Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಢೋಂಗ್

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸಂಪುನ್ ಥೊಡೋಚ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೌರೀಶಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ನಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿ ಸಕಾಳೀಕ್. ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜೊ ಢೋಂಗ್ ಚಲ್ತಾ ತೊ ಸೊಂಪ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಕಾಳೀಕ್.

ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಜಿವಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಜಿ ಚಳುವಳ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:
ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್

ವೆಂಚ್ಣುಕೆಚೊ ವಾಜ್ಲೊ ಢೊಲ್ ಲೋಕ್‌ಶಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾರ್
ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಮತದಾರ್ ರೆ ರಾಜಾ
ಉಗ್ಡೂನ್ ದೊಳೆ ಪಳಯ್ತ್ ಸಗ್ಳೆ ಕುಡ್ಡಿ ರೆ ಪ್ರಜಾ
ಚಿಕನ್, ಮಟಣ್, ಸೊರೊ ಆಮ್ಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಬರೊ
ಸರ್ವಾಂಗೀಣ್ ವಿಕಾಸಾಚಿಂ ಸಪ್ನಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೊರೊ
     ಅದಲ್, ಬದಲ್ ಘಡೊವ್ಪಾಕ್ ಪರತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ
     ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಹೆಂ ಕರ್‍ತಲೆ, ತೆಂ ಕರ್‍ತಲೆ, ಹೆಂ ದಿತಲೆ ಖಂಯ್?
ಹೆಂ ಬಾಂದ್ತಲೆ, ತೆಂ ಬಾಂದ್ತಲೆ, ಹೆಂ ಘಡಯ್ತಲೆ ಖಂಯ್?
ಉತ್ರಾಂ, ವಚನಾಂ, ಆಶ್ವಾಸನಾಂ, ಆರ್ತಿಂ-ಪೊರ್ತಿಂ ಸಪ್ನಾಂ
ಯೋಜನಾಂ ಫಕತ್ ಭಾಶಣಾಂನಿ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ, ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ರೆ ಮೆಳ್ನಾ
     ಜಾಹೀರ್‌ನಾಮ್ಯಾತಚ್ ವಿಕಾಸ್ ವಾಚೂನ್ ಮತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾರಾ
     ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಮನೀಸ್ ಬದ್ಲಾ, ನಿಶ್ಠಾ ಫುಟ್ಲಾ, ಕರಾತ್ ಪಕ್ಷಾಂತರಾಂ
ಹ್ಯಾ ಹಾತಾಂತಲಿ ಲುತಿ ಗಿಳೂನ್ ರಾವಾತ್ ಅಧಾಂತರಾ
ಅಧಾಂತರಾ ದರ್ಬಾರಾಂತ್ ರಾಜಾ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಮಸ್ತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಂಗ್ಡಾ ಖೆಳೂನ್ ರಾಜ್ಯಾತ್ ಚಲ್ಲಾ ಕುಸ್ತಿ
     ಉದರ್ಗತೀಕ್ ರಾವ್ತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ತೆ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವಾ
     ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಪದ್ವ್ಯಾಂನಿ ನಾ ರೆ ಹಾಂಗಾಂ ಅಟ್
ವಟ್ಟ್ ಮತಾಂ ಆನಿ ಘಟ್ಟ್ ಮತಾಂಚೆರ್ ಗಣಿತಾಂತ್ ಘಾಡಿ, ಭಟ್
ಮನಾಚ್ಯೆ ಕಾತೀರ್ ಘಾಲೂಯಾ ಜಾತೀಚೆಂ ಲೆಬಲ್
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ಶುಅರ್, ಖುರ್ಚಿ ಆನಿ ಟೇಬಲ್
    ಪ್ರಾಮಾಣೀಕ್ ರಾಜಕಾರಣಾಕ್ ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವ್ಹರಾ
    ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಕೊಣ್ ಜಿಕ್ತಲೊ? ಕೊಣ್ ವಿಕ್ತಲೊ? ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್
ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ, ನಿಶ್ಠಾ ಗೆಲಿ ತೆಲ್ ಲಾಯ್ತ್
ಮತ್ ರೆ ತುಮ್ಚೆಂ, ಮತ್ ರೆ ಆಸ್ತಾ ಕಳೂನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾತ್
ಆವಾಜ್ ಕೊಣಾಚೊ, ಪ್ರಚಾರ್ ಕೊಣಾಚೊ, ತಾಚೆರ್ ಮತಾಂ ಥಾರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್
    ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೊ, ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ಶೆ ರುಪ್ಯಾ ದೀಸ್‌ವಡ್ಯಾರ್
    ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

ಫುಕಟ್ ನಾಕಾ, ವಿಕತ್ ದಿ, ದಿತಾ ಭಾಂಗ್ರಾಂ-ಶಿಂಗ್ರಾಂ
ಸ್ಮಶಾನ್, ದೆವ್ಳಾಂ, ಕೊಪೆಲಾಂಚಿಂ ಬಾಂದೂನ್ ಪಡ್ಟಾ ಸೊಪ್ಣಾಂ
ವಣ್ಟೀವೆಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡೂನ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾತ್ಲೊ ನೊಟೀರ್?
ವೊಟಾಖಾತೀರ್ ಬೊಟ್ ಸೊದ್ಪಾಕ್ ಘುಸ್ಮಟ್ಟಾ ರೆ ಹಾತೀರ್
     ಮತ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಸುದ್‍ದಾಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಣಿಂ ಮಾಗ್ತಾ
     ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ದಾರಾರ್.

- ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್

संपादकीय:

एलिसांवाच्या नांवार जांवचो ढोंग

गोंयांत एलिसांव सोंपून थोडोच काळ जालो. त्या संदर्भार गौरीशान ही कविता बरयिल्ली. पूण एलिसांव आमच्या गांवांत केन्नांय चलून आसता जाल्ल्यान ही कविता पर्नी जायना. ती सकाळीक. एलिसांवाच्या नांवार जो ढोंग चलता तो सोंपता पासून ही कविता सकाळीक.

गौरीश वेर्णेकार पयले फावटीं कविता कुळाराक आयला. ताचीं जायतीं पुस्तकां पर्गट जाल्यांत आनी कोंकणी कविता जिवी दवर‍च्याक जी चळुवळ गोंयांत चलून आसा, तांतूं ताचो वांटो व्हड आसा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

जनमताचो कौल

वेंचणुकेचो वाजलो ढोल लोकशायेचे मांडार
जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

पांच वर्सांनी पांच दिसांभितर मतदार रे राजा
उगडून दोळे पळयत सगळे कुड्डी रे प्रजा
चिकन, मटण, सोरो आमचो उमेदवार बरो
सर्वांगीण विकासाची सपनां सगळीं मोरो
     अदल, बदल घडोवपाक परत भायर सरा
     जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

हें करतले, तें करतले, हे दितले खंय?
हें बांदतले, तें बांदतले, हें घडयतले खंय?
उतरां, वचनां, आस्वासनां, आरतीं-पोरतीं सपनां
योजनां फकत भाशणांनी उरल्या, रोजगार रे मेळना
     जाहीरनाम्यातच विकास वाचून मत म्हजेर मारा
     जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

मनीस बदला, निश्ठा फुटला, करात पक्षांतरां
ह्या हातांतली लुती गिळून रावात अधांतरा
अधांतरा दरबारांत राजा करतालो मस्ती
प्रकृती, संस्कृती वांगडा खेळून राज्यात चल्ला कुस्ती
      उदरगतीक रावतले जाल्यार सत्ते फाटल्यान रावा
      जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

शिक्षण आनी पदव्यांनी ना रे हांगां अट
वट्‍ट मतां आनी घट्‍ट मतांचेर गणितांत घाडी, भट
मनाच्या कातीर घालूया जातीचें लेबल
तांबड्या दिव्याची गाडी शुअर, खुर्ची आनी टेबल
     प्रामाणीक राजकारणाक नाका, ताका प्रचाराक व्हरा
     जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

कोण जिकतलो? कोण विकतलो? हाची पयली जाप जाय
हरतल्याक मत मेळचें ना, निशठा गेली तेल लायत
मत रे तुमचें, मत रे आसता कळून सगळें विसरल्यात
आवाज कोणाचो, प्रचार कोणाचो, ताचेर मतां थारल्यांत
      येता जाल्यार यो, प्रचाराक पांचशे रुपया दिसवड्यार
      जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

फुकत नाका, विकत दी, दिता भांगरां-शिंगरां
स्मशान, देवळां, कोपेलांचीं बांदून पडटा सोपणां
वण्टीवेल्यान काडून ताका कित्याक घातलो नोटीर?
वोटाखातीर बोट सोदपाक घुस्मट्‌टा रे हातीर
      मत नाशिल्लो देव सुद्‍दां मागणी सांगणीं मागता
      जनमताचो कौल घेंवक उमेदवार आयलो दारार.

- गौरीश वेर्णेकार

 

ಜನಮತಾಚೊ ಕೌಲ್ - 6/7/2017

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z