Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಾಲ್ವಾ ಪೊಂತಾರ್ ಉಮಾಳ್ತಾ ಸುಖ್
 
ದೆವಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್.  ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ರಚ್ಣಾರಾಂ.  ದೆವಾನ್ ತಾಚೆಂ ರಚ್ನೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆವಯ್ಕ್ ದಿಲಾಂ.  ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಫಕತ್ ರಚಿನಾ, ತಿ ಸೊಸ್ತಾ, ತಿ ಪೊಸ್ತಾ.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾವಿಶಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗನಾ ತರೀ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್  ಪಾಲ್ವಾ ಪೊಂತಾನ್ ದೂಕ್ ಪುಸ್ಚಿ  ಆಪ್ಲಿ ಆವಯಚ್  “ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸದೆಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಲ್ ನಾ.  ತ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಜಿರ್‍ಲ್ಯಾರಯ್ ಸುಖಾಚಿ ಝರ್ ಥಂಯ್ ಉಮಾಳ್ತಾ.  ಪಾಲ್ವಾ ಪೊಂತಾಚೆಂ ಸುತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಪವಿತ್ರ್.
 
ಕವಿ ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ, ತ್ಯಾಗಾಚಿ ನಾಜೂಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ,  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಣಿ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಾದೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸರ್ಗ್ ರಚುಂಕಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಲಿ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.
 
-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 


 
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಭಿತರ್ ತುಂಚ್ ಸದೆಂವ್.....
 
1.

ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲ್ಲೊಂ
ಪಾಯಾಂತ್ ದೂಖ್‌ಚ್ ದೂಖ್, ಥಕ್ಲೊಂ
ಮಾಂಯ್ ಕಶಿ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್
ಪಾವ್ಲಿಗೀ...

2.

ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಪುಸ್ಚೊ
ತುವಾಲೊ ಸದಾಂಚ್ ಥಂಡ್ ಥಂಡ್
ಮಾಂಯ್ಚೊ ಕಾಪ್ಡಾ ಪಾಲಂವ್
ಜಿವಂತ್ ಹುನೊನಿ.

3.

ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ
ಪೇಜ್ ಶಿಜೊನ್ ವೊತ್ಲಿ
ಮಾಂಯ್ ತರಿ ಫುಂಕುನ್ ರಾಂದ್ಣಿ
ಥರಾವಳ್ ರಾಂದ್ತಾಲಿ.

4.

ಎಕಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್
ಮೊಮ್ಯಾಂತ್ ದೂಧ್ ನಾ
ಮಾಂಯ್ಕ್ ತರೀ ಸಾತಾಟ್
ದುಧಾಚೊ ಸಾಗೊರಚ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

5.

ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾರ್ ಪದ್ವ್ಯೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾ ಮುಖಾರ್
ರಂಗ್ ಪುಸುನ್ ಗೆಲೊ.

6.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್
ಮರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ
ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ......

-ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ


संपादकीय:

पालवा पोंतार उमाळता सुख
 
देवाविशीं आनी आवय विशीं कितलें बरयल्यारी उणेंच.  तीं दोगांय रचणारां.  देवान ताचें रचनेचें काम आवयक दिलां.  पूण आवय फकत रचिना, ती सोसता, ती पोसता.  भुरग्यापणार आवयच्या त्यागाविशीं तितलें भोगना तरी, आयच्या वेगान बदलुंच्या संसारांत पालवा पोंतान दूक पुसची आपली आवयच “स्त्रीयां भितर सदेंव” म्हण भोगल्ल्यान नवल ना.  त्या पालवा पोंतार कितलें दूक जिर‍ल्यारय सुखाची झर थंय उमाळता.  पालवा पोंताचें सूत कितलें जरून गेल्यारी तें पवित्र.
 
कवी उब्बा मूडबिद्रीन आवयच्या मोगाची, त्यागाची नाजूक कविता हांगा दिल्या. ही कविता वाचताना, आयच्या सर्व सवलतायो आसल्ल्या काळार जिणी संकीर्ण जाताना, सादे जिणियेंत सर्ग रचुंकय आमची आवय दोळ्यां मुखार येतली तें खंडीत.
 
-आंडऱ्यू एल डिकून्हा

कविता:
 
स्त्रीयां भितर तूंच सदेंव
 
१.

चार मेटां चल्लों
पायांत दूख‌च दूख, थकलों
मांय कशी मैलां पयस
पावलिगी...

२.

म्हजो हात पुसचो
तुवालो सदांच थंड थंड
मांयचो कापडा पालंव
जीवंत हुनोनी.

३.

कुजनांत आधुनीक हातेरां
पेज शिजोन वोतली
मांय तरी फुंकून रांदणी
थरावळ रांदताली.

४.

एकाच भुरग्याक 
मोम्यांत दूध ना
मांयक तरी साताट
दुधाचो सागोरच आसल्लो.

५.

गळ्यांत हार पद्व्यो पुरस्कार
मांयच्या अनभोगा मुखार
रंग पुसून गेलो.

६.

जिण्येंतल्या कष्टांक 
मरून जियेल्ल्यो घड्यो कितल्यो
मर्णाक सयत भियेनातलेल्या
मांयच्या दोळ्यांत नेकेत्रांच नेकेत्रां......

-उर्बान डिसोज, मूडबिद्री


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z