Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್

ಹರ್‍ಯೆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾಂವ್. ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ದುಡು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಧುಳಿಕ್ ಸಮಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಮೆಳುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಹಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಹೊ ತಾಳೊ ರೊವಾಣೆಚ್ಯೆ ಕೊಂಬಿಯೆಪರಿಂ ವೊಗೊಚ್ ನಿದುಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾ.

ಅಸಲೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತಲ್ಲ್ಯೆ ತಲ್ವಾರಿ ಭಾಶೆನ್.  ಅನಾಥ್ ತಲ್ವಾರಿ ಭಾಶೆನ್.  ಆಖ್ಖೊ ಗಾಂವ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯೆ ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ.   

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಪುಂಸಕತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಅನಾಥ್ ತಲ್ವಾರ್

ಭೋವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್  
ಝುಜಾಂತ್ ಪಿಕಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೊಜೆರಾಚಿ
ತಲ್ವಾರೆಂತ್ ಖುನಿ ಜಾತಾನಾ
ಮ್ಹಜಿ ತಲ್ವಾರ್       
ರಗ್ತಾಚೆಂ ಖತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ    
ವೊಣ್ತಿರ್ ಅನಾಥಚ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾನ್           
ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ      
ತಲ್ವಾರೆನ್ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾನಾ  
ಮ್ಹಜಿ ತಲ್ವಾರ್  
ಸೊಡ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಆನಂದಾನ್ ಶಿಜ್ತಾಲಿ

ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಲಿಪೊವ್ನ್
ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಬೇತ್                  
ತಲ್ವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ  
ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ 
ಮ್ಹಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಆಡ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾ

ವೊಣ್ತಿರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ        
ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯೆ ಧಾರಿಚ್ಯಾಕೀ      
ತಾಚ್ಯೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ    
ಪದಕಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್                                                                                     
ದೊಳ್ಯಾಂಕಚ್ ತೊಪ್ತಾಲೊ

ತರೀ ತ್ಯಾ ಪದಕಾಂನಿ
ಖಂಯ್ಚಿಂಚ್ ಝುಜಾಂ ಘಡಿತಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂನಾಂತ್

ತಲ್ವಾರೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ 
ಅಶೆಂಚ್ ಅನಾಥ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್                      
ದಿರ್ವಿಂಚ್ ದಿರ್ವಿಂ
ಖತ್‌ಚ್ ನಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಝುಜಾ ಆಂಗಣ್ 
ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರೀ

-ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ


संपादकीय:

अनाथ जाल्ली तलवार समाजाक मारेकार

हरयेके व्यक्तीक अंतस्कर्नाचो ताळो म्हळ्ळो आसता. पूण आमी जायते फावटीं आमच्या अंतस्कर्नाक या कोशेडदाक विरोध वेतांव. अधिकार जावंक पुरो, दुडू जावंक पुरो, समाजांत आपणाक आसची मरयाद धुळीक समा जायत म्हळ्ळी भिरांत जावंक पुरो, मेळुंक आसचीं पदकां जावंक पुरो - हांचे मुखार हो ताळो रोवाणेच्ये कोंबियेपरीं वोगोच निदुंक खुशी पावता.

असलो ताळो कांय उपकाराक पडनातल्ल्ये तलवारी भाशेन.  अनाथ तलवारी भाशेन.  आख्खो गांव रगतांत बुडून गेला जाल्यारी ह्ये तलवारिचो कांय फायदो ना.   

रोशू बजपेन आपुरबायेचें रूपक घेवन मनशाच्या नपुंसकत्वाची गजाल एक बोव मार्मीक रितीन हांगासर सांगल्या.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

अनाथ तलवार

भोव फांत्यार  
झुजांत पिकल्ल्या एका सोजेराची
तलवारेंत खुनी जाताना
म्हजी तलवार       
रगताचें खत सयत नासतां    
वोणतीर अनाथच आसल्ली.

सालवासांवाच्या खत्कत्यान           
कन्वेडतर केल्ल्या लोकां मधें      
तलवारेन गळो कापताना  
म्हजी तलवार  
सोडवणेच्या आनंदान शिजताली

अप्राध्यांक आपल्या बोल्सांत लिपोवन
आपणाचेंच बेत                  
तलवार कर्न भोंवच्या  
शिस्तेच्या शिपायांक 
म्हजी तलवार आड गेल्ली ना

वोणतीर उमकळायिल्ल्या        
म्हज्ये तलवारिच्ये धारिच्याकी      
ताच्ये भोंवतणी सोभच्या    
पदकांचो पर्जळ                                                                                     
दोळ्यांकच तोपतालो

तरी त्या पदकांनी
खंयचिंच झुजां घडितां
म्हज्या दोळ्यां सामकार हाडलींनांत.

तलवारेक हांवें 
अशेंच अनाथ सोडल्ल्यान
आज म्हज्या हातांत                      
दिर्विंच दिर्वीं
खतच ना

सगळें झुजा आंगण 
रगतांत बुडल्यारी

-रोशू, बजपे

 

ಬರೊ ಮನಿಸ್ - 7/4/2018
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್ - 9/26/2017
ಖುನ್ - 5/2/2017
ಅನಾಥ್ ತಲ್ವಾರ್ - 2/20/2017
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್ - 8/29/2016
Comments on this Article

Jossie Mascarenhas
-Dubai, India
Tuesday, March 14, 2017
Excellent. Keep it up Roshan.

Rumy Rita Davis
-Bejai, Mangaluru, India
Wednesday, February 22, 2017
Beautiful poem

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z