Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಜಿವಿತ್ ಭಾಂಗರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಜಿವಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ

ದುಡ್ವಾ ಮುಕಾರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ರಿತೊ ರಿತೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ದುಡು ಜಾಯ್ ಖರೊ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ. ದುಡು ಜೊಡುಂಕ್ ವಚುನ್ ಜೀವ್ ಮೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಮೀ ನಾಂತ್. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕಯ್ ತಸೋಚ್.

ಎಂಟನಿನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಚಿ ಧಾರುಣ್ ಕಥಾ, ಕವಿತೆಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ತಾಚೊ ಖಾಸ್ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತಾಚೆಂ ಮರಣ್, ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಥಿರಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಬರೀಚ್ ಘೊಳುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಆವಯ್ಚೊ, ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ.

ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್ ಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ - ವೊಂಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್. ಕಾಮಾಚೊ ಭೊರ್, ವಜನ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್, ಜಿವಾಥಾವ್ನ್ ವೊಂಕುನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಹಳ್ದುವೆಂ ರಗತ್

ತಾಣೆ ಮೊರಜಾಯಿಚ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ
ಪಿಸೊ, ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಗಾಂವ್ಟಿ.
 
ಫಕತ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್
ಶೆಂಭರಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಜೊಡಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್
ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೊ...
ತಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ರಾವಜಾಯಿಚ್ ಆಸಲ್ಲೊ.
 
ಹಾಂಗಾ ಸದಾಂ ರಗತ್ ಲಾಸುಂಕ್ ಜಾಯ್;
ಯಾ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೊಂಕುನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್.
ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲೊ ವೊಂಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲೊ; ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಮುಕಾರ್.
ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಲಾಸ್ಲೆಂ.
 
ಸನ್ವಾರಾ ಎ.ಸಿ. ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಯ್,
ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂತಯ್,
ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಲಾಸ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.
ತರ್ನಿ ಪ್ರಾಯ್,
ಗಾಂವ್ಚೆ ಪೆಜೆ ನಿಸಾಚಿ ಸಕತ್,
'ಜಾಂವಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ' ಮ್ಹಣ್ ಖುಶ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಮಾಮಾ;
'ಆಹಾ ಕಿತೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಕಾಮ್' ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಾಯೆಚಿ ದೊರಿ;
'ಅಯ್ಯೊ ಮೂರ್ಖಾ' ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ 'ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್'.
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಗತ್, ಭಿತರಚ್ ಕುಸ್ಕತ್....
ಲಾಸ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ರಗತ್ - ರಾತಿ, ಸಕಾಳಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್
ರಗ್ತಾಚೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಕಾಬಾರ್.
 
ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚಿ ಕಾಣಿ
'ಗೊಲಿಯಾತಾಕ್' ಹಾರ್‍ವೊಂಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್,
ಲಾಸುನ್ ಬಸ್ಲೊ,
ಧೈರ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಜಿವಾಚಿ ಅಶಾ.
ಹಾಂಗಾ 'ಶಕುನಿಂಕ್' ಮಾತ್ರ್ ಜೀಕ್.
 
ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಲ್ಲೊ ವಿಕಾನ್?
ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್.
ತಾಚಿ ವೋಂಕ್ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ;
ತಾಂಬ್ಡೊ ವರ್ಣ್ ನಾಸ್ಚೆಂ
ಹಳ್ದುವೆಂ, ಫೆಣೆರ್, ಫೆಣೆರ್ ದೃವ್.
ಹಳ್ದುವೊ ರಂಗ್, ಲಾಸುನ್ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪುಟ್ ಸೊನ್ಯಾಚೊ.
ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕೀ ಭಾಂಗಾರಾಚೊಚ್ ರಂಗ್.
ಭಾಂಗಾರ್ ಚೆಡೊ.
 
ಕಾಮ್, ತ್ರಾಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜೋಡ್
ಝುಜೊನ್ ಝುಜೊನ್ ಜಿವಾಚಿ ತಾಡ್ ವೋಡ್;
ದೆಧೆಸ್ಫೊರ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಧಾಂವಟ್
ಮಧೆಂ ರಾತಿ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಜಿವಾ ಸಂಕಟ್
 
ತೊ ಥಕಲ್ಲೊ; ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ನೀದ್.
ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ; ಮರುನ್ ಸುಮಾರ್ ದೀಸಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ.
ವಿಕಾನ್ ಫಕತ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ;
ಆವಯ್‌ಬರಿಂ, ಇಷ್ಟಾಬರಿಂ.
 
ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಇಷ್ಟಾಂಚಿ ಯಾದ್;
ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೃಮಿದ್.
ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ನಾ ನೀದ್.
 
-ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್


संपादकीय:

जिवित भांगर करूंक वचून जिवांतलें भांगर होगडांवचें

दुडवा मुकार हो संसार सगळो रितो रितो म्हण थोड्यांची अभिप्राय. दुडू जाय खरो. पूण कितलो जाय म्हणून समजून घेंवची तांक चडावत जणांक नासता. दुडू जोडूंक वचून जीव मोडून घेंवचे दाकले आमचे मधें कांय कमी नांत. हे कवितेंतलो नायकय तसोच.

एंटनीन बेंगळुरच्या कोर्पोरेट कंपेनींत वावुरच्या एका चल्याची धारूण कथा, कवितेंत फिछार करचें प्रेतन केलां. तो ताचो खास ईष्ट जावयेता. ताचें मरण, हाका आतां थिरार हाडून आसा. ताचेबरीच घोळून आसल्ल्या हाका आतां आवयचो, गांवचो उडास येवंक सुरू जाला.

हळदुवें रगत या ब्लड प्लासमा म्हणतांव आमी - वोंकून वेच्याक जायतीं कारणां आसुंयेतात. कामाचो भोर, वजन एक कारण खंडीत व्हय. जीव सांबाळून व्हरूंक जाय आसल्लें हळदुवें रगत, जिवाथावन वोंकून गेलें तर?

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

हळदुवें रगत

ताणे मोरजायीच आसल्लें
पिसो, भिंवकुरो गांवटी.

फकत मेंदवाक पात्येवन, कन्नड माध्यम शाळेंत
शेंभराक शेंभर जोडललेंच व्हड साहस म्हण चिंतून
बेंगळूर पावल्ल्या ताचो...
ताचो स्वास रावजायीच आसल्लो.

हांगा सदां रगत लासूंक जाय;
या एकच पावटीं वोंकून सोडिजाय.
तेदनां एकलो वोंकल्लो आनी मेल्लो; कंप्यूटरा मुकार.
ह्या चेड्यान रगत लासलें.

सनवारा ए.सी. बंध केल्या उपरांतय,
सोमाराच्या हिंवाळ्या सकाळिंतय,
इल्लिल्लें लासलें ताणें.
तरनी प्राय,
गांवचे पेजे निसाची सकत,
'जांवंय म्हजो' म्हण खुश पांवचो पयशिलो मामा;
'आहा कितें व्हरतें काम' म्हणची शाभास्कायेची दोरी;
'अय्यो मूर्खा' म्हणचें 'फीड बॅक'.
भायल्यान फुगत, भितरच कुसकत....
लासलें ताणें रगत - राती, सकाळीं, सांजेर
रगताचे इल्लिल्ले थेंबे काबार.

आवयन सांगून दिल्ली दाविद रायाची काणी
'गोलियाताक' हारवोंच्या हटान,
लासून बसलो,
धैर, स्वपणां आनी जिवाची अशा.
हांगा 'शकुनींक' मात्र जीक.

ताचो जीव काडल्लो विकान?
या ताच्या लासून गेल्ल्या रगतान.
ताची वोंक देखल्या हांवें;
तांबडो वर्ण नासचें
हळदुवें, फेणेर, फेणेर दृव.
हळदुवो रंग, लासून काडल्ल्या आपुट सोन्याचो.
ताच्या रगताकी भांगाराचोच रंग.
भांगार चेडो.

काम, त्रास, जवाबदारी, जोड
झुजोन झुजोन जिवाची ताड वोड;
देधेस्फोर मतींत चिंतनांची धांवट
मधें राती नीद नासतां, जिवा संकट

तो थकल्लो; सबार दिसां थावन पयस पावल्ली नीद.
नीद नासतां तो मेल्लो; मरून सुमार दीसच जाल्ले.
विकान फकत पोटलून निदायलें;
आवयबरीं, इष्टाबरी.

आज काल म्हाकाय मांयचो उगडास, इ्ष्टांची याद;
आज काल म्हाकाय विचित्र भृमीद.
आज काल म्हाकाय दोळ्यांत ना नीद.

-एंटनी बारकूर


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessary



Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.