Kavita Kular

ತಾಜ್ ಮಹಲ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ತಾಜ್‍ಮಹಲಾಂತ್ಲೆಂ ಗೋಳಿಬಜೆ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೊ ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ

ಹೊ ರೈಲಾಂ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಬಂಡಲಾಂ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಪುಣ್. ಹಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಏಕಚ್. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗೊಂಡ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರುನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್! ಹಂಪನ್‍ಕಾಟ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಜ್‍ಮಹಲಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಸುಶೆಗಾಚೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿಬಜೆ ಆನಿ ಹುನೊನಿ ಕಾಫಿ ಘೆವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಾಕಾ ಆಸಾಗಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಉರ್ಬಾನಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಆಂವ್ಡೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರಿಪುಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಆಶಾ ಬರೀಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ!  ಹೆಂ ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಶಾಜಹಾನಾಚ್ಯಾ ಮಹಲಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೊಲ್ ತ್ಯಾ ಮಹಲಾಕ್ ತಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಕ್ತಲಿಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ತಾಜ್ ಮಹಲ್

ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಂ
ದಾಟ್ ಮೊಳ್ಬಾ ಸಕ್ಲಾ
ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಚಲಿಯೆ,
ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ೦ತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್
ತುಂ
ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಯೇ.

ನಿರಾಸ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ
ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾರ್
ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಚೆಡ್ವಾ,
ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್
ತುಂ
ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಯೇ.

ಮನ್ ತುಜೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗೆಂ
ಸ೦ಸಾರ್ ನಿದೆನ್ ಘೊರೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಮೊಗಾ,
ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್
ತುಂ
ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಯೇ,

ಮೋಗ್ ಭರ್‍ಲಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್
ಗೀದ್ ದಾದ್ಲೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಹೊಕ್ಲೇ,
ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜಾವ್ನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್
ತುಂ
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಯೇ.

ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಪಾಸಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ
ಆದ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರುನ್ ವೆತಾನಾ
ತುಲನ್-ಕಲ್ಪನ್ ಸೊಡುನ್
ಬಾಯ್ಲೆ,
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್
ತುಂ-ಹಾಂವ್
ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ಭಾಂದ್ಯಾಂ ಯೇ.

-ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ.

संपादकीय:

ताजमहलांतले गोळिबजे दीवंक तांक नातल्लो ताजमहल बांधुंक भायर सरताना

हो रैलां सोडच्यांत उस्ताद. बंडलां सोडच्यांत निपूण. हाचो शेवोट एकच. काळजाच्या गोंड्याक कशें पुणी करून पास मांडचो. ना जाल्यार हाणें खंयसर ताज महल बांदलां म्हणून! हंपनकाट्यावयल्या ताजमहलाक आपोवन व्हर्न सुशेगाचे प्लेट गोळिबजे आनी हुनोनी काफी घेवन दिंवची तांक हाका आसागी ना कोण्णा!

उरबानान तरन्या मोगाचे आंवडे बरयल्यात. तरिपूण निमाणें दोगांय ताजमहल सांगाता बांद्यां म्हळ्ळी आशा ताणें व्यक्त केल्या. ही आशा बरीच म्हण्यां! हें ताजमहल शाजहानाच्या महला तितलें व्हड न्हय आसूंक पुरो, पूण हांच्या मोगा मुखार तांचेंच म्हळ्ळें मोल त्या महलाक तीं बांधुंक सक्तलीं.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

ताज महल

काळके रातीं
दाट मोळबा सकला
म्हजो उगडास येत जाल्यार
चलिये,
दिव्याच्या 
म्हाका मेळूंक
तूं
ताजमहल ये.

निरास तुका भोगताना
एक्सुरपणार
म्हजो उगडास येत जाल्यार
चेडवा,
तुज्या दोळ्यांच्या उजवाडांत
म्हाका मेळूंक
तूं
ताजमहल ये.

मन तुजें आसतां जागें
 निदेन घोरेताना
म्हजो उगडास येत जाल्यार
मोगा,
चांदन्याची राणी जावन
म्हाका मेळूंक
तूं
ताजमहल ये,

मोग भरलल्या तुज्या 
गीद दादले भोंवारीं येताना
म्हजो उगडास येता जाल्यार
होकले,
मुमताज जावन
म्हाका मेळूंक
तूं
ताज महल ये.

लग्नाच्या गळपासांत मेळताना
आदलें विसरून वेताना
तुलन-कल्पन सोडून
बायले,
मोगाच्या नांवान
म्हज्या सांगाता मेळून
तूं-हांव
ताजमहल भांद्यां ये.

-उरबान डी सोज.Title : ತಾಜ್ ಮಹಲ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z