•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kavita Kular

ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವಿಲ್ಸನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಲಾಕರಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್

ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಟಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವ್ಸರ್. ಸಕ್ಕಡಯ್ ಬಿಝಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಬೋವ್ ಚಮತ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಮರಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಲಾಕರಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್.

ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಸುಂರ್ಗಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್. ತಿ ಬಾಜಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಥಾರ್‍ತಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ್ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ ರಾವಶೆಂ ಕೆಲಾಂ - ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಕಯ್ ಪುರೊ. ಫುಟ್‍ಪಾತಿಚೆರ್ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಂಚೆರ್ ಕುಂಕಡ್ ಭಾಜುನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಬಾಬಾಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಲ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಸಪ್ಣಾಂ ಕಶಿಂ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ? ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಲ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಸೂಮ್ ಮಾಸಾಮುದೆ ಡ್ರೈನೇಜಿಂತ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆಚೆ? ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚಿ ಉತ್ರೊಣಿ ಬೋವ್ ಸುರಸ್.

ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ ತಾಕ್ತೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಕರುಂ ಕಳನಾ! ಶೆಂಭರ್ ಗುಲೊಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚೆಪ್ಯಾಕ್ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲುಂ. ಆಗೋಸ್ತ್ 31 ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್

ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಾಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್
ಕಾಳೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಮಾಳುನ್
ಚ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮೆಳ್ಚೆಕಡೆ
ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲಿ ಸುಂರ್ಗಾರೀ ಬಾಯ್ಲ್
ಗಾಡಿಯಾಂಚೆ ಹೆಡ್ಲಾಯ್ಟ್
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಧಾಂಪ್ತಾತ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ
ಕೊಣಾಕೀ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಶೆಂ
ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ!

ಫುಟ್‌ಪಾತ್‍ಚ್ ಆಂಗಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್
ಮಾಸ್ ಭಾಜ್ಚೊ ವಾಸ್
ಕಾತಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್
ಲೊಂಕ್ಡಾಬೊಡಿ ತೊಪಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಗ್ಡ್ಯೊ ಕುಡಿ
ಆಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಉಕಡ್ತಾತ್
ಲೆಂವ್ಟ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಕ್
ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ರ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್
ಕಾಳೀಜ್ ಆನ್ಕಿಟೆಕ್ ಮೂಸ್‍ಯ್ ಹುಂಗನಾ!

ಡ್ರಾಯ್ನೇಜಿ ಶಿರ್ ಫುಟುನ್ ಉಟಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್
ಉಪ್ಯೆತಾತ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ತೀರ್
ಕೊಂಡೊಮಾಚ್ಯೊ ಪೆಕೆಟಿ
ಸುಣ್ಯಾಂನೀಂಯ್ ಸಾಂಡಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ
ಇರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲಿಂ ರಗ್ತಾಂ,
ಗಳಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಸೂಮ್ ಮಾಸಾಮುದೆ
ಪೆಟಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್ ಧುಂವೊರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ
ಸಿಗ್ರೆಟಿಂಚಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂಯ್ ಭಿಜುನ್ ಮುದೊ!

ತಾಂಚೆರೀ ಫಾಂಕ್ಲಾ ಲಜೆವಿಣೆಂ-
ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಾಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್!

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್


संपादकीय:

विल्सनाचीं उतरां कलाकराच्या रंगाच्याकय प्रभावीत

सिटी सर्कलाच्या स्ट्रीट लैटाच्या मंद उजवाडांत कितें घडटा तें पळेवंक कोणायकी वेळ ना. सगळ्यांक आंवसर. सक्कडय बिझी. पूण हांगासर कवीन बोव चमत्कारान आपल्या दोळ्यांच्या कॅमरान थंयच्यो प्रतिमा फिछार केल्यात. हांगाचीं उतरां कलाकराच्या रंगाच्याकय प्रभावित थरान सांगाता मेळ्ळ्यांत.

गोबोर जाल्लीं सपणां व्हावंवची सुंर्गारी बायल. ती बाजारी न्हय म्हळ्ळें बोव प्रमुख थारता. परिस्थितीन तिका थंय रावशें केलां - कांय पयले पावटीं जांवकय पुरो. फुटपातिचेर ग्रिल्लांचेर कुंकड भाजून दिंवचीं कबाबाचीं दुखानां. हांगा काळजांक मोल ना. काळजांक मोल आसल्लें तर, सपणां कशीं गोबोर जांवचीं? काळजांक मोल आसल्लें तर मासूम मासामुदे ड्रैनेजींत कशें व्हाळून वेचे? पयल्या कडव्या थावन दुसऱ्या आनी तिसऱ्या कडव्याची उत्रोणी बोव सुरस.

विल्सनाच्या उतरांचे ताकतेक कित्याक सरी करूं कळना! शेंभर गुलोब ताच्या चेपयाक रेंवोड घालूं. आगोस्त ३१ ताचो जल्मादीस!

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

सिटी सर्कल

स्ट्रीट लैटाचो मंद उजवाड
काळे केल्ल्या केसांक माळून
च्यार रस्ते मेळचेकडे
रावल्या एकली सुंर्गारी बायल
गाडियांचे हेडलैट 
दोळ्यांक मारताना धांपतात आसड्यो
कोणाकी दिश्टीक पडनाशें
गोबोर जाल्लीं सपणां!

फुटपातच आंगण जाल्ले आंगडिथावन
मास भाजचो वास
काती निसरावन
लोंकडाबोडी तोपल्ल्यो नागड्यो कुडी
आंग दीवन उकडतात
लेंवट्या उज्या जिबांक
पर्जळच्यो पोटऱ्यो मोलाधिक
काळीज आनकिटेक मूसय हुंगना!

ड्रायनेजी शीर फुटून उटल्ल्या आवरांत
उप्येतात पिंजकर तीर
कोंडोमाच्यो पेकेटी
सुण्यांनींय सांडल्लीं हाडां
इरल्यांत तांतूं व्हाळयिल्लीं रगतां,
गळयिल्ले मासूम मासामुदे
पेटल्ल्या खिणांक धुंवोर दिल्लीं
सिग्रेटिंचीं मुळकाटांय भिजून मुदो!

तांचेरी फांकला लजेविणें-
स्ट्रीट लैटाचो मंद उजवाड!

-विल्सन, कटील


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •