರ ಎಕ್ಕಚೀ
ಚಿವಿಂಗಮ್ ಚಾಬಚೆಂ
ಕಿತೇಂಗಿ ಚಿಂತೂನ ಉಲೋನ
ಜೀಬ ಚಾಬಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಗತ ಗಿಳಚೆಂ

ಥೊಡೆ ವೇಳಾಂತ ಚಾಪ್ಟಾನು ರೋಸ ಮೆಳಚೆಂ
ಥೊಡೆ ಪಾವಟಿಂ ವಾರೆಂ ಫುಂಕೂನ
'ಟಪ್' ವೊಂಟಾರ, ತೊಂಡಾರ ಚಾಬ್ಬೂನ ಬಸಚೆಂ
ಚಾಬ್ಬೂನ ಚಾಬ್ಬೂನ
ಸತ್ವ ತತ್ವ ಪೀಳನ ಕಾಡಚೆಂ
ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೆ ಸತಾಂ 'ಥೂ' ತುಕ್ಕಚೆಂ
ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೇಲ ಆವಸು-ಬಾಪಸೂಂಕ
ಆಶ್ರಮಾಕ ಸೊಡಚೆಂ.

-ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್


संपादकीय :

आश्रमांतलीं आवय बापय, भुर्ग्यांनी थुकल्लें चिविंगम

एका तेंपार आमी चणें, चाकल्यो, चोकलेटां घेवंक दुखानांक धांवताल्यांव. आनी दुखानगार भर्णेचें लोंकडा धांकणें उगडून आमकां दिताना आमच्या तोंडांतल्यान उदक येतालें. आयच्या दिसा भुर्गीं चणें, चाकल्यो खंय खातात ? फकत चिविंगमां ऊरल्यांत.

हें चिविंगम वोडून वोडून ताची रूच ना म्हणताना, वोंटा भायल्यान पुग्गो करोवन, तो फुटोवन भुर्गीं संतोस पावतात. मागीर हें चिविंगम चाप्पे जालें म्हणताना थू करून थुक्तांव.

हें एक रूपक जावन घेवन वेंकटेश नायकान- भुर्ग्यांनी आश्रमाक भरती केल्ल्या तांच्या आवय बापायचें चित्रण जें चित्रायलां, तें हांव सांगुंक वचना, तुमिंच ताची रूच चाका.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता :

चिविंगम

कडलो चाक्कुली चाकलेट
कुप्पे भरणेक लोंकडाचें धांकणें
जड-जड उबारूंक
तेदना शिकवण नातिले तितलें

तोंडांत घोळोवनू जिरचें
जिब्बेक रूच हाडोन सरचें
उत्रां गोड जिब्बेर लोळचें
म्हालगडेंक मान भागोवंचें

आतां दीसभर एक्कची
चिविंगम चाबचें
कितेंगी चिंतून उलोन
जीब चाबचे सांगाता रगत गिळचें

थोडे वेळांत चापटानू रोस मेळचें
थोडे पावटीं वारें फुंकून
'टप' वोंटार, तोंडार चाब्बून बसचें
चाब्बून चाब्बून
सत्व तत्व पीळन काडचें
चाप्पे जाले सतां 'थू' तुक्कचें
प्राय जालेल आवसू-बापसूंक
आश्रमाक सोडचें.

-वेंकटेश नायक

 

ಆಮಗೆಲೆ - 5/28/2017
ಚಿವಿಂಗಮ್ - 10/5/2016
ರಾಂದಯಿ - 1/16/2015
ಮೊವಾಳ ಕೊಡಿಯಾಲ - 8/12/2012
ತಾಗೇಲ್ ಹಾತ್ತಾಂತ್, ತಾಗೇಲ್ ಇಚ್ಚೇಂತ್ - 4/18/2010

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z