Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ ಆನಿ ಸಿಗ್ನಲಾ ವಯ್ಲೊ ಚಲೊ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಭೆಟ್ವೊಳ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಟ್ರಾಫಿಕಾಂತ್ - ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಝೆಂಜ್ರುನ್ ವೆತಾನಾ, ಮತ್ ಕಶಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಾಲಾಗಿಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿರ್‍ಕಲಾ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ವೀಡಿಯೊ ಹೋರ್ಡೀಂಗಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿಯೆದಿಶಿಂ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೀಚ್ ಅಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಬಾಂದಾವಳಿ ತುಟುನ್ ಪಡುನ್ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸೊಧುನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಆನಿ ತಿಚೆಂ ತೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ನವ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಬರಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಉಬ್ಗಣ್ ಹಾಡಿನಾ, ವೆಗ್ಳೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದೀಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಟು ಪೀಸ್
 
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಸದಾಂ ತ್ಯೆಚ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ರಾವ್ತಾ,
ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ಮಾಟ್ ಪಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸುನ್;
ಸದಾಂಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ದಿವೊ,
ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಥಾಂಬುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ,
ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್;
ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ,
ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್ ಘಡಿಯೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್.
 
ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ...
ಆಟ್ರಾಂಚಿ ಚಲಿ ಫಕತ್ ದೋನ್ ತೀರ್ ನ್ಹೆಸುನ್,
ಲಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಳಾಯ್ತಾ,
’ಜಾಹೀರಾತಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ’....
ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಳೂ ವೊತಾಂತ್ ಆಂಗ್ ಶೆಕಯ್ತಾ.
ಅಲೌಕಿಕ್ ಆನಂದ್ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ನ್
 
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ತೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್.
ತೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ’ಕೊನ್‌ಫಿಡೆನ್ಸ್’ ಚಡೊಂವ್ಚಿ ’ಭಿತರ್‍ಲಿ ಬಾಜು’ ನ್ಹೆಸುನ್,
ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಪುಸುನ್...
ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಚೊವುನ್, ಭಿತರಚ್ ಹುಸ್ಕಾರ್‍ತಾಂ.
ಸುರ್ಯಾ ಗರ್ಮಿ ಶಿರಾಂನಿ ಭರುನ್.
 
ಸಲ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೊ, ವೈಟ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್,
ಸ್ಪೊರ್ಟಿ, ಕನ್ಸೀಲ್ ಆಲ್, ಶಿ ಬ್ರೈಟ್,
ಸ್ಲೀಕೀ ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ವೆಟ್,
ಮಿಸ್. ಯುನಿವರ್ಸ್, ಕೂಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಕೊಂಫಿ ಫಿಟ್.
 
ಥರಾವಳ್ ನಮುನೆ, ಥರಾವಳ್ ರುಪಾಂ,
ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾತಿಚಿ ಆಪಾಲಿಪಾ;
ಕಾರಾ ಭಿತರ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಂತಾಂತ್,
ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ನಾ ಮರ್ಯಾದ್, ನಾ ಭಿರಾಂತ್.
ಎ.ಸಿ. ಚ್ಯೆ ಥಂಡಾಯೆಂತ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಯೊ ಮಿಸ್ಳಲಾ.
ವಿವಿಧ್ ತೀರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ತೆಂ ನಾಚ್ತಾ, ವ್ಯಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಾಂಬ್ಡೊಚ್ ಜಳ್ತಾ.
 
ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ವಾಟ್ ಸದಾಂಚಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಿವೊ ಸದಾಂಚೊ,
ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಗರ್ಮಿ ಸದಾಂಚಿ, ಸುರ್ಯೊ ಸದಾಂಚೊ
ಪುಣ್...
ಹೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್ ಪರ್‍ನೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ,
ತಿಕಾ ವೀಸ್ ಉತರ್‍ತಲಿಂ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ.
 
ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್:
ನವೆಂ ಚೆಡುಂ,
ನವಿಚ್ ಕಾತ್, ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್.
ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್:
ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂ ಚೆಡುಂ,
ನವಿಚ್ ಕಾತ್, ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್.
 
ಆಜ್ ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಲಾ,
ಖಂಯ್ಗೀ ಪಯ್ಸ್, ಕೋಣ್ಗೀ ಆವಯ್ಕ್.
ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಟು ಪೀಸ್’ ನ್ಹೆಸುನ್,
ಹೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪರತ್ ಸಜೊಂವ್ಕ್.
ವ್ಯಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್, ವ್ಯಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್, ವ್ಯಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್.
 
-ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

संपादकीय:

होर्डिंगांतली चली आनी सिग्नला वयलो चलो

आयच्या वेव्हारीक संसारांत, भेटवोळ नातल्ल्या जिवितांत, ट्राफिकांत - चिंत्नां सयत झेंज्रून वेताना, मत कशी काम करता म्हळ्ळेविशीं ही कविता सांगता. ट्राफीक सिग्नलालागीं कवितेंतलो व्यक्ती शिरकला. त्ये घडिये वीडियो होर्डींगांतली चलियेदिशीं ताची दीष्ट वेता आनी त्या थोड्या घडियांनी जीं चिंत्नां उदेतात तीं सगळीं ह्ये कवितेंत कवीन फिछार केल्यांत.

कविता म्हळ्यार अशीच असजाय म्हणून ना. दीस वेतां वेतां कवितेच्यो बांदावळी तुटून पडून नवेंच एक अस्तित्व सोधून ती गेल्ली आमकां झळकता. आनी तिचें तें अस्तित्व आमी पारकूंक सकल्यांव म्हणून जाणा जाताना, कविता म्हळ्ळी ती आपलीं पाकां फापडून आन्येका नव्या अस्तित्वाच्ये सोधनेर वचुंक भायर सरता. अशें जाल्ल्यान कोण्णा बरी कविता म्हळ्ळी ती आमकां केदळाय उबगण हाडीना, वेगळो अनभोग दिता.

ही कविता जाल्यारी तुमकां नवो अनभोग दींव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

टू पीस
 
म्हजें कार सदां त्येच घुंवडेर रावता,
बेंगळूरची माट पडल्ली ट्राफीक सोसून;
सदांचो तांबडो दिवो,
थोड्यो घडियो थांबुंक सांगता,
हांव भायर तिळतां बेजारायेन;
सकाळिंचो सुऱ्यो म्हाका पळेवन हासता,
हांव लासतां एकशें वीस घडियो होगडायिल्ल्या रागान.
 
आनी अबळे...
आट्रांची चली फकत दोन तीर न्हेसून,
लासच्या म्हाका भोळायता,
’जाहीरातांतली चली’....
सुऱ्याच्या हळू वोतांत आंग शेकयता.
अलौकीक आनंद तोंडार जाहीर करन
 
आतां त्या भोंवारांत तें आनी हांव.
तें भायलें ’कॉनफिडेन्स’ चडोंवची ’भितरली बाजू’ न्हेसून,
लज म्हणची गेल्या पुसून...
हांव तिका चोवून, भितरच हुसकारतां.
सुऱ्या गर्मी शिरांनी भरून.
 
सल्ट्री एल्लो, वैट मून लैट,
स्पोर्टी, कन्सील ऑल, शी ब्रैट,
स्लीकी पिंक, ब्लॅक वेलवेट,
मिस्स. युनिवर्स, कूल ब्यूटी, कॉंफी फिट.
 
थरावळ नमुने, थरावळ रुपां,
मती पडद्यार कातिची आपालिपा;
कारा भितर, काळ्या आरश्याच्या एकांतांत,
चिंत्नांक ना मऱ्याद, ना भिरांत.
ए.सी. च्ये थंडायेंत, जास्मीन डियो मिसळला.
विविध तीर न्हेसून तें नाचता, व्यार चडोवंक.
ट्राफीक सिग्नल तांबडोच जळता.
 
म्हाका ही वाट सदांची, ट्राफीक दिवो सदांचो,
सकाळिंची गर्मी सदांची, सुऱ्यो सदांचो
पूण...
हें जाहिरात परनें जातलें थोड्याच दिसांनी,
तिका वीस उतरतलीं फकत दोन वर्सांनी.
 
दोन वर्सां उपरांत:
नवें चेडूं,
नवीच कात, रंग रंगाळ.
आट्रा वर्सां उपरांत:
आन्येक नवें चेडूं,
नवीच कात, रंग रंगाळ.
 
आज बाळ जल्मला,
खंयगी पयस, कोणगी आवयक.
आट्रा वर्सा उपरांत ’टू पीस’ न्हेसून,
हें जाहीरात परत सजोवंक.
व्यार चडोवंक, व्यार चडोवंक, व्यार चडोवंक.
 
-एंटनी बार्कूर

 

ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ - 6/18/2017
ಟು ಪೀಸ್ - 2/15/2017
ಯೆಣೊ - 2/16/2016
ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್ - 4/22/2015
ನಿರ್ಭಯಾಕ್ - 9/20/2013
ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್ - 5/3/2013
ಫಾತರ್ ಆನಿ ಗೀಟ್ - 9/15/2012
ಅರ್ಜೆಂಟ್ / अर्जेंट - 5/31/2012
ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್ / फोटोजेनीक तोंड सोधून - 9/18/2011
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ - 2/15/2011
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್... ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್...! - 6/16/2010
ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊನೆಟ್ - 6/10/2009
ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್... - 5/22/2008
ಭ್ಯೆಂ - 11/29/2007
ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್ - 7/22/2007
ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ - 2/2/2007
ಗರಿ ಆನಿ ನವ್ಕರಿ - 1/23/2007
ಗಾಂವಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ - 1/19/2007

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z