Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಆಪಡ್ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ

ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಸರಿ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆನಿ ನೊಟಾಂಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣಿಂ ಆನಿ ಮಾವ್ನಿ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಖೆಳಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರಲ್ಲೊ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ್ ಖೆಳ್ ಆಸಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪುಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಯೆತಾ, ಮಣಿಯಾರಿ ಯೆತಾತ್, ಭೊಟ್ ಯೆತಾತ್, ದೇವ್ ಯೆತಾ, ಖೆಳ್-ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ತಶೆಂ ನೊಟಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾನಾ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾತಾತ್.

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಖೆಳ್ಳಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನೋಟ್ ಆನಿ ನೋಟೆಡ್, ನಾಯ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬ್ದ್ ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸೈತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾದ್ತಾ.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ. ಸದಾಂಕಾಳ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 


 


ಪ್ಲೀಸ್ನೋಟ್ದಿಸ್!

ಹಿ-
ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣಿಂ
ಆನಿ
ನೊಟಾಂಚಿ ಕಾಣಿ

*

ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣಿಂ
ಆವಾಜ್ತಾತ್ ವಿಪ್ರೀತ್-
ರೆತಿರ‍್ಯೊ, ಮೊಂತ್ರಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ
ಥೊಡಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಿಂ
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
ಪೂಣ್ ನೋಟ್ ಮಾವ್ನಿ

ಇಜ್ಮೊಲ್, ಆಂಗೊಣ್ ಮ್ಹಣ್
ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್
ಹುಂಡಿಯೆಂನಿ
, ವಾಟ್ಲೆಂನಿ
ಪೂಣ್ ನೋಟ್ ಗಪ್‍ಚುಪ್
ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮೊನಿ

ಹಾಂತುಂನಿ
ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್
ನಾಣಿಂ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ
ಮಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂನಿ, ಭೊಟಾಂನಿ!

*

ನೋಟ್ ಕಾಗ್ದಾಚೊ, ಜಡಾಯ್ ಉಣಿಂ
ಬೊಲ್ಸಾಕೀ ಸುಶೆಗ್
ನಾಣಿಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿಂ
, ದೆಕುನ್ ಜಡ್
ಆನಿ ಲೆಕಾನ್ ಚಡ್
ಬೋಲ್ಸ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾರ್
-
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಥಾನಾಂ
ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುತಾಂಕೀ ಧಗ್ದವ್ಣಿ
!
ಪೂಣ್
ನೋಟ್ ಮುಟಿಂತ್‍ಚ್ ಧರ‍್ಯೆತ್
ದೆಕುನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ನೊಟಾಂಕ್ ರುಣಿಂ

*

ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಪಾಂಯಾಮುಳಿಂಚ್ ಪಡ್ಚೆಂ ತಾಂಣಿ
ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಪಯ್ಲೆಂ
‘ಟೋಸ್ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಣಿಂ
ಪೂಣ್
-
ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್
ಫಿಕ್ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ

*

ನೋಟ್ ಹಾತ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್
ಉಬೊನ್ ವೆತಾತ್
ಜಶೆಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಘೊಣಿ
ನಾಣಿಂ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್
ರೊದಾಬರಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್
ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಪುರಾಸಾಣಿ

ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್-
ಬೆಜಾರ್ ಪಾವನಾಕಾತ್ ಕೊಣೀ
ರಸ್ತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ
-
ನಾಣಿಂ!
ಪೂಣ್ ನೋಟ್ ಧನಿ
‘ನಾಯ್ಸ್
ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಖೇಣಿ!

*

ನಾಣಿಂ-
ಕಶೀಂಯ್ ವಾಪರ‍್ಯೆತ್
ಖೆಳೊಂಕೀ ದಿವ್ಯೆತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂನಿ
ಪಿಂಜುನ್ ವಚನಾಂತ್ ತಿಂ
ಪೂಣ್ ನೋಟ್ ವಾಪರಿಜೆ ಜಾಗ್ರುತ್‍ಪಣಿಂ
-
ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ದಾನಿ
ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚೊ ಲೊರೆಸ್‍ಯಿ ಘೆತ್
ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ
!

ಪೂಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣಿಂ
ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ-
ದಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ- ತಳೆಂ ಪುಶ್ಕರುಣಿ
ಜಾಯ್ತಿಂ ಉಡಯ್ತಾತ್ ನಾಣಿಂ-
ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ, ನಿಶ್ಕರುಣಿಂ!

*

ಆತಾಂ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಂಪವ್ಣಿ
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ದಿಸ್
ಆಯ್ಕಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಣಿ

ವ್ಹಡ್ ನೊಟಾಂನೊ-
ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ‘ಚಿಲ್ಲರ್ಕರ‍್ಚೆ ಆದಿಂ
ಪ್ಲೀಸ್
ಚೇಂಜ್ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್
ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಂನೊ
-
ತುಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟ್‍ಪಣಿಂ
ತುಮ್ಕಾಂಯ್
ನೋಟ್ಕರಿತ್ ಕೊಣೀ!!
ವಾ...

ವಾಡ್ ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್, ಲೋಂಚ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್
ಆವಾಜ್ ಉಟಯಾ ಮ್ಹಜೆಬರಿ
,
ತೆನ್ನಾ ತುಮ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ
‘ನೋಟ್
ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ
‘ನೋಟೆಡ್
ಪುಣೀ ಜಾತೆಲಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ!

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

संपादकीय:

समाजांतल्या हरयेका वर्गाक आपडची आपुरबायेची कविता

मनशांक दुडवाक सरी करून, तांच्या मधल्या वर्गांक चिल्लर आनी नोटांक सर केल्ली अदभूत कविता हांगासर आसा. हांगासर दुबळो आनी गिरेस्त वर्गाच्या मनशाक, चिल्लर नाणीं आनी मावनी नोटांच्या वेवेगळ्या खेळां मारिफात, वाचप्याच्या दोळ्यां मुखार दवरल्लो उत्रांचो चमत्कारीक खेळ आसा.

ही कविता समाजांतल्या हरयेका वर्गाच्या मनशाक आपुडता आनी तांकां सवालां उडयता. हांतूं कोंट्रेकटर येता, मणियारी येतात, भोट येतात, देव येता, खेळ-खेळगाडी येतात आनी चिल्लर तशें नोटांची काणी उगडापी जातां जाताना विणगे जातात.

कवी विल्सन कटील हे कवितेंत उत्रांचो खेळ आपुरबायेन खेळ्ळा. हांगासर नोट आनी नोटेड, नायस, चिल्लर आनी चेंज इत्यादी सब्द दोड्या अर्थांनी आयिल्ले झळकतात. आपुरबायेचे प्रास सैत आयिल्ल्यान वाचताना संगीत सादता.

जायत्या तेंपान हांवें वाचल्ली उत्तीम कविता. सदांकाळ मतींत उरचे तसली कविता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

प्लीस ‘नोट’ दिस!

ही-
चिल्लर नाणीं
आनी
नोटांची काणी

*

चिल्लर नाणीं
आवाजतात विपरीत-
रेतीर‍्यो, मोंत्रां, मागणीं
थोडीं फितिस्पणीं
थोड्यांक पात्येणी
पूण नोट मावनी

इज्मोल, आंगोण म्हण
चिल्लर नाणीं होगडावन वेतात
हुंडियेंनी, वाटलेंनी
पूण नोट गप‍चूप
तांची भास मोनी

हांतुंनी
गिरेस्त जांवचें मात्र
नाणीं आरांवच्या बोटांनी
मणियार‍्यांनी, भोटांनी!

*

नोट कागदाचो, जडाय उणीं
बोल्साकी सुशेग
नाणीं लोंकडाचीं, देकून जड
आनी लेकान चड
बोल्स भर‍्ल्यार-
दादल्यांकी आर्टिफिशियल थानां
बोल्साच्या सुतांकी धगदवणी!
पूण
नोट मुटिंत‍च धर‍्येत
देकून बायलां नोटांक रुणीं

*

नाण्यांक वयर उसळायल्यार
पांयामुळिंच पडचें तांणी
देकून क्रिकेट खेळापयलें
‘टोस’ घालुंक नाणीं
पूण-
खेळगाड्यांनी खेळचें मात्र
फिक्सिंगाच्या नोटांनी

*

नोट हात चुकल्यार
उबोन वेतात
जशें वार‍्यार घोणी
नाणीं चुकोन सकला पडल्यार
रोदाबरीं इल्लें धांवोन
धर्णीर आड पडतात पुरासाणी

शीदा सांगचें तर-
बेजार पावनाकात कोणी
रसत्यावयल्या कामेल्यांची जिणी-
नाणीं!
पूण नोट धनी
‘नायस’ कोंट्रेकटर खेणी!

*

नाणीं-
कशींय वापर‍्येत
खेळोंकी दिव्येत भुर्ग्यां हातांनी
पिंजून वचनांत तीं
पूण नोट वापरिजे जाग्रूत‍पणीं-
दिंवचो आसल्यार कोणी दानी
कार्कोळचो लोरेस‍यी घेत
दोनी हातांनी!

पूण चिल्लर नाणीं
उडयल्यारी जाता-
दाकलो आसा- तळें पुश्करुणी
जायतीं उडयतात नाणीं-
भक्तिपणीं, निश्करुणीं!

*

आतां आक्रेक संपवणी
प्लीस ‘नोट’ दीस
आयकात म्हजी वाणी

व्हड नोटांनो-
तुमकां कोणेंय ‘चिल्लर’ कर‍्चे आदीं
प्लीस ‘चेंज’ युवर सेलफ
आनी दुबळ्या नाण्यांनो-
तुमी केन्नांय रावल्यार एकवट‍पणीं
तुमकांय ‘नोट’ करीत कोणी!!
वा...

वाड मेजतेल्यां विरोध, लोंच माग्तेल्यां विरोध
आवाज उटया म्हजेबरी,
तेन्ना तुमचीं मोलां
‘नोट’ जायनातल्यारी
‘नोटेड’ पुणी जातेलीं निमाणीं!

-विल्सन, कटील

 

ಇಮಾಜ್ - 8/25/2017
ವಾಸ್ತವ್ - 2/24/2017
ಧರಾ-ಗಾ ಥಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ! - 2/25/2016
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ - 8/30/2015
ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಧೆಂ - 9/6/2014
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್! - 8/14/2013
ಭುಮಿ ವೈಂಕುಟ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಸೈನ್ - 9/10/2012
ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ - 4/29/2012
ಮ್ಹಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಟ್ರಂಕ್ - 1/18/2012
ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - 8/2/2011
ಮ್ಹೆಳೆಂ - 10/4/2010
ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ - 12/11/2009
ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ - 11/10/2008
ಆಜ್ಯಾಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ - 7/16/2008
ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ - 4/1/2008
ಸಿಲ್ವಿಯಾ- ತುಕಾ ವಾಚುನ್ - 9/12/2007
ಯುರೇಕಾ - 8/27/2007
ಮಾತ್ಶೆಂ ರಾವ್ ಸ್ವಾಸಾ... - 8/12/2007
ಶೆಣ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ - 7/29/2007
ಬಾಜ್ವೆ ಭಿತರ್... - 7/18/2007
ಭುಂಯ್‌ಗೋಳಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ - 5/29/2007
ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ - 2/22/2007
ಆಮಿ ಆನಿ ತುಮಿ - 1/19/2007
ಮ್ಹಜಿ ಕೃಶಿ - 6/18/2005
Comments on this Article

stephan dsilva
-Sharjah, India
Wednesday, November 30, 2016
aaj note chiller...jalyat


Prashant Ferrao
-Kuwait, Mangalore
Sunday, August 25, 2013
Excellent Poem,,,,

Walter Dantis
-Mangalore, 
Friday, August 23, 2013
Nice and witty !!

wilma
-bantwal, india
Thursday, August 22, 2013
beautiful poem.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z