ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಸುಬಾಣಾಂನಿ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಶೆಂ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ...

Top Event / Stories

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ-ಕ್ 2020 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಜಮಾತೆಚೆರ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಟಾಪ್ಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ಸುಚಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬಾರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹಿರ್ಗಾನಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ...

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮುಕುಂದ್ ಪಯ್ಲೊ.

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮೆಳಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೈನಲ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ನಾಂವ್. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಶೆಂ ಒನ್‍ಲೈನಿಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸುವಾಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್. ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

Poems

ಬಾಳಾಚೊ ಹಾಸೊ

ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಲೆಗುನ್ ...

.. ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಟ್ಲಿ?

ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲ್ -

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್...

ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ -

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ...

ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ -

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಸಾನ್ ತರಿಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಖಿಣಾಂ, ಜಿಂ ಆತಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂನಿ...