Uchar Vichar

 • Very rhythmic movement of words and sounds. As the crtiic said in the beginning of the poem is pressing everyone to give an answer to the situation, paints a town which is scared of morning and night. Congratulations poet...
  Smitha Shenoy, Mangalore, India
  Thu, Mar 16 2023

 • Congrats to both Andrew & Vally for being awarded for your Konkanni Poetry.
  Preetham Kirem, Kirem Elinje, India
  Fri, Mar 10 2023

 • Thank you for this article. एक सोबीत लेख वाचपाक मेळ्ळो.
  Shraddha Garad, Goa, India
  Thu, Mar 2 2023

 • At that age what an expression and the spirit!!
  Ramdas Nagesh Karmali, Raibunder, Goa, India
  Thu, Mar 2 2023

 • ಬಾಯ್ ಸಲೊಮಿ ಮಿಯಾಪದವ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.ಕೆದಾಳಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಘೇವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ.ಆನಿ ತಿಚಿ ಕವಿತಾ "ರಾನಾಂತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ" ಆಸಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದಿತಾ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಬೊರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ತಾಂಡೆಲಿ ಹಸ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆನಾಹುತಾಂಕ್ , ದೊಂಬಿ , ಗಲಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಭಗುನ್ ಆಸಾ.ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.ದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಹಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಸ್ತ್ಯೊ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್ ತರೀ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್.ಆವಾಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಮಾವುತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ಚೆ ಉಧ್ಯಮಿ ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ಲೆ ದಾಟೆ-ಮೊಟೆ ರೂಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ರಾನಾಂ ಭಿತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹ್ಯೊ ಹಸ್ತಿ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್.ಹಸ್ತಿಂಚೊ ಹಂಕಾರಾಚೊ ( ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿ ) ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ( ದುಬ್ಳಿಂ , ಆಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜಣ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಪಿ ) ಹೊ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉಂದ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ [ ಆಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗ್ ] ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ತಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ [ ಖುನಿ ] ಕರುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಳ್ಳೊ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಮುಣೊನ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ , ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಆಖೆರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾ ಪುಣ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.ಕಾಂಯ್ ಆಖ್ರೇಚೊ ಕಡ್ವೊ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಂದ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಶೆಂ ಮಾಜ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮುಣೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತಿ ಜಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.ಹೆಂ ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್....ಹೆರಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿವಿಗಂಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ತರೀ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲೊಮಿ ಬಾಯೆಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. - ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್
  Nanu Marol Thottam, Dubai, UAE
  Tue, Feb 28 2023

 • कविता कविच्या मनातल्यां, ताच्या काळजात लिपिल्या सुख दुक्कातल्यांन त्यो भावनां जाग्यो जावन ओठार येतात . आपसुकच हातातलें पेन कागदार देवतात. कविता कवी सैमाच्या, मनशांचेर बरयता
  Mrs. Sonali S. Pednekar, Vasco, India
  Sun, Feb 12 2023

 • जे घरांन आमचो जल्म जाला त्या घरांची मोग माया आमका वेगळोच स्पर्श दिता
  Mrs. Sonali S. Pednekar, Vasco, India
  Sun, Feb 12 2023

 • Beautiful...took me straight back to my home...
  Maxim Lobo, Bangalore, India
  Fri, Feb 10 2023

 • She deserves it for all the literary work she has done throughout her life. Good news. -Sunand, Australia
  Sunand, Melbourne, Australia
  Thu, Dec 29 2022

 • Appreciate the work you do to take forward your mission of sustaining Konkani linguistic traditions through children,youth and adults. Wish you every success in your endeavours during the New Year. Rita Noronha
  Dr Rita Noronha, Mangalore, India
  Thu, Dec 29 2022

 • ईंदूबायक परबीं आनी कविता ट्रस्टाक कवितेच्या अविरत, अखंडीत काव्य सेवे खातीर देव बरें करूं. -राजय पवार, गोंय
  Rajay Pawar, Goa, India
  Thu, Dec 29 2022

 • Good
  John Dsouza, Dubai, India
  Wed, Dec 28 2022

 • Congratulations
  Henry Lewis, Battankudru, India
  Wed, Dec 28 2022

 • Congratulations
  Jestin Dsouza, Kasaragod, United States
  Sun, Dec 11 2022

 • Truly said.... Hillary bab.Wonderful poetry
  Violet, Thane, India
  Tue, Nov 22 2022

 • Congratulations to all the winners. Thank you Kavita trust for organizing such a competition for the first time. Keep up the good work in the field of konkani .all the best to all your future endeavours
  Sharayu Dhargalkar, Bicholim Goa, India
  Fri, Nov 18 2022

 • ಬೀರಿ ಬೀರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸೀರಂದರಿಚೋ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾತೋಲೊ,
  James ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Barkur/Chicago, India
  Thu, Nov 17 2022

 • Very meaningful poem by Prakash. I miss him very much.
  Madhav Borkar, Panaji, India
  Sat, Oct 29 2022

 • Fantastic and aputt konkani words and language, Good one Alphy, wish you all the very best, keep on writing 👍👍
  Felix D'souza(Pechcha Bantwal), 5331 Thornwood Drive, Mississauga, Ontario, Canada
  Sun, Oct 23 2022

 • Poetry is great. I liked it. Translation is not easy. Finding a right word to replace the original in another language is always hard. Just like a joke said in one language doesnt make you laugh in another language! It's a tough job but Valley Quadras has done a commendable justice to the original
  Joseph Dmello, Australia, Australia
  Fri, Oct 14 2022

 • ಅರ್ಸೊ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ, ಸರ್ವ್ ಜಗೊವ್ನ ದವರ್ತಾ, ಘುಟ್ ಫಡಿನಾ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ. ಕಾಮ್ ನಾ ತರ್ ಗೊಸಿಪ್ ಕರಿನಾ ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ವಿಶ್ಲೇಣ್ ಅನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಅನಿ ತಾರ್ಕಿಕ್. ಅಭಿನಂದನ್. ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ತಾಕೊಡೆ
  Raymond Dcunha Taccode, Mangalore, India
  Fri, Oct 14 2022

 • I am very happy to know that, atlast, Shri Henry D'silva of Udyavara got some recognition for his poetic excelency, and values. I am very closely related to him, and I have never ever missed any of dramas written by Shri Henry D'silva, in those days, whenever they were played in my village, Kallianpur. The most outstanding drama was" Deswat" which was played by local dramatists in Kallinnpur very often on most of the limportant occasions, like "Hodlen Fest" etc., If I am not mistaken, Shri Henry D'silva, has written many a songs in "TULU" language also. If someone can collect and compile these "TULU" songs and publish , it will be a great service to "TULU" language and a greater reward to the memory of Shri Henry D'silva. I salute, Shri Henry D'silva, for his simplicity, politeness and down to earth attitude. Shri Henry D'silva is one of the great sons of Udyawara and Konkani Language.
  Austin Noronha., Mumbai, India.
  Sun, Sep 25 2022

 • Sounds good Melwyn . Talents are there &your mission & objectives are well thought out. Critical thinking need to be sharpened so that arts like poetry too become tools to question power of domination & power of disciplining social identities. Your approach may give a good entry point. 👍 Dr Rita Noronha
  Dr Rita Noronha, Mangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • The introduction of those poets was apt. I was happy to know all the details.
  Joyer Kinnigoli, Mangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • Too good buddy Melwyn.. you are King of poetry connecting old school and new one and moving forward without any hesitation with purely those having taste and pleasure of it. I am trying to be one of those as my leisure permits
  Saby Boliye, Sharjah, UAE
  Sun, Sep 25 2022