Kavita Kular

ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಬುಡೊಂವ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ

ಪಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್. ಪಶ್ಚಿಮಾಂತ್ ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಾ. ಹೆ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಕುಶಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚಿ ಆಶಾ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಂಪ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 'ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್.

ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಚಲಿ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ. ತಿ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಗುನ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಾಂಯ್ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕೆದಳಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ತವಳ್ಚಿ ಕವಿತಾ, ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಪಿ ಕರ್‍ತಾನಾ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸುಂಕಯ್ ಪುರೊ. ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಸಮ್ಜುನ್, ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗುನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಕಯ್ ಪುರೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ.

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ತಿಣೆಂ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸುಂದರ್ ಸೊಭ್ತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಸುರ್ಯಾಸಂಗಿಂ
 ಹೊಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ
ಜೆದ್ವಾಂ ಕಿರ್ಣಾನ್ ತಶೆಂ, ಆಶೆನ್
 ಮ್ಹಜೆ, ಜೈಲ್ ಫೊಡ್ಲೆಂ
ಪಾಡ್ಲಾಂತ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್, ದರ್ಯಾಂತ್ ದುಷ್ಟುಂಕ್
 ಫುಟುನ್ ಫಾಸ್ಳೊಂಕ್, ಫಾಸ್ಳೊನ್ ಜಳುಂಕ್
ಧಾಂವ್ಲಿಂ - ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ
 ತುಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್.

ಯೇ, ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
 ಹೆಂ ಹೊಡೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾ
ಜಂಯ್ ನದಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ
 ಜಂಯ್ ದೀಸ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ರೊಂಬ್ತಾ.

ಲ್ಹಾರಾಂ ಘಾಲಿ ಘೊರಜ್
 ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಟ್ಟಿ ಲ್ಹಾರಾಂ
ವಾರೆಂ ಉಟಯ್ತ್ ವಾದಾಳ್
 ತರೀ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ ದಾರಾಂ
ಮೆಳುಂ ಆಶಾ, ಉಮೆದ್ ಆಮ್ಚಿ
 ಜಾಂವ್ದಿ ಖುಶೆನ್ ಪಾಶಾರ್
ಜಳುಂ ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಮ್ಹಜೊ
 ಧಯ್ರಾನ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಕಾಬಾರ್.

ಯೇ, ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
 ಹೆಂ ಹೊಡೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾ
ಜಂಯ್ ನದಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ
 ಜಂಯ್ ದೀಸ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ರೊಂಬ್ತಾ.

-ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

संपादकीय:

होड्यार बसोवन बुडोवंक आपोवन व्हरची कविता

पाडला म्हळ्यार पश्चिम. पश्चिमांत सुरयो अस्तमता. हे अस्तमते कुशीन आपोवन व्हरची आशा पांगरून, सासणाक संपचो शेवोट ही कविता उगती करता. चा. फ्रा. देकोसताच्या 'सोंश्याचे कान' पुस्तकांतली ही विंचवण.

हे कवितेंतली नायकी चली या स्त्री. ती आपोवन व्हरूंक आशेता ती व्यक्ती लेगून स्त्री. कांय छापयाचो गोंदोळ हो कांय म्हळळेबरी म्हाका भोगता. सुर्वेर केदळा ही कविता चाफ्रान बरयिल्ली म्हाका खबर ना. कांय पन्नासांच्या दशकांत आसूंक पुरो. तवळची कविता, पुस्तका खातीर कोपी करताना चूक घडल्या आसुंकय पुरो. मोगाची कविता ही समजून, मोगांत सलवल्ल्यांचे आटेविटे ही कविता उग्तायता कोण्णा म्हणून भोगून, असल्या चिंतपाक हांव आयलां. म्हजी चूक जांवकय पुरो. पयले पावटीं छापून आयिल्ली कविता मेळ्ळ्यार बोव बरें जातें.

इतलेंय आसून, ही कविता उतरांक लागून, तिणें चित्रीत करच्या प्रतिमांक लागून सुंदर सोभता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

चड होड्यार म्हज्या

फांत्याफारार सुऱ्यासंगीं
 होडें हांवें सोडलें
जेदवां किरणान तशें, आशेन
म्हजें जैल फोडलें
पाडलांत पालवोंक, दर्यांत दुषटूंक
 फासळोंक, फासळोन जळूंक
धांवलीं - धांवतां धांवतां रावलीं
 आयलेंय म्हाका मेळूंक.

ये, चड होड्यार म्हज्या
 हें होडें थंयसर वेता
जंय नदी दर्याक मेळटा
 जंय दीस धरणींत रोंबता.

ल्हारां घाली घोरज
 आनी काळजांत उट्टी ल्हारां
वारें उटयत वादाळ
 तरी उगतीं दवर दारां
मेळूं आशा, उमेद आमची
 जांवदी खुशेन पाशार
जळूं मोग तुजो म्हजो
 धयरान जाव्वयां काबार.

ये, चड होड्यार म्हज्या
 हें होडें थंयसर वेता
जंय नदी दर्याक मेळटा
 जंय दीस धरणींत रोंबता.

-चा. फ्रा. देकोस्ताTitle : ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z