Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ಸ ದೀಸ್ ವೊತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ಜಾಯ್

ದೆವಾನ್ ಸೈತ್ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೊ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಶ್ರಮ್ ಆಸಾ, ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆರಾಮ್ ಕರುನ್ ಕುಡಿನ್ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ನಾ, ಜಿವಿತಾಚೆಂ ರೊದ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಖಾತೀರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಖಾತೀರ್ ಮರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆಚೆ ವಾಲಿರ್ ಸೊಮಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವೊತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್. ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಸುಂದರ್ ತಣ್ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ತಣ್ ಲಾಭಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ ದಿಸಾಂನಿ ವೊತಾಂತ್ ಕೂಡ್ ತಾಪಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕವಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

ಆಯ್ತಾರ್

ಆಜ್ ಸೊಮಾರ್.
ಫಾಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರ್.
ಬುಧ್ವಾರ್ ಪರಾಂ.
ಬಿರೆಸ್ತಾರ್ ಯೆವ್ರಾಂ.
ಲಾಗೂನ್ ಸುಕ್ರಾರ್.
ಮಾಗೀರ್ ಶೆನ್ವಾರ್.
ತೋವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?
ಆಯ್ತಾರಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್!

ಹಾಂವ್.
ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗಣ್.
ಆನಿ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ
ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್.
ಆಂಬ್ಯಾ-ರುಖಾಚೆ ಸಕಲ್
ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್?
ಸಾವ್ಳೆಚೆ ವಾಲ್ಯೆರ್
ವೊತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ!

ಪರ್ಮಳೀಕ್ ವಾರೊ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ‍್ಸಾಂತ್
ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೂನ್ ಪಾಯ್ ಸೊಡ್ತಲೊಂ ಹಾಂವ್!
ಸದಳ್ ಕರೂನ್ ಹಾತ್
ರಿತೆಂ ಕರೂನ್ ಮನ್
ದೊಳೆ ಧಾಂಕೂನ್ ಸುಸ್ತ್ ನ್ಹಿದ್ತಲೊಂ!
ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಲೆಂ
ಕರೂನ್ ಸಾರ‍್ಲೆಂ.
ಸೊಮಾರ್ ಸಾಕೂನ್ ಶೆನ್ವಾರ್ ಮೆರೆನ್
ವಜೆಂ ಸಾಬಾರ್ ವ್ಹಾಂವ್ಲೆಂ.
ಪಾಖೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ -
ಕೂಡಿನ್ ಕೂಡಿ ಝಡ್ಲಿ -
ಪೊರ‍್ಸುಂ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ -
ರಾಕೂಡ್ ಚೀರುನ್ ಘಾಲೆಂ -
ಕರೂಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ !
ಪಾಯ್ ಸೊಡುನ್ ಬಸ್ತಲೊಂ,
ನ್ಹೀದ್ ಹಾಂವ್ ರುಚ್ತಲೊಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಕ್
ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾರ‍್ಲೆ!
ಹೂಮ್ ಆಟೊವ್ನ್, ತ್ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್
ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಂದ್ಲೆಂ!
ಎಕೇಕ್ ಆಶ್ರಮಾಚಿಂ ವಜಿಂ
ಭುಜಾರ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.
ತ್ರಾಣಿಪ್ರಮಾಣ್, ತಾಂಕಿಪ್ರಮಾಣ್
ಜಿಣೆಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಝುಜ್ಲೊಂ.
ಜಿಖ್ಲೊ ಕಾಯ್ ಹಾರ‍್ಲೊ?
ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ!
ಮುಖಾರ್, ಮುಖಾರ್, ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲ್,
ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡೂಕ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ!

ಕರೂಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ!
ಪಾಯ್ ಸೊಡೂನ್ ಬಸ್ತಲೊಂ,
ನ್ಹೀದ್ ಹಾಂವ್ ರುಚ್ತಲೊಂ!

ಏಕ್ ಪಿಳ್ಗಿ ನ್ಹಿದ್ಲಿ
ದುಸ್ರೆಕ್ ಜಾಗ್ ಆಯ್ಲಿ!
ಹಿ ಪೊಣ್ತಿ ವಾಡ್ವಲಿ
ತೆ ಕಡೆಚಿ ಪರ್ಜಳೆಲಿ !
ಕೊಣೆ ತರೀ
ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ
ಪೊಣ್ತೆಂತ್ ತೇಲ್ ಜೆಂ ಘಾಲೆಂ,
ಮಾಣ್ಕುಲೆ ಏಕ್ ದಿವ್ಲೆಂತ್
ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ವೊತ್ಲೆಂ!
ಸಗ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ‍್ಲೆಂ
ಭೂಜ್ ಬೆಠೆಂ ಥಾರ‍್ಲೆಂ!
ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ವಾರಾಚೊ
ನಿಮ್ಣೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಲೊ!
ಕರೂಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ!
ಪಾಯ್ ಸೊಡೂನ್ -
-
ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮರೆ?
ಆಜ್ ಹೊ ಸೊಮಾರ್!!

-ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ

संपादकीय:

आयताराच्या पाचव्या तणाक जोडुंक हप्त्याचे स दीस वोताचीं फुलां फुलयजाय

देवान सैत आख्खो संसार रचल्या उपरांत हफ्त्याच्या निमाण्या दिसा विशेव घेतलो. हो सासणाचो विशेव न्हय. ह्या दिसाच्या विशेवा उपरांत हफ्त्याचो श्रम आसा, घाम व्हाळोवंक आसा. आयतारा एका दिसा आराम करून कुडीन सूख जोडलें म्हळ्यार सक्कड संपलें जायना, जिविताचें रोद पर्त्यान एका हप्त्याखातीर, आन्येका हप्त्याखातीर मरापऱ्यांत घुंवोंक आसा.

हांगासर कवीन आयतार म्हळ्ळे सावळेचे वालीर सोमार आनी उपरांतले दीस वोताचीं फुलां म्हणचें बोव सुंदर. आयतार म्हळ्यार पाचवें सुंदर तण ताका. पूण तें तण लाभजे जाल्यार, हप्त्याच्या स दिसांनी वोतांत कूड तापयजाय पडता म्हळ्ळें सत बोव सुंदर रितीन कवीन हांगासर सांगलां.

कवी शरत‌चंद्र शेणै साहित्य अकाडेमी थावन प्रशसती जोडल्लो कवी.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

आयतार

आज सोमार.
फाल्या मंगळार.
बुध्वार परां.
बिरेसतार येवरां.
लागून सुक्रार.
मागीर शेन्वार.
तोवय जाल्यार?
आयतारांचो आयतार!

हांव.
म्हजें आंगण.
आनी आंगणांतलें
पाचवें तण.
आंब्या-रुखाचे सकल
कितें कितें आसत?
सावळेचे वाल्येर
वोताचीं फुलां!

पर्मळीक वारो खेळच्या पोर‍्सांत
कदेलार बसून पाय सोडतलों हांव!
सदळ करून हात
रितें करून मन
दोळे धांकून सुसत न्हिदतलों!

करूंक जाय आसलेलें सगलें
करून सार‍्लें.
सोमार साकून शेन्वार मेरेन
वजें साबार व्हांवलें.
पाखें सार्कें केलें -
कूडीन कूडी झडली -
पोर‍्सूं नितळ केलें -
राकूड चीरून घालें -
करूंक आनी कांयिंच ना !
पाय सोडून बसतलों,
न्हीद हांव रुचतलों!

आपल्या पायार उबो रावंक
दीस कितले सार‍्ले!
हूम आटोवन, त्रास घेवन
घर म्हजें बांदलें!
एकेक आश्रमाचीं वजीं
भुजार घेतलीं.
त्राणिपरमाण, तांकिपरमाण
जिणेच्या झुजांत झुजलों.
जिखलो काय हार‍्लो?
चिंतुंक वेळ मेळ्ळोना!
मुखार, मुखार, मुखार पावल,
सुसकार सोडूक रावलो ना!

करूंक आनी कांयिंच ना!
पाय सोडून बसतलों,
न्हीद हांव रुचतलों!

एक पिळगी न्हिदली
दुस्रेक जाग आयली!
ही पोणती वाडवली
ते कडेची पर्जळेली !
कोणे तरी
काल म्हजे
पोणतेंत तेल जें घालें,
माणकुले एक दिवलेंत
आज हांवें वोतलें!
सगलें काम सार‍्लें
भूज बेठें थार‍्लें!
अखरेच्या वाराचो
निमणो दीस पावलो!
करूंक आनी कांयिंच ना!
पाय सोडून -
-पूण आज मरे?
आज हो सोमार!!

-शरत‍चंद्र शेणै

 

ಕೊಣ್ ತುಂ? - 3/1/2018
ಮೊನೊ ಬೆಸೂಂಕ್ ದೀ - 7/28/2015
ಆಯ್ತಾರ್ - 12/4/2013
ನವಿ ಖಬರ್ - 3/14/2013
ಮಹಾಮನೀಷ್ ವತಾಯ್ ತೆನ್ನಾ - 8/20/2011
’΅ΑΦͺΙΗ - 1/21/2007

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z