Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೆ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್, ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ತಶೆಂ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ - ಕವಿಂನಿ ತಶೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಮೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ. ಹೊ ಜೀವ್ಘಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಖುನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಲೇಖಕಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ವಾದ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಆಜ್ ಸತ್ಯ್ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕಯ್ ಫರಕ್ ನಾಂಚ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ನ್ಯಾಯಾಚಿ, ನಿತಿಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಝುಜಜಾಯ್. ಜೆರಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಕಾವ್ಯಾ

ದುಖಾಂ ಝಗ್ಲಾಣೆ
ಖಂತಿ ಪಾವ್ಸ್
ಆಕಾಂತಾಚೊ ಘಡ್ಗಡೊ
ದೆವಾದೊಂಗ್ರಾರ್
ರವಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್
ಅಪವಿತ್ರ್ ಫಾರಾ ವೆಳಾರ್
ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲೊ ಬುಳ್ಬುಳೊ
ಫುಲ್ ಝಡ್ಲಾಂ ಅನಿಶ್ಟ್ ಕಾಳಾರ್
ಜುದಾಸಾನ್ ಜರೀ ದೊರಿ ಘೆತ್ಲಿ
ತರ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ತಾಚಿ ಕಶಿ ಫುಟ್ಲಿ?
ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ?
ತಶೆಂಗೀ ತಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಫುಟ್ಲೆಂ?
ತೆರ್ಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ‘ಮಿಸ್ತೆರ್’  ಕಿತ್ಯಾ?
ಜಿವಿತಾ ಸತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಅಸಲಿಂಚ್ ಕಾಳಿಂ ಖತಾಂ
ಉಲಯ್ತಿತ್ಗೀ ಮರ್ಣಾಂ ಸತಾಂ?
ಪೆಂಕಡ್‌ಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ಕಾಶ್ಟಿ ಆನಿಕೀ ಸುಕಿಚ್ ಆಸಾ!
ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತನಾ
ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಕೊಣಿ ಆಸಾ?

-ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್


संपादकीय:

न्याय नितिचे पाडतींत आमचे कवी

समाजांत जीं घडितां घडतात, तीं आपल्या कवितांनी तशें बर‍पांनी - कविंनी तशें बरोवप्यांनी हाडीजाय. हाका गोवाय जावन हांगाची कविता उदेल्या. काव्या नांवाची एकली चली आयलेवार मंगळूर आस‍पासच्या गांवांत एका शिकपा संस्थ्याच्या हॉस्टेलांत जीवघात करून मेली म्हळ्ळी खबर जाली. हो जीवघात न्हय, बगर खुनी म्हणून जायत्यांनी प्रतिभटन केलें. थोड्यांनी शिकपा संस्थ्या कुशीन वाद मांडलो. हांतूं लेखकय आसल्ले. जायत्यांचो वाद कितें आसल्लो म्हळ्यार, एकादावेळा शिकपा संस्थ्यान चूक आधारुंक ना जाल्यार, तनखी करुंक तांणी कित्याक आडकळ हाडिजाय म्हळ्ळें.

आज सत्य आनी असत्या मधें फरक उणो जाला म्हणच्याकय फरक नांच जाला. ह्या एक्ये परिस्थितींत आमी कोणायची पाडत घेनासतां न्यायाची, नितिची पाडत घेवन झुजजाय. जेरीन तशेंच केलां.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

काव्या

दुखां झगलाणे
खंती पावस
आकांताचो घडगडो
देवा दोंग्रार
रवी नातल्या फांत्याफारार
अपवित्र फारा वेळार
उदका वयलो बुळबुळो
फूल झडलां अनिश्ट काळार
जुदासान जरी दोरी घेतली
तर आनकिटी ताची कशी फुटली?
देंवचारान धर्णीक मारलें?
तशेंगी ताचें पोट फुटलें?
तेर्साचे मिस्तेर ‘मिस्तेर’  कित्या?
जिविता सतां म्हण्णांत कित्याक?
असलींच काळीं खतां
उलयतितगी मर्णां सतां?
पेंकड‌भर उदकांत आसल्यारी
काश्टी आनिकी सुकीच आसा!
निर्जीव कूड उमकळायतना
पळेयिल्लो बावडो कोणी आसा?

-जेरी रस्कींञ आंजेलोर

 

ಕಾವ್ಯಾ - 8/25/2017
ಮೌನ್ ರುದಾನ್ - 5/2/2017
ದೂಖ್ ಆನಿ ಮಝಾ - 4/10/2017
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್ - 11/21/2016
ಮಾಂಯ್ - 5/12/2016
ಪ್ಲೀಜ್ - 3/17/2016
ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ - 10/11/2015
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ - 1/1/2015
ಏಕ್ ಸಕಾಳ್ - 11/27/2014
ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ - 10/21/2014
ದುಕಾಂ - 9/23/2014
ಹ್ಯಾ ನೀಚ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾ ಕೋಣ್? - 8/2/2012
ಭೊಂವ್ಡಿ - 6/24/2011
ಆನಾ! - 6/23/2010
ಕಂತಿಗ್ - 11/12/2008
ಚೆಡ್ವಾ - 8/30/2007
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸ್ಯವ್ `ಸಾಟ್' - 8/14/2007
ರಡ್ಣೆಂ - 7/15/2007
ಹುಮಿಣ್ - 3/31/2007
ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ - 1/30/2007
ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠ್ - 7/7/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z