Poetry Reciting - Youth

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್
रोहन आनी लवीटा मोंतेरो
अखिल भारत कोंकणी कविता वाचन सर्त

 

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, रोहन आनी लवीटा मोंतेरो

1. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತಿಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. हेसरतींतपंदराथावनतीसवरसांभितरल्याव्यक्तिंनीभागघेव्येता.

2. ಪ್ರಾಯೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. प्रायेबाबतींरुजवातगरजेची.

3. ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. भागघेतलींकोंकणिभाषिकचआसजायम्हणोनना.

4. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್. भागघेतलयंनीस्वताचीयाहेरखंयच्यायकविचीएकचकोंकणीकवितावाचीजाय.

5. ವಾಚ್ಚಿ ಕವಿತಾ ತಿ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ. वाच्चीकवितातीवाचतासतानाउण्यारदेडमिनुंटांआनीचडम्हळ्यारतीनमिनुटांचीआसुंयेता.

6. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್ಹೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. भागघेतल्यांनीआपणेंवाचच्याकवितेचीएकप्रतीसरतेदिसा, प्रायेचेरुजवातेसवें, व्यवस्थापकांकदीजायहेप्रत्येंतकवितासांगाता, कवितेचेंआनीकविचेंनांव, वाचप्याचेंनांव, पत्तो, फोननंबर, ईमेय्लपत्तो, प्रायबरयल्लीआसोंकजाय.

7. ಹಿ ಸರ್ತ್ ದೋನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಜಾತಲಿ. हीसर्तदोनपावंड्यांनीजातली.

8. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಪಣಜಿ ಆನಿ ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಗೊಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. पयल्यापावंड्याचोस्पर्धोमंगळूर, उडुपी, पणजी आनी मडगांवांत सप्टेंबर म्हयन्यांत चल्तलो. मंगळुरांत आनी उडुपींत चलचेसर्तेकगोंयसोडनकर्नाटकतशेंहेरराज्याच्यांनीभागघेव्येता.

9. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಫಕತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. गोंयांतचलचेसर्तेकफकतगोंयच्यास्पर्धिकांकअवकास.

10. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ.पयल्यापावंड्याचे सर्तेकस्पर्धिकांकखर्चाबाबतींकसलेंयभातेंकविताट्रस्टदीना.

11. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನೋವ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಸ, ಪಣಜಿಂತ್ ಆಟ್ ಆನಿ ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಬಾರಾ - ಅಶೆಂ ಜುಮ್ಲಾ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆ ಸರ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆತಲಿಂ. ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಯ್ 300 ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್. मंगळूरांत नोव, उडुपींत स, पणजींत आट आनी मडगांवांत बारा  - अशेंजुमला पांत्तीस स्पर्धीकनिमाण्यापावंड्याचे सर्तेकविंचूनयेतलीं. फैनलाक विंचून आयिल्ल्या हर‍येकल्याक रुपय 300 इनाम जावन दितल्यावं.

12. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ತಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ, ರಾವ್ಪಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ. निमाण्यापावंड्याची सर्तकविताफेस्तसंदर्भारहरयेकावरसाजनेरम्हयन्याच्यादुसर्‍याआयताराचलतली. भागघेंवच्यास्पर्धिकांकपयणाभातें, रावपाचोखर्चकविताट्रस्टदितलें.

13. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. निमाण्यापावंड्याककवितावाचतल्यांनीवाच्येतजाल्ल्योतीनकविता, कविताट्रस्टाकएकाम्हयन्यांआदींपावीतकरीजाय. सर्तेदिसाकविताट्रस्टानविंचल्लीएककवितामात्रतांकांवाचनकरूंकआवकास.

14. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.कवितावाचतानाकवितेचेंआनीकविचेंनांवसांगुंयेतासोडल्यारहेरखंयचोयविवरदींवकआवकासना.

15. ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ವೆಳಾರ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೊಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. कवितावाचनावेळार, कवितेंतलोविषयलोकाकसलीसायेनकळोंवच्यांतवाचकाकआसचीप्रतिभालेकाकधरतल्यांवसोडल्यारकवितान्हय. तरिपूणविंचललीकविताइनामजोडच्याकपूरकजाताम्हणोनसमजोंचें. ताळो, सुडाळायहेंयगरजेचें. तोंड‌पाठ (by heart) कविता वाचल्यार चडीत अंक मेळतले म्हणोन समजोंचें.

16. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಚೊ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9980136297.  भाग  घेतल्यांनीतांचींनांवां, पत्तो, फोननंबर kavitatrust@gmail.com ह्या ईमेय्लाक बरोवन धाडच्यो. फोन नंबर : 9980136297.

17. ಸರ್ತೆಚೊ ಜಾಗೊ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಈಮೇಯ್ಲಾರ್ ಯಾ ಫೊನಾಚೆರ್ ಕಳಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. सर्तेचोजागो, तारीक, भागघेतल्यांकआमीईमेय्लारयाफोनाचेरकळयतल्यांव.

ಫೈನಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. फैनलांत तीन इनामां आसतलीं

ಪಯ್ಲೆಂ: ರುಪಯ್ 2500 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್; पयलें : रुपय 2500 तशेंट्रॊफीआनीसर्टीफिकेट;
ದುಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 2000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್; दुसरें : रुपय 2000 तशेंट्रॊफीआनीसर्टीफिकेट;
ತಿಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 1000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿ ಫಿಕೆಟ್; तिसरें: रुपय 1000 तशेंट्रॊफीआनीसर्टीफिकेट.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2017 वरसा जिकललीं  


ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ, ಗೊಂಯ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
सुप्रिया काणकोणकार, गोंय (पयलें); एमलीन डिसोजा, मंगळूर (दुसरें); सुश्मिता पै काणे, गोंय (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 80


 

2016 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2016 वरसा जिकललीं 


ಅಂತರಾ ಭಿಡೆ, ಗೊಂಯ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ತಾರಿ, ಗೊಂಯ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ (ತಿಸ್ರೆಂ).
अंतरा भिडे, गोंय (पयलें); प्रादन्या तारी, गोंय (दुसरें); दत्तराज नायक, गोंय (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 107


 

2015 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2015 वरसा जिकललीं 


ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಮಂಗೇಶ್ ಹರಿಜನ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಮಿಲಿಂದ್ರಾ ವೆಳಿಪ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
सुप्रिया काणकोणकार (पयलें), मंगेश हरिजन (दुसरें), मिलिंद्रा वेळीप (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 97


2014 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2014 वरसा जिकललीं 


ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ (ದುಸ್ರೆಂ), ಜೈಸನ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ತಿಸ್ರೆಂ)
एमलीन डिसोजा (पयलें), सुश्मिता पै काणे (दुसरें), जैसन जीवन सिकवेरा (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 101


2013 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2013 वरसा जिकललीं 


ಮಂಗೇಶ್ ಪಿ. ಹರಿಜನ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಜೈಸನ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ದುಸ್ರೆಂ), ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ (ತಿಸ್ರೆಂ)
मंगेश पी. हरिजन (पयलें), जैसन जीवन सिकवेरा (दुसरें), सुश्मिता पै काणे (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 70


 2012 ವರ್ಸಾ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ 2012 वरसा जिकललीं 


ಸಿದ್ದಿ ಟಿ. ಶೇಟ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ರಿಚಾ ಕಲಂಗೂಟ್ಕಾರ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಜೆನಿಫರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
सिद्दी टी शेट (पयलें), रिचा कलंगूटकार (दुसरें), जेनिफर कॅरल मिनेजस (तिसरें)
Total Participants in Preminary Round: 41