Kavita Khobro

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ 2023 ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಂವೇದನಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಲಿ.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ತುಳು ಭಾಶೆಚಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ, ಅರೆಭಾಶೆಚಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚಿ ಮರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ - ಹಾಂಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ತಶೆಂ ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾವಾನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಯಿತ್ರಿಂನಿ ತಿತೀನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ್ ’ಏಕ್ ಅವಕಾಶು ಜಾವ್ಕಾ ಆಶಿಲೆ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಾಲಪ್ರವಾಹಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚುಕಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಶತ್ರುಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾ, ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಶಸ್ತ್ರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ’ಧ್ಯಾನ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ’ಜಾಗೃತ ನಾರಿ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಾಕೂನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊನ್ ’ಫಾತರ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ರಾಗ್, ದ್ವೇಶ್, ಮತ್ಸರಾಚೆ ಫಾತರ್ ಚಡಿತ್ ಫಾಪ್ಶಿತಾತ್ ಸಾಂಗುನ್ ತೀನ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ನಿಮ್ಣೆಂ ತೆ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಥಂಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲೆಂ. ’ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ’ ಆನಿ ’ಅಶೀಯ್ ಏಕ್ ಹತ್ತ್ಯಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹತ್ತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಮರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೆಟಾನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ’ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಜೈತಾ ಮಧಿಂ’, ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗ್ಚಿ ’ಕಾದಂಬರಿ’, ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚಿ ’ಜೀವನದಿ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟುನ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ’ಲೊಕ್‌ಡೌನ್’ ಸಂದರ್ಭಾಚೆ ಕವಿತೆನ್ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಧರಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಗ್ತಾಯ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ’ತುಜೆ ಖಾತೀರ್’ ಆನಿ ’ಕನ್ನಾ’ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ತಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

ಅರೆಭಾಶೆಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್ ಹಿಣೆ ’ಬಾಂಯ್‌ಕಾಟೆಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಹರ‍್ಯೆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ "ಏಕ್ ರಿತೊ ಜಾಗೊ" ಆಸ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ "ವೊಲ್ಯೆ ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್" ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ತಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ತುಳು ಕವಯಿತ್ರಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ ಹಿಣೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊರೆ ಉಬಾರಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ "ದೊರೆ ಕೊಸ್ಳಾವ್ಯಾಂ" ಸಾಂಗುನ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ, ಪರ‍್ತಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ದಿ ಆಶೆಂವ್ಚಿ "ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಪಾಲೆಂವ್ದಿ" ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ "ರಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ" ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ತಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ’ಅನೈತಿಕ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ನೈತಿಕತಾ ಆನಿ ಅನೈತಿಕ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಭಾಶ್ಯಾ ಕೆಲಿ. ಸಮಲಿಂಗಿ ಸಂಬಂಧಾಥಂಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ "ತಿತ್ಲೋಚ್ ಮೋಗ್" ಆನಿ ಸವಾಯ್‌ಶಿಣಿಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಪಾಚಾರ‍್ಚಿ "ಥುಮೆಕಾಲ್" ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ಆನಿ 9 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 14 ಸತ್ರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ನವ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಸಾಲಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳೆಚೆಂ ಅನಾವರಣ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ, ರಾಂದ್ಣಿ ಪೊರ‍್ಲಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - ಇತ್ಯಾದಿ ಸುವಾಳೆ ಚಲಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಪಾತ್ರೊನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಾ ಡೊ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೆ, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆಣೈ ಗೊಂಯ್‌ಬಾಬ್ ಶಾಳೆಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಡೊ. ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪ್ಡೆಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡೊ. ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

विश्व कोंकणी समारोहांत कविता ट्रस्टाथावन बायलांची बहुभाषा कविगोष्टी

कविता ट्रस्ट हांणी कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान हांचे बराबर 2023 फेब्रेर 8 तारकेर विश्व कोंकणी समारोह संदर्भार मांडून हाडल्ली बायलांची बहुभाषा कविगोष्टी स्त्रीयांच्यो संवेदना समजून घेंवच्यांत प्रमूख जाली.

बायलांचे कविगोष्टींत कोंकणिची शकुंतळा आर. किणी, अन्वेषा सिंग‌बाळ, फेल्सी लोबो, तुळू भाशेची रूपकला आळ्वा, अरेभाशेची स्मिता अमृत‌राज, कन्नड भाशेची कात्यायिनी कुंजिबेट्टू, तेलुगू भाशेची मर्सी मार्गरेट - हांणी भाग घेतलो. कन्नड, तुळू तशें अरेभाशेच्यो कविता किशू बार्कूरान कोंकणीक अनुवाद केल्ल्यो. तेलुगू भाशेच्यो कविता अन्वेषा सिंग‌बाळान कोंकणीक भावानुवाद केल्ल्यो. हरयेका कवयित्रिंनी तितीन कविता वाचल्यो. कन्नड भाशेच्यो अनुवादीत कविता जोशल डिसोजान, अरेभाशेच्यो अनुवादीत कविता टैटस नोरोन्हान आनी तुळू भाशेच्यो अनुवादीत कविता मनोज फेर्नांडिसान कोंकणींत वाचल्यो.

शकुंतला आर. किणीन ’एक अवकाशू जावका आशिले’ कवितेंत कालप्रवाहालागीं मागणें करून आपणाक चाळीस वर्सांक फाटीं व्हर, त्या काळार चुकल्ल्यो गजाली परत्यान आपणाक भोगुंक जाय म्हळ्ळें प्रार्थन तांतूं आसल्लें. शत्रूक कित्याक भियेता, भोगसाण्याचें अदभूत शस्त्र आसताना म्हणून ’ध्यान म्हळ्यारी कितें?’ म्हळ्ळे कवितेंत तिणे सांगलें. ’जागृत नारी’ कवितेंत शिक्षण म्हळ्ळी संपत्ती मात्र स्त्रीयेक राकून व्हरता म्हणून तिणे सांगलें.

फेल्सी लोबोन ’फातर’ कवितेंत खंयच्याय फात्रांच्याकी राग, द्वेश, मत्सराचे फातर चडीत फापशितात सांगून तीन खिळ्यांचे सावळेंत निमणें ते आपापींच थंड जातात म्हळ्ळें सांगून दिलें. ’दिवो पालवोंवच्या फुडें’ आनी ’अशीय एक हत्त्या’ कवितेंत स्त्रीयेचेर जांवच्या हत्त्यांविशीं भोव मार्मीक रितीन ती उलयली.

मर्सी मार्गरेटान सुटका आशेंवचे स्त्रीयेची ’जुलूम आनी जैता मधीं’, कोणायचीं सपणां कोणेंय पिड्ड्यार करचीं न्हय म्हणून मागची ’कादंबरी’, आनी स्त्री शोषणाचेर उजवाड फांकोंवची ’जीवनदी’ कविता वाचल्यो तर तांचो कोंकणी अनुवाद अन्वेषा सिंग‌बाळान वाचलो.

कात्यायिनी कुंजिबेट्‍टून तिच्यो कन्नड कविता वाचल्यो. ’लॉक‌डौन’ संदर्भाचे कवितेन बोव सुक्षीम रितीन बांधून धरल्ल्यो प्रतिमा उगतायल्यो जाल्यार, दादल्याक स्त्री संवेदनां समजनांत म्हणून सांगची ’तुजे खातीर’ आनी ’कन्ना’ नांवाच्यो कविता सादर केल्यो. जोशल डिसोजान तांचो कोंकणी अनुवाद वाचून सांगलो.

अरेभाशेची कवयित्री स्मिता अमृत‌राज हिणे ’बांय‌काटें’ कवितेंत बांय आनी बांयच्या उदकाचेर रेवडल्लें स्त्रीयेचें जिवीत, हरयेके व्यक्ती थंय "एक रितो जागो" आसता सांगची कविता आनी आधुनिकतेच्या वातावरणांत "वोल्ये मात्येचें ध्यान" कितलें गर्जेचें सांगची कविता वाचून सांगल्यो. टैटस नोरोन्हान तांचो कोंकणी अनुवाद सादर केलो.

तुळू कवयित्री रूपकला आळ्वा हिणें हरयेका जाती-धर्मां मधें आयच्या दिसा दोरे उबारल्ले दिसतात देकून "दोरे कोसळाव्यां" सांगून उलो दिंवची कविता, परतल्लो काळ फाटीं येंवदी आशेंवची "नवी आंक्री पालेंवदी" कविता आनी भुरग्यांक आयच्या काळार शिस्त सांबाळची कितली गर्ज आसा म्हणून सांगची "रांक सांबाळ्यां" कविता वाचल्यो. मनोज फेर्नांडिसान तांचो कोंकणी अनुवाद वाचून सांगलो.

अन्वेषा सिंग‌बाळान आपले ’अनैतीक’ कवितेंत नैतिकता आनी अनैतिकपणाविशीं भाश्या केली. समलिंगी संबंधाथंय बापायची प्रतिक्रिया कशी आसता सांगची "तितलोच मोग" आनी सवाय‌शिणिचेर हुसको पाचारची "थुमेकाल" कविता वाचून सांगल्यो.

स्मिता शेणैन सूत्र संचालन केल्लें. मेल्विन रोड्रीगसान सर्वांक स्मरणिका दीवन मान केलो.

विश्व कोंकणी केंद्र फेब्रेर 8 आनी 9 तारकेंनी सगळेंच सुंर्गारायिल्लें आसून समारोह संदर्भार 14 सत्रां मांडून हाडल्लीं. ह्या भायर उगतावण सुवाळो, पुरस्कार संभ्रम, नव्या सभासालाची उगतावण, म्यूसियम सालाचें लोकार्पण, बस्ती मामाच्या पुतळेचें अनावरण, सांस्कृतीक कार्यावळी, रांदणी पोरलाच्यो गजाली - इत्यादी सुवाळे चलल्ले आसून, हजारांनी कोंकणी तशें हेर लोकां सांगाता, गोंयचो मुकेल मंत्री प्रमोद सावंतान सयत ह्या संभ्रमांत वांटो घेतलो.

उगतावण सुवाळ्यांत कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्टानाचो अध्यक्ष नंदगोपाल शेणै, पात्रोन उल्लास कामत, उपाध्यक्षा डॉ. किरण बुडकुले, गोंय विश्वविद्यालयाच्या भास आनी साहित्या खातीर आसच्या शेणै गोंय‌बाब शाळेचो मुकेली डॉ. हनुमंत चोपडेकार, मंगळूर विश्वविद्यालयाच्या कोंकणी अध्ययन पीठाचो संचालक डॉ. जयवंत नायक तशेंच कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूर हाजर आसल्ले.Title : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.