Poetry Reciting - Children

Cha Fra DeCosta Memorial
 
 
Konkani Poetry Reciting Competition for Children
 
(Established by Nelson & Lavina Rodricks in the year 2014)
 
 1. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಶೆಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ.
 2. ಪ್ರಾಯೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.
 3. ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ.
 4. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ www.kavitaa.com ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್‍ಚೊ. (ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಚೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್) (ಮೊಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಿವರಾ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ).
 5. ವಾಚ್ಚಿ ಕವಿತಾ ತಿ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ.
 6. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ (ಕನ್ನಡ ಯಾ ದೇವನಾಗರಿ ಯಾ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ) ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಹೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
 7. ಹಿ ಸರ್ತ್ ದೋನ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಲಿ.
 8. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ.
 9. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿತಲೆಂ.
 10. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸರ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆತಲಿಂ.
 11. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ತಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ, ರುಪಯ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ ಆನಿ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಲೆಂ.
 12. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ದಶೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.
 13. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.
 14. ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ವೆಳಾರ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೊಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.
 15. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಚೊ. ಫೊನಾಚೆರಯ್ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9980136297.
 16. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ, ಸುಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲಾಂ.

ಫೈನಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ:

 • ಪಯ್ಲೆಂ: ರುಪಯ್ 2000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ 
 • ದುಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 1500 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ 
 • ತಿಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 1000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ 

नेमां:

 1. हे सरतेंत, प्रस्तुत वर्साच्या दशेंबर ३१ तारिके पयलें, पंद्रा वर्सां भरती जायनातल्ल्या भुरग्यांनी भाग घेव्येता. 
 2. प्राये बाबतीं रुजवात गरजेची.
 3. भाग घेतलीं कोंकणी भाषिकच आसजाय म्हणोन ना.
 4. भाग घेतल्यांनी www.kavitaa.com जाळिजाग्यार परगट जाल्ल्यो कविता धाराळ मापान वापरूंक जातात. कविता ट्रस्टान पर्गट केल्लीं कोंकणी कविता पुस्तकां जाय जाल्ल्यांनी आमकां संपर्क करचो. (पुस्तकां जाय जाल्ल्यांक २५% डिसकौंटाचेर पुस्तकां मेळतात) (मोल तशें हेर विवरा खातीर हांगा चिचाया).
  वाचची कविता ती वाचतास्ताना उण्यार देड मिनुटां आनी चड म्हळ्यार तीन मिनुटांची आसुंयेता.
 5. भाग घेतल्यांनी आपणें वाच्च्या कवितेची एक प्रती (कन्नड या देवनागरी या रोमी लिपिंनी) सरते दिसा, प्रायेचे रुजवातेसवें, व्यवस्थापकांक दीजाय. हे प्रतियेंत कविता सांगाता, कवितेचें आनी कविचें नांव, वाचप्याचें नांव, पत्तो, फोन नंबर, ईमेयल पत्तो, प्राय बरयल्ली आसोंक जाय.
 6. ही सर्त दोन पांवड्यांनी जातली.
 7. पयल्या पांवड्याची सर्त करनाटकाच्या च्यार जाग्यांनी सप्टेंबर म्हयन्यांनी चलतली.
 8. पयल्या पांवड्याचे सरतेक स्परधिकांक खर्चा बाबतीं कसलेंय भातें कविता ट्रस्ट दीना. पुण कविता ट्रस्ट सरवांक प्रमाण पत्रां दितलें.
 9. पयल्या पांवड्याचे सरते थावन धा थावन पंद्रा स्परधिकां निमाण्या पांवड्याचे सरतेक विंचून येतलीं.
 10. निमाण्या पांवड्याची सर्त कविता फेस्त संदरभार हरयेका वर्सा जनेर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा चलतली. भाग घेंवच्या स्परधिकांक पयणा भातें, रुपय तिनशीं कविता ट्रस्ट दितलें आनी रावपाची वेवस्था करतलें.
 11. निमाण्या हंताक कविता वाचतल्यांनी वाच्येत जाल्ल्यो दोन कविता कविता ट्रसटाक दशेंबर म्हयन्याचे पांच तारिके पयलें पावीत करिजाय. सरते दिसा कविता ट्रसटान विंचल्ली एक कविता मात्र तांकां वाचन करूंक आवकास.
 12. कविता वाचताना कवितेचें आनी कविचें नांव सांगुंयेता सोडल्यार हेर खंयचोय विवर दीवंक आवकास ना.
 13. कविता वाचना वेळार, कवितेंतलो विषय लोकाक सलीसायेन कळोंवच्यांत वाचकाक आसची प्रतिभा लेकाक धर्तल्यांव सोडल्यार कविता न्हय. तरिपूण विंचलली कविता इनाम जोडच्याक पूरक जाता म्हणोन समजोंचें. ताळो, सुडाळाय हेंय गरजेचें. तोंडपाठ कविता वाचल्यार चडीत अंक मेळतले म्हणोन समजोंचें.
 14. भाग घेतलयांनी तांचीं नांवां, पत्तो, फोन नंबर kavitatrust@gmail.comह्या ईमेयलाक बरोवन धाडल्चो. फोनाचेरय कळोवंक जाता. फोन नंबर: ९९८०१३६२९७.
 15. पयल्या पांवड्याचे सरतेक स्परधिकांक तांकां लागीं म्हणोन दिसच्या, सुचयिल्ल्या खंयच्याय जाग्यार भाग घेवंक जाता. एका जाग्यार भाग घेतल्ल्यांनी आनयेका जाग्यार भाग घेवंक आडवारलां.


फैनलांत तीन इनामां आसतलीं:

पयलें: रुपय २००० तशें ट्रोफी आनी प्रमाण पत्र
दुसरें: रुपय १५०० तशें ट्रोफी आनी प्रमाण पत्र
तिसरें: रुपय १००० तशें ट्रोफी आनी प्रमाण पत्र


 

2018 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2018 वरसा जिकललीं 

 


ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ಆಲ್ರೀಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
रिशा विनाल मार्टीस (पयलें); वेन्सिटा डायस (दुसरें); आलरीशा रोड्रीगस (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2017 वरसा जिकललीं 

 


ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಪಯ್ಲೆಂ); ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ (ತಿಸ್ರೆಂ)
ऑस्टिन डिकुन्हा (पयलें); वेन्सिटा डायस (दुसरें); वियॉन प्रेस्टन लोबो (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 32

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2016 वरसा जिकललीं 

 


ಶೀವೊನ್ ಸೆರಾವೊ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ಪಯ್ಲೆಂ); ನಿಶೆಲ್ ಡಿಆಲ್ಮೇಡಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ತಿಸ್ರೆಂ).
शीवोन सेरावो, मूडबिद्री (पयलें); निशेल डिआलमेडा, मंगळूर (दुसरें); प्रिथुमा मोंतेरो, मंगळूर (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 79

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2015 वरसा जिकललीं 


ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಪಯ್ಲೆಂ),  ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ (ದುಸ್ರೆಂ), ಆನ್ನಾಲಿಸಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ (ತಿಸ್ರೆಂ)
ऑस्टीन डिकून्हा (पयलें), प्रिथुमा मोंतेरो (दुसरें),  अन्नालिसा डिसिल्वा (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 40