ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ.

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಮಿತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‍ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2020 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್, ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ತರ್ನೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ...

Top Event / Stories

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ...

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2020 ವರ‍್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಳಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರದೂಶ್ಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ (2006), ’ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ (2007), ’ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ (2009), ’ನಾತೆಂ’ (2014) ಆನಿ ’ಆಸೊರ್’ (2018) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಚೊ ’ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್’ (2010) - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್, ’ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ತಿಣೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ...

Poems

ಖರ್ಗಾಂ/खर्गां

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ -

ಆಶ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ನಿರಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಮರುಂಕ್ ತೆಂಕಲ್ಲಿ ಆವಯ್, ಉಂಡಿ ಖಾಣಾ ಖಾತೀರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ...

ನ್ಯಾಯ್ / न्याय

ಎಚ್. ಮನೋಜ್ -

ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೊಂಪ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್-ದಾತಾರಾಂನಿ ನ್ಯಾಯಾಖಾತೀರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಆರೋಪಿಂನಿ...

ನಳಿ/ नळी

ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ -

’ಬಳ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಳ್ಕೆಂ’ ಅಶಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ’ಸರ್ವಯ್ವಲ್ ಒಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್’ ...

ಕಾಳಿಜ್ ಚಿಂತ್ತಾ

ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ ಡಿಸೋಜಾ -

ನವ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ ತಶಿಂ ವ್ಹಾಳನಾಂತ್, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ..