Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಪಾಯ್ ಖಾತೀರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಧುವೆಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಧುವ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಧುವೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಿಸೊಳಿಂ ಉಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಧುವೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಆಶಾ ಕಶಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಲಿ? ಮರ್ಣಾಚ್ಯೆ ಪೆಟೆಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್?

ಆಮಿ ಆವಯ್‍ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಧುವೆನ್ ಬಾಪಾಯ್‍ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊಚೆಂ ಕವಿತಾ ದೆಣೆಂ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗಲ್ಲೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ದಿಸ್ತಾ.
 
-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಧುವ್

"ಪಾಪ್ಪಾ, ಚಿಕ್ಕೆ ಹಗೂರ್ ಚಲ್,
ವೊಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ."
ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಖಾಂದಾರಚ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂ
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ.

ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಬುಕಾಂ ಪೊತೆಂ
ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ
ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತಾನಾ
ಮಾರಲ್ಲ್ಯೊ ಶಾಳೆಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ.

ಪಾಪ್ಪಾ ಕಿತ್ಲೊ ತುಜೊ ವಾವ್ರ್ ?
ರಂಗ್ ಮಾಜ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈರಾಸಾನ್
ಖಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡುನ್ ಬಸುನ್
ಸರ್ತೆನ್ ಧಾಂವುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಘಾಮಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲೆಂ
ಕುಮ್ಗಾರ್, ಕ್ರೀಜ್ಮ್, ಲಗಿನ್ ಮ್ಹಣುನ್
ವಾಂವ್ಟಿಚಿ ವಾಟ್ ಲಾಂಬಯಿಲ್ಲಿ.

ಧುವೆ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿ ಚಾಲ್
ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಆಶೆನಾತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್
ನಾತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭುರ್ಗೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಗ್ತಾದಾಬ್.

ಆಮೊರೆಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆ, ಫೊಡ್ಚೆ ಪಾಂಯ್
ದಾಂಬುಂಕ್, ಧುಳಿ ಮಾತ್ಯೆಂತ್
ಬುಡ್ಲೆಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಫಾತ್ರಾರ್ ಘಾಸುಂಕ್
ವೆಳಾರ್ ವೊಕ್ತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜತ್ನಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್
ಚುಕುನಚ್ ಗೆಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್.

ಪಾಪ್ಪಾ, ಚಿಕ್ಕೆ ಹಗೂರ್ ವೆತೊಯ್ ?
ಖಾಂದಾರ್ ತುಕಾ ವ್ಹಾವಯ್ತಿಂ
ಘಾಮಾಥೆಂಬೆ ಪಾಲ್ವಾ ಪೊಂತಾನ್ ಪುಸ್ತಿಂ
ಫೊಡ್ಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಂಕ್ ತೇಲ್ ರಗ್ಡುನ್ ಧುತಿಂ
ಖೊಟೆಕ್ ತೊಪ್ಲೆಲೆ ಕಾಂಟೆ
ವ್ಹಳೂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಿಂ
ವಾವ್ರಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ ದಿವುನ್
ಖಂತಿ ದುಖಿಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಉಬಯ್ತಿಂ.

ಮರ್ಣಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆ ರಾವುನ್
ವ್ಹಳೂ ತಿಳುನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್
ಮೊಗಾ ಸಾಗೊರ್ ಉಮಾಳ್ತಾಲೊ
ಕಾಳ್ಜಾ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಮೊಗಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಪೊಶೆತಾಲೊ
ಪಾಪ್ಪಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ
ಪಾಪ್ಪಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ.

-ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

संपादकीय:

बापाय खातीर उगतें धुवेचें काळीज

आपल्या बापाय‌विशीं उगतें जाल्लें धुवेचें काळीज ह्ये कवितेंत उटून दिसता. ह्ये कवितेंत दोन काळ आसात. धुवेचे भुरग्यापणाले दीस, बापायन खांदार बसोवन वेल्लो काळ. आन्येका काळांत धूव बांळतेराक गेलां आनी बापय सासणाच्या विशेवाक गेला. ह्या दोन काळां मधें बापय आनी धुवेचो संबंध पाचार‍चीं कितलीं पिसोळीं उबल्यांत कोण्णा.

हांगासर आपल्या बापायक खांदार घेंवचें मन धुवेचें. पूण ही आशा कशी परिपूर्ण जातली? मर्णाच्ये पेटेक खांद दिंवच्यांत?

आमी आवयविशीं जायत्यांनी बरयिल्ल्यो कविता वाचल्यात कोण्णा. धुवेन बापायविशीं बरयिल्ली कविता वाचुंक मेळची बोव अपरूप. ह्ये कवितेद्वारीं फेल्सी लोबोचें कविता देणें पर्जळुंक लागल्लें धर धर दिसता.
 
-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

धूव

"पाप्पा, चिक्के हगूर चल,
वोळ्ळें म्हाका."
म्हणतच खांदारच चडयिल्लें
त्या दिसा.

जडायेचें बुकां पोतें
व्हावोवन खर्शेंवच्या म्हजी
बिर्मतेन पाट पोशेताना
मारल्ल्यो शाळेक च्यार गाळी.

पाप्पा कितलो तुजो वावर ?
रंग माज्वाल्ल्या बैरासान
खड्ड्या तकलेर चडून बसून
सर्तेन धांवून येंवच्या
घामा थेंब्यांक ग्रासिल्लें
कुमगार, क्रीज्म, लगीन म्हणून
वांवटिची वाट लांबयिल्ली.

धुवे बांळतेराक कावजेणेची चाल
उपरांत विशेव आशेनातलो वावर
नात्रां संगीं भुरगोच जाल्लो
सोधून आयिल्ली रगतादाब.

आमोरेच्ये सांजे, फोडचे पांय
दांबुंक, धुळी मात्येंत
बुडलेलीं वस्त्रां फात्रार घासुंक
वेळार वोक्तां दीवन जत्नाय घेवंक
चुकुनच गेले आवकास.

पाप्पा, चिक्के हगूर वेतोय ?
खांदार तुका व्हावयतीं
घामाथेंबे पालवा पोंतान पुसतीं
फोडच्या घांटिंक तेल रगडून धुतीं
खोटेक तोपलेले कांटे
व्हळू भायर काडतीं
वावराक तुज्या खांद दिवून
खंती दुखिंची सावळी उबयतीं.

मर्णा खटल्या बगले रावून
व्हळू तिळून देखलें काळजांत
मोगा सागोर उमाळतालो
काळजा वोणतीक म्हज्या
मोगा ल्हारांनी पोशेतालो
पाप्पा विशेव घेतालो
पाप्पा विशेव घेतालो.

-फेल्सी लोबो, देरेबयल

 

ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..! - 5/8/2018
ಧುವ್ - 1/27/2018
ಧಾಂಪುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ - 7/22/2016
ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡ್ - 4/1/2015
ಶಿಂವ್ತ್ಯಾ ಕಾಟೆಂ - 10/17/2013
Comments on this Article

Ronald vaz
-Derebail, India
Saturday, January 27, 2018
Superb words well placed..meaningful..the presentation is v good

Ida Furtado
-Bolar, Mangalore , India
Saturday, January 27, 2018
Very nice poem. Heart touching. I remembered about my Pappa. Thank god my Pappa is there to thank him for his sacrifice after reading this poem.

Jaison Sequeira
-Bangalore, India
Saturday, January 27, 2018
Beautiful poem Felcy bai.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z