Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕವಿತಾ ದುಡ್ವಾ ಫಾಯ್ದೊ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ಕಶೆಂ ಕೆದಳಾ ಜೀವ್ ಭರುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಉಕ್ಲುನ್ ತಾಂತುಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಾಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ನಿಮ್ಣೆಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಚಾರಿಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ನಿಷ್ಟೆನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ನಿಷ್ಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದುಡ್ವಾ ಫಾಯ್ದೊ ಸೊದ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾ.

ದುಡ್ವಾ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಸರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....?

ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಹಾಸ್ತಾಲಿ
ಚಿರ್ಡುನ್ ಮುರ್ಡುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್...

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್
ಹಾಲುನ್ ಧಲುನ್ ಉಬ್ತಾಲಿ
ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚೊಯ್ತಾಲಿ
ಕೋಣ್ ಪುನೆಕೆಲ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್
ಕವಿತೆಕ್ ಆವಾಜ್ ದೀತ್...?

ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ
ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚಾರಿಕ್
ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಕಲ್ನ್
ಘಾಲೊ ಉಜ್ಯಾ ರಾಶಿರ್......

ಆತಾಂ ಕವಿತೆನ್ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್
ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಟಾರಾಚ್ಯೆ ಸರಿಯೆ ಸಂಗಿಂ
ಸಬ್ದಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್
ಮೆಳೊವ್ನ್ ತಾಳ್ ಆವಾಜ್ ಗುಂತ್ಲೊ
ಸಂಗೀತಾಚ್ಯೆ ದಾವೆಂತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್
ಧು೦ವ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್
ಪರಿಸರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೊ....!

-ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ


संपादकीय:

कविता दुडवा फायदो दीना जाल्यार कितें जालें?

कविता कितें पुराय करुंक सकता? कितें पुराय करुंक सकना म्हणून विचारिजाय पडता कोण्णा! कांय थोडे पावटीं कूरवोन आसल्ल्या कवितेंतल्या उतरांक कोण कशें केदळा जीव भरुंक सकत म्हण सांगुंकच जायना. शेंभर वरसां आदीं बरयिल्ल्यो लुवीस मस्करेञाच्यो कविता, आज कांय एकल्या दोगांनी उकलून तांतूं उसवास भरल्ल्यान भोंवारांत उजवाड फांकुंक सकल्यात.

त्याच परीं हांगाची कविता सांगता. कागदा कुडक्यार बरयिल्ली ही कविता खंयसर कांय रस्त्यार पडल्या. निमणें मुन्सिपालिटिच्या कर्मचारीक, म्हळ्यार आपणाचें सदांचें काम बोव निष्टेन करच्या मनशाक मेळ्ळ्या. निष्टा मात्र असल्या उतरांची तांक पारकूंक सकता. दुडवा फायदो सोदतल्यांक तांतूं कांय दिसना.

दुडवा फायदो ना जाल्यार परिसर उजवाडता न्हय?

-मेल्विन रोड्रिगस

कविता:

कवितेची सकत....?

म्हजी कविता हासताली
चिर्डून मुर्डून रस्त्यार 
पडल्ल्या कागदा कुडक्यार...

सकाळिंच्या थंड वाऱ्याक 
हालून धलून उबताली
हेवशीन तेवशीन चोयताली
कोण पुनेकेल्लो येवन
कवितेक आवाज दीत...?

आक्रेक तरी कागदा कुडको
सांपडलो मुन्सिपालिटिच्या कर्माचारीक
आरावन ताणे उकलन
घालो उज्या राशीर......

आतां कवितेन कागदा कुडक्याक
पडल्ल्या गिटाराच्या सरये संगीं
सब्दांचो रंग मिसळावन
मेळोवन ताळ आवाज गुंतलो
संगीताच्ये दावेंत हुल्पावन
धुंवराच्या गायानांत मिसळावन
परिसर उजवाडायलो....!

-प्रसन्न निड्डोडी

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z