Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಭಾಜುನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗಿ

ಆದಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವಲ್ಲಿ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಕೂಡ್ ಉಗ್ತಿ ದವರಿನಾತಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲಾಂ.

ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗಿ, ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ - ಹೊ ಜೊ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ ತೊ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ವಿಷಯ್. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಕಶೇಂಯ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಮನೀಸ್, ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚೊ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊದ್ಲಾ ಯಾ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹಕೀಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ದವರ್‍ತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

ಫ್ಯಾಶನ್

ಖಂಯ್ಗೀ ಹ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್
ವರ್ತುಲಾಂತ್ ತೆಂ ತಿಳ್ತಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಸತಾಯಿಲ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್
ಎಕಾನ್ ಏಕ್ ಸಗ್ಳೆ
ವಿಶ್ವೆ ತಿಳ್ತಾತ್ ಭಾಯ್ರ್
ಮಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಪಡ್ಲಾ

ತಿ ಪಾಲಂವ್ ವೊಡ್ತಾಲಿ
ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಚೊಳ್ಯೆ ವಯ್ರ್
ಲಜೆನ್ ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಕ್
ಆಜ್ ತಿ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಚೊಳಿ
ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ
ಅರ್ಧಿಂ ಥಾನಾಂ ತಿಳ್ತಾತ್
ಭಾಯ್ರ್ ಮಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಪಡ್ಲಾ

ಆಸಲ್ಲೊ ಏಕಚ್ ಘಾಗ್ರೊ
ಮಧೆಂಚ್ ಫಾಳಲ್ಲೊ
ಸುವಿಯೊ ತೊಪ್ತಾಲ್ಯೊ ತವಳ್
ನಗಾಂ ಶಿಂವೊಣ್ ವೊಡ್ತಾಲಿಂ
ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಕ್
ಆಜ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಪೆಂಟಾಂ
ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಆರ್ಧಿಂ ಜಾಂಗ್ಡಾಂ ತಿಳ್ತಾತ್
ಭಾಯ್ರ್ ಮಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಪಡ್ಲಾ

ಭಿಕಾರ್‍ಪಣ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್
ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ದುಬ್ಳೊ ಆಜ್
ದುಡ್ವಾಂಕ್ ಘಾಲಾಂ ಶೋಲ್
ಮಾನಾಕ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ ಮೋಲ್
ವ್ಹಾರೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ
ಆಜ್ ತರೀ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್
ಪಿಂದುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ತವಳ್
ಕುಲೆ ಬಾವ್ಡೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ರಾವ್ತೆ
ಕಾಪ್ಡಾ ಕೊಪ್ಯಾ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ
ಧಾಂಪ್ಚೊ ಮಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಪಡ್ಲಾ

- ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್.

संपादकीय:

भाजून खेल्ली मान-मान्सुगी

आदीं न्हेसुंक वस्तूर नातल्लें. दुबळिकाय वेंगून रावल्ली. तरी मान-मान्सुगेक हर‍येकलो मनीस ध्यान दितालो. कूड उगती दवरिनातल्लो. आज ग्रेस्तकाय वाडल्या. न्हेसुंक कांय उणें ना. तरी मान-मान्सुगेक भाजून खेलां.

मान-मान्सुगी, अर्धेकुरें न्हेसप - हो जो विषय आसा तो चर्चास्पद विषय. एके वाटेन कशेंय न्हेसचें आपणाचें हक्क म्हणचे मनीस, आन्येके वाटेन हाका विरोध कर‍चो एक समुदाय आमकां पळेवंक मेळता. हांगासर कवीन बोवशा ह्या विरोध कर‍च्या समुदायाचो सांगात सोदला या तो फकत एक हकीगत आमच्या दोळ्यां हुजीर दवर‍ता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

फॅशन

खंयगी ह्या रंगाळ
वर्तुलांत तें तिळता
म्हाका सतायिल्लें
म्हजें ल्हानपण
एकान एक सगळे
विश्वे तिळतात भायर
मान उगतो पडला

ती पालंव वोडताली
आपल्ये चोळ्ये वयर
लजेन मान धांपच्याक
आज ती पिंजकर चोळी
उगत्यान मोलाक पडल्या
अर्धीं थानां तिळतात
भायर मान उगतो पडला

आसल्लो एकच घाग्रो
मधेंच फाळल्लो
सुवियो तोपताल्यो तवळ
नगां शिंवोण वोडतालीं
मान धांपच्याक
आज पिंजकर पेंटां
विकऱ्याक पडल्यांत
आर्धीं जांगडां तिळतात
भायर मान उगतो पडला

भिकार‍पण मोलाक घेवन
ग्रस्त जाला दुबळो आज
दुडवांक घालां शोल
मानाक ना जालां मोल
व्हारे म्हज्या ल्हानपणा
आज तरी आयलें तर
पिंदून गेल्ली चड्डी तवळ
कुले बावडे उगतेच रावते
कापडा कोप्या गर्ज नातली
धांपचो मान उगतो पडला

- पी.जे.करुगळनडे, बार्कूर.

 

ಫ್ಯಾಶನ್ - 8/2/2017
ಹಾಡಾಂ - 1/30/2016
ತಿ ರಾತ್ - 9/6/2015
ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾ - 3/27/2014
ಮಾಂಕ್ಡಾಂಚೊ ವಾದ್ - 10/18/2012
ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ರಾಕೊಣ್ದಾರ್ - 8/10/2012
ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ - 7/22/2011
ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕಾಪಡ್ - 10/23/2008
ಆಮಿ ತೆಗಿ ಭಯ್ಣಿ - 2/2/2007
ಅನಾಥ್ - 1/23/2007
ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣ್ - 11/14/2005
ದ್ರೋಹಿ - 5/20/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z