Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ತಾ

ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಚುಟ್ಕುಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ: ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಬಾಪಯ್ ಕಿತ್ಲೋಯ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಜಾಂವ್, ಪಾಟಿರ್ ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ರೊತಾಂ ತಾಣೆಂ ವೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಮೊವಾಳ್ ಏಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ಆಸ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಲಾಯ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಮರಜೆ ಆಸಲ್ಲೆಂ?

ಕವಿತೆನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಥರೆಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಬ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಪುರಾಯ್ ಹೆ ಕವಿತೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್. ಫೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ವಾತಿಂನಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಗೊನ್ ವೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಿ ಕವಿನ್ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕವಿಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರಯ್ ಉಣೆಂಚ್.

ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಕುಶೆಲತಾ ಬರಿಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಹೆ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ

 

 

 

 

 

ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ

ಫೊಂಡಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಪಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ
ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಗತೇ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಸರಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಧಯ್ರ್ಯಾಂನಿ
ಕಾಲ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ

ಪಪ್ಪಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕರ್ಗೊನ್
ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಯೆದೊಳ್
ಮಾಸಾಚಿ ಹಿಮ್ಸಾಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ತುಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್
ಗಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ
ಮಾತಿಯೆಪರ್ಮಳ್ ಪುರ್ತೊ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ.

ಬೊಡಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಮೆಂದು
ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ,
ಬಿಡಿ ವೊಡಲ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಕರ್ಗೊನ್
ದಾಂತಾನಿಂಚ್ ವಿಕಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲಾಕ್
ಜಾಪ್ ದೀ ಪಪ್ಪಾ-

ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಸುಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಥಾಪ್ಡಾಂ,
ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೊಡಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಧುಂಕುಟ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಟಿ,
ಬಿಡಿ ಪೆಟೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್
ಬೊಟಾಂಕ್ ಲಾಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಲಿತ್,
ನೆಂಟೆ ಚುಕಿಕ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಗಳವ್ನ್
ಧೊಂಪ್ರಾರ್ ಪಾಜ್ರಯಿಲ್ಲೆಂ ರಗತ್...

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ
ಪಪ್ಪಾ,
ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್-

ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆರ್ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್
ಸೊರೊ, ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಂತ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ತಾನಾ

ತುಜೆ ವೋಂಟ್
ಕಾಂಪಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಪ್ಪಾ?

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

ಇಮಾಜ್ - 8/25/2017
ವಾಸ್ತವ್ - 2/24/2017
ಧರಾ-ಗಾ ಥಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ! - 2/25/2016
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ - 8/30/2015
ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಧೆಂ - 9/6/2014
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್! - 8/14/2013
ಭುಮಿ ವೈಂಕುಟ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಸೈನ್ - 9/10/2012
ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ - 4/29/2012
ಮ್ಹಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಟ್ರಂಕ್ - 1/18/2012
ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - 8/2/2011
ಮ್ಹೆಳೆಂ - 10/4/2010
ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ - 12/11/2009
ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ - 11/10/2008
ಆಜ್ಯಾಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ - 7/16/2008
ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ - 4/1/2008
ಸಿಲ್ವಿಯಾ- ತುಕಾ ವಾಚುನ್ - 9/12/2007
ಯುರೇಕಾ - 8/27/2007
ಮಾತ್ಶೆಂ ರಾವ್ ಸ್ವಾಸಾ... - 8/12/2007
ಶೆಣ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ - 7/29/2007
ಬಾಜ್ವೆ ಭಿತರ್... - 7/18/2007
ಭುಂಯ್‌ಗೋಳಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ - 5/29/2007
ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ - 2/22/2007
ಆಮಿ ಆನಿ ತುಮಿ - 1/19/2007
ಮ್ಹಜಿ ಕೃಶಿ - 6/18/2005
Comments on this Article

Vinod Colaco
-Bangalore, india
Friday, August 29, 2014
The unanswered Question moved me!!!

Vincy Pinto
-Angelore/Dubai, 
Thursday, May 03, 2012
ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ದಾರಿ ಆಶ್ಯೊ ಕರ್ಗಾಲ್ಯೊ.. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾ ದೊಳೆ ಬೊರೊಂನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್ ನಾಂತ್.

Guru Baliga
-Mangalore, India
Monday, April 30, 2012
This poem moves hearts.
And those questions always remain unanswered. And poet will search for the answer in every relation he encouters there after.
Thanks verymuch wilson.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z