Publications
Nidon Padd'llo Ganv, collection of Konkani Poems (Kannada script) by Walter Dantis

19. ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳೀ 
ಪಾನಾಂ : 40 xvi
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50


Vinchnnar Kavita, collection of ed konkani poems (Kannada script) by Melvyn Rodrigues

18. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
ಪಾನಾಂ : 144
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 250


Sakshatkar, collection of Konkani poems (nagari script) by Aruna Rao, Kundaje

17. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆ 
ಪಾನಾಂ : 56 viii
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2012)


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003