ಭಿಗ್ಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ?: ಗೊನ್ಜಾಲೊ ರೋಹಾಸ್

ದೆವಾನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನೈತಿಕತಾ ಪರತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಧರ್ಮಾ ಬದ್ಲಾ ಕವಿತೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಕಲೆಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಪಂಥೀಯ್ ರಾಜಕೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಾ ಸವೆಂ ಸೈರಿಕ್ ರಚುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಪರತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸೈರಿಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ಳಿ ನಾ. ಮಾಯಾಕೊವೊಸ್ಕಿ ತಸಲೊ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿ ಲೆಗುನ್, ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಕವಿತಾ 'ಬೆಡ್‌ಬಗ್ಸ್" ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚೆರ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿರಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಲೆಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಧರ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಸವೆಂ ನಿರಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಕ್ತ್ ...

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಘಟಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಕೇರಳಾಂತ್ 'ಮಹಿಮಾ' ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ - ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್...

ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ, ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಕರ್

ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ.ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ, ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಆನಿ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಾ - ಹೆ ತೆಗ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀತಿಪೀಠಾನ್ ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಪುನರ್‌ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜೀವಾವ್ದೆಕ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಕರಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲಾ. ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...

Poems

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...

ಉತ್ರಾಂ / उतरां

ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ / अनिकेत भट -

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಏಕಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...

ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ / ಮಸ್ಕತ್ -

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ಆವಯ್ ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಧಾರಾಳ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ...