Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕಾಟೆಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್

ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಸಂಸಾರ್, ಎಕಾನೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಕವಯಿತ್ರಿಚೆಂ ಮನ್ ಕುಸ್ಕತಾ, ದುಖ್ತಾ. ತೆ ದುಖಿನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಹೆಂ ಕಾಟೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರಾನ್ ಹೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊವ್ನ್ ಘಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಿ ಕಳ್ವಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾಯಿ ಟವರಾಕ್ ಸೈತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಆಬಾಗೆಲೆ ವಾಟೆದೆಗೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ
  ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೊಗಾ-ಬಾಂಧ್ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಚಮ್ಕೊನ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್
  ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾಲೆಂ
    ಫುಲ್ಕಾರ್ನಿಚೆ ಪೊತ್ಯೆಂತ್ ಜಡಾಯ್ ಭರ್‍ತಾಲೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಕಾವ್ಳೊ ಮಾಜರ್ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಡಿ ಆನಿ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್
  ಧರ್ತೆ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಲೆಂ
    ದಿವೊಡ್ ದೆಂಪೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಕಾಸ್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾತಾಲೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಡಲ್ಲೆಂ
  ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಸಿಲ್ಲೆಂ
    ಕುಲ್ಕಾರಾಂನಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾನ್ ವೊಕ್ತಾಂ ವಾಂಟಲ್ಲೆಂ
  ತರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ
    ಪಾನ್ಪೊಡಿಕ್ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಿಸುರ್ ಗುಟ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಪೋಯ್ರ್ ಆಬಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಪ್
  ಘೆವುನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಬಿಫಾಚೊ ಸುಪ್
    ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಸೊದ್ಲೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
      ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ದೊಳೆ ಘಷ್ಟುನ್ ಸೊದ್ಲೆಂ
  ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಸೊದ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂ ಜಯ್ತ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಕೊಟೆಂ
    ಪರತ್ ಪರತ್ ಸೊದ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ವಾಟ್ಸುರಿ ಆನಿ ಬಸ್ಚೊನಾ, ಫುಲ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಚಿನಾ
  ಕಾವ್ಳೊ ಮಾಜ್ರಾಸುಣ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್ಚೊನಾ
    ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ, ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಆನಿ
      ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ
        ಕಾಳ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಕಾಟೆಂ

ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ
  ಜಯ್ತ್ ಟವರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ!

-ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ

संपादकीय:

काटें कोसाळताना संबंध कोसाळतात

शिंवत्याकाटें आनी ताचे भोंवतणिचो संसार, एकानेक म्हळ्ळेबरी मोबायल टवराक लागोन नास जाताना, कवयित्रिचें मन कुसकता, दुख्ता. ते दुखीन ही कविता उबजाल्या.

आपल्या गांवांत शिंवत्यांच्या वीकऱ्याक लागोन कितले एक संबंध रुता जाल्ले आनी ह्या संबंधांक लागोन शिंवत्याकाट्यान जल्म घेतल्लो म्हळ्ळें कवयित्री बर‍यान जाणा. हें काटें आपले जिण्येचो एक बळवंत गांच म्हळ्ळेंय तिणे मानून घेतलां. पूण अचानक ह्या मोबायल टवरान हे संबंध तुटोवन घाले म्हणताना, ती कळवळता.

ह्यायी टवराक सैत संबंध जोडचें काम. पूण कशें?

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

शिंवत्याकाटें

आबागेले वाटेदेगेर जयत शिंवत्याकाटें
  ल्हानां व्हडांक मोगाचें मोगा-बांध घडसुंचें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

चमकोन वेचे वाटेक चिडकोन
  वाटसूर‍याक सुशेग दितालें
    फुल्कार्निचे पोत्येंत जडाय भर‍तालें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

कावळो माजर गिरबुजी बोकडी आनी सुण्यांक
  धर्ते सोभाय चाकुंक आवकास दितालें
    दिवोड देंपे माणके कास्वांक आस्रो जातालें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

प्रेमिंक लागीं तांडल्लें
  माणकुल्यांक मेटां काडुंक आधार‍सिल्लें
    कुल्कारांनी कुलो तेंकून पुरासाण विस्राल्लें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

गांवच्या पंडितान वोक्तां वांटल्लें
  तर्न्या पर्न्यांनी कांकणां मोलायिल्लें
    पानपोडीक आनी मुट्टिसूर गुट्ट करुंक आस्रो दिल्लें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

पोयर आबाक आयलो ताप
  घेवून धांवलीं बिफाचो सूप
    घुंवोन घुंवोन सोदलें मायाग जाल्लें
      काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

भोंवतीं घुंवोन चोयलें दोळे घषटून सोदलें
  तकली उकलून सोदलें वाडलां जयत लोंकडा कोटें
    परत परत सोदलें काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

वाटसुरी आनी बसचोना, फुल्कार्न आनी दिसचिना
  कावळो माज्रासुण्या गिरबुजेक सुशेग आसचोना
    प्रेमिंक गर्ज पडचिना, माणकुल्यांक पंडीत आनी
      पिडेसतांक केदिंच मेळचेंना
        काळ्या फात्रांनी विणललें शिंवत्याकाटें

ह्या सुत्तुरांत उबें जाल्लें
  जयत टवर मोबायलाचें!

-फेल्सी लोबो

 

ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..! - 5/8/2018
ಧುವ್ - 1/27/2018
ಧಾಂಪುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ - 7/22/2016
ಘಾಣ್ಯಾ ಫೊಂಡ್ - 4/1/2015
ಶಿಂವ್ತ್ಯಾ ಕಾಟೆಂ - 10/17/2013
Comments on this Article

william Pais
-Mangalore, India
Monday, October 21, 2013
Good poem Felcy! very nostologic and yearning. Keep writing.

Monica Valdar
-Dubai, UAE
Saturday, October 19, 2013
Good one Felcy Lobo… Much Love, Monica Valdar

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z