Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ-ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್ ಹೊ? ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತಾ?

ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ವೊಳಕ್-ಪಾಳೊಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ವಿಜ್ಞಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೀಯ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ತರೀ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಾಮ್ಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ಮಳಾಂಕ್ ಮೆಜುಂಕ್, ತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಫಟಿಂಚೊ ಲೇಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಜೊ ಆಶೆತಾ, ಆದಿಂ ಘಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ತೆಂ ಸತ್ ಜಾತಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 


ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್
       
ಸಾಂಗಾತಾ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ
ಹ್ಯೆ ಕರಾವಳೆಚ್ಯೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್;
ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಉರ್‍ಲೊ,
ಜಲ್ಮಾಂತ್, ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್.
 
ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ.
ತುಂ ಬೊಂಬಯ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ,
ಹಾಂವ್ ಘಾಟಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
 
ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ.
ಮಿಸ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೆಸಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾನಾ,
ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್‌ಯ್ ಖುಶೆನ್ ಫುಲ್ಲೆ;
ಧಲುನ್ ಧಲುನ್ ಪಳ್ಳೆ.
 
ತುವೆಂ ತಮಿಳಾಂತ್ ’ಜೀನ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್,
ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಗೆಲೊಂ.
ತುವೆಂ 'ಧೂಮ್' ಉಟಯ್ಲೆಂಯ್ ದೆಶಾಂತ್, ವಿದೇಶಾಂತ್,
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.
 
ತುವೆಂ ’ನಿಂಬುಡಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಂಬೊ ದಾಕೊವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ;
ಹಾಂವ್ ’ಕಜ್ರಾರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ’ಕ್ರೆಜಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.
ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ’ದೇವ್‌ದಾಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ;
ಹಾಂವ್ ’ತ್ಯಾ’ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಬಿಯರಿಂತ್ ನ್ಹಾಲೊಂ.
 
ತುವೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ’ತಾಲಾಂ’ತ್ ತಾಳ್ ಮೆಳಯ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಯೆವ್ಶಿನ್ ಕಾರಾಂತ್ ’ಕೋಡ್’ ರಿಗಯ್ತಾಲೊಂ;
 
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ;
ತುವೆಂ ಮೊಗಾಚೊ ’ಅಭಿಷೇಕ್’ ಕೆಲೊಯ್,
ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ’ಸಿಂಥಿ’ಮೆಂತಾಂತ್ ನ್ಹಾಲೊಂ.
’ಸಿಂಥಿ’ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.
 
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್;
ತುಜೊ ಘೊವ್ ತುಜ್ಯಾಕಿ ಲ್ಹಾನ್.
ಸಮಾಸಮ್... ಸೊಭಿತ್ ಸರಿಗಮ್
 
ತುಜೊ ಮಾಂವ್ ’ಬಿಗ್ ಬಿ’
ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚೊ ’ಸರ್ಕಾರ್’,
ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಉಣೆ ನ್ಹಯ್,
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್.
 
ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪೂತ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ಧುವ್.
ಆಂಟನಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ A, ಆನ್ಯೇಕ್ A ಐಶ್ವರ್ಯಾಂತ್ಲೊ;
ಘೆವುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ - Aaron,
ಏಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಂತ್ಲೊ A, ಆನ್ಯೇಕ್ A ಆಂಟನಿಂತ್ಲೊ
ತುವೆಂಯ್ ತುಜೆ ಧುವೆಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂಯ್ AAraadhyaa.
 
ದೊನೀ ನಾಂವಾಂನಿ AA ಆಕ್ಶರಾಂ
ಪಯ್ಸ್ ಆಸುನೀ ಲಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿಂ ರೂಪಕಾಂ.
 
ಪಯ್ಸ್ ಆಮಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ಭೊಗ್ಣಾಂತ್,
ದೀ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾಜ್ರಾಂತ್,
ಆಮ್ಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಖೆಳುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್.

-ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್

संपादकीय:

ऐश्वऱ्या रै-चें जिवीत जियेंवचो मनीस हो? या ऐश्वऱ्या हाचें जिवीत जियेता?

दोगां व्यक्तीं मधें वोळक-पाळोक ना जाल्यारी तांच्या जिवितांत घडच्या थोड्या घडितांक कांय थोडे पावटीं गांच आसचो आमकां झळकता. असल्या घडितांक कसलोय अर्थ ना आस्येत. विज्ञानांत ताका कसलीय जाप मेळना आस्येत. तरी असलो एक साम्य कळीत जाताना मुटिंत धरुंक सकनासच्या अंतर्मळांक मेजुंक, तांची नाड पार्कुंक म्हज्यान जांवचेंना.

आंटनी बार्कूरान तसलें एक काम ह्ये कवितेंत केलां. थोड्यांक हासो येवंक पुरो. थोड्यांक कुचुल्यो जावंक पुरो. पूण कवी प्रकार ह्ये कवितेंत बरयिल्ल्या घडितांक फटिंचो लेप बिल्कूल ना. ह्यो सगळ्यो सत गजाली. निमाण्या कडव्यांत कवी जो आशेता, आदीं घडून गेल्ल्या घडितांच्या आधाराचेर तें सत जातलें कांय म्हळ्ळें सवाल उदेता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

ऐश्वऱ्याक
       
सांगाता जल्मल्यांव आमी
ह्ये करावळेच्ये मात्येंत;
आमचो संबंध उर‍लो,
जल्मांत, सगळे जिण्येंत.
 
सांगाता वाडल्यांव आमी.
तूं बोंबय आर्किटेक्ट जाताना,
हांव घाटार इंजिनियर.
 
सांगाता चल्लीं आमचीं पावलां.
मिस्स वर्ल्ड तुज्या केसांत सोभताना,
म्हजे केस‌य खुशेन फुल्ले;
धलून धलून पळ्ळे.
 
तुवें तमिळांत ’जीन्स’ सिनेमा काडल्यार,
हांव काम सोधून तमिळनाड गेलों.
तुवें 'धूम' उटयलेंय देशांत, विदेशांत,
हांव तुका पळेवंक आमेरिका धांवलों.
 
तुवें ’निंबुडा’ म्हण लिंबो दाकोवन नाचताना;
हांव ’कज्रारे’ म्हण ’क्रेजी’ जावन पडलों.
तुजो हात धरुंक आयिल्लो सल्मान ’देव‌दास’ जावन गेलो;
हांव ’त्या’ संतोसांत बियरिंत न्हालों.
 
तुवें तेवशीन ’तालां’त ताळ मेळयताना
हांव येवशीन कारांत ’कोड’ रिगयतालों;
 
काजार जाल्यांव आमी.
म्हाका एक सांगातीण, तुका एक सांगाती;
तुवें मोगाचो ’अभिषेक’ केलोय,
हांव त्या ’सिंथी’मेंतांत न्हालों.
’सिंथी’यालागीं पावलों.
 
म्हजी बायल म्हज्याकी ल्हान;
तुजो घोव तुज्याकी ल्हान.
समासम... सोभीत सरिगम
 
तुजो मांव ’बीग बी’
हिंदी सिनेमाचो ’सर्कार’,
म्हजो मांव उणे न्हय,
आमच्या वाड्याचो गुर्कार.
 
आमकां भुर्गीं जालीं.
म्हाका एक पूत, तुका एक धूव.
आंटनिंतलो एक A, आन्येक A ऐश्वऱ्यांतलो;
घेवून म्हज्या पुताक हांवें नांव दिलें - Aaron,
एक ऐश्वऱ्यांतलो A, आन्येक A आंटनिंतलो
तुवेंय तुजे धुवेक नांव दिलेंय AAraadhyaa.
 
दोनी नांवांनी AA आक्षरां
पयस आसुनी लागीं उर‍च्या भोगणांचीं रूपकां.
 
पयस आमी जिणियेंत, लागीं आमी भोगणांत,
दी तुज्ये धुवेक, म्हज्या पुताक काज्रांत,
आमचीं नात्रां खेळूं सांगाता एकाच आंगणांत.

-आंटनी, बार्कूर.

 

ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ - 6/18/2017
ಟು ಪೀಸ್ - 2/15/2017
ಯೆಣೊ - 2/16/2016
ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್ - 4/22/2015
ನಿರ್ಭಯಾಕ್ - 9/20/2013
ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್ - 5/3/2013
ಫಾತರ್ ಆನಿ ಗೀಟ್ - 9/15/2012
ಅರ್ಜೆಂಟ್ / अर्जेंट - 5/31/2012
ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್ / फोटोजेनीक तोंड सोधून - 9/18/2011
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ - 2/15/2011
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್... ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್...! - 6/16/2010
ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊನೆಟ್ - 6/10/2009
ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್... - 5/22/2008
ಭ್ಯೆಂ - 11/29/2007
ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್ - 7/22/2007
ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ - 2/2/2007
ಗರಿ ಆನಿ ನವ್ಕರಿ - 1/23/2007
ಗಾಂವಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ - 1/19/2007
Comments on this Article

Jaison
-Bangalore, India
Sunday, June 18, 2017
This is what makes Antony barkur different from other konkani poets. Life is not less than a fine poem isn't it?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z