Kavita Kular

ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ

ಸುಶೆಗಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಆಜ್ ಆಕಾಂತ್ ಸುಟ್ಲಾ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ಲಾ
ಏಕಚ್ ಬೊಬಾಳ್ ಉಟ್ಲಾ
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ!

ದೊತೊರ್ ಸಾಯ್ಬ್, ವಕೀಲ್ ಸಾಯ್ಬ್
ಮಂತ್ರಿ ಸಾಯ್ಬ್, ತಂತ್ರಿ ಸಾಯ್ಬ್
ಪಾದ್ರಿ ಸಾಯ್ಬ್, ಬೀಪ್ ಸಾಯ್ಬ್
ಮಾರ್ಕೀಟಾಂತಲೊ ಮಟನ್ ಸಾಯ್ಬ್
ಥರ್ಥರ್‍ಯಾಂನಿ ಆಟ್ಲಾ.

ಮಾದ್ರಿ ಬಾಯ್, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬಾಯ್
ಒಫೀಸಾಂತಲಿ ಆಪೂಟ್ ಬಾಯ್
ಮುಕ್ರಿ ಬಾಯ್, ಮೆಸ್ತೀರ್ಣ್ ಬಾಯ್
ಆಡ್ ಪಡ್ಲಾ ತಾಂಚೊ ಪಾಯ್
ಪೆಂಕ್ಟಾ ನಾಡೊ ತುಟ್ಲಾ.

ಆಕಾಂತಾಕ್ ವೊಡ್ಕೊ ನಾ
ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೊ ನಾ
ಗಾಂವ್ಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಲುಟ್ಲಾ
ಆಜ್ ಆಕಾಂತ್ ಸುಟ್ಲಾ
ಏಕಚ್ ಬೊಬಾಳ್ ಉಟ್ಲಾ
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ.

ಹಾಂವ್‍ಗಾ ಕೊಣ್, ಕಡ್ಚೆಂ ಮೆಣ್
ಗಾಂವಾಕ್ ಸಾಂಗೂಂಕ್ ಭಿಂಯಾವೀಣ್
ಜಳ್ಟಾ ಜೀಣ್ ಕರ್‍ತೀತ್ ಮ್ಹಣ್
ಸಾಯ್ಬ್, ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ರಾಗ್ ಶೀಣ್
ರಗ್ತಾ ಶೆಳೆರ್ ಆಟ್ಲಾ.

ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟನಾಂಗಾ
ಸಾಂಗೂಂಕ್ ಉತರ್ ಸುಟನಾಂಗಾ
ತರಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಫುಡೆಂ
ಮ್ಹಜೊ ಧುಂವರ್ ಉಟನಾಂಗಾ.

ದೆಕೂನ್ ಮೊನ್ಕೊ ಘೊಟ್ಲಾ
ರಾಜಾಂವ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್ಲಾ
ಆತ್ಮೊ ಪಿಂರ್ಗತ್ ಸುಟ್ಲಾ
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ !

ಸೊಸ್ಚೆಂ ಪುರ್‍ಯಾನ್ ಪುರೊ ಸೊಸ್ಲಾಂ
ಆತಾಂ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಬಸ್ಲಾಂ
ಶಿಂತೀದ್ ತಾಸ್ಲಾಂ, ಸಯ್ರಾಣ್ ಲಾಸ್ಲಾಂ
ಮನಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪೊಸ್ಲಾಂ
ವೊಕ್ತಾ ಉಂಡೊ ವಾಟ್ಲಾ.

ರಡೂನ್ ರಡೂನ್ ರಡೂನ್ ರಡೂನ್
ದೊಳ್ಯಾಂತುಲಿಂ ದುಕಾಂ ತಾಂಡೂನ್
ದರ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ತಾಂ ವೊತ್ತಾಂ
ದರ್ಯಾಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ
ಸಾಯ್ಬಾಬಾಬಾ, ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಮಾನಾ
ಮ್ಹಣೂನಾಕಾ ಮನಾ ಮನಾ
ಫಿರ್ಕೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ಲಾ
ದುಬಾವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಟ್ಲಾ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ಲಾ
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ?

-ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ


कविता:

दर्याक उजो पेटला

सुशेगाच्या आमच्या गांवांत
आज आकांत सुटला
काळजाक घाम फुटला
एकच बोबाळ उटला
दर्याक उजो पेटला!

दोतोर सायब, वकील सायब
मंत्री सायब, तंत्री सायब
पाद्री सायब, बीप सायब
मार्कीटांतलो मटन सायब
थर्थऱ्यांनी आटला.

माद्री बाय, व्हडली बाय
ऑफीसांतली आपूट बाय
मुक्री बाय, मेस्तीर्ण बाय
आड पडला तांचो पाय
पेंकटा नाडो तुटला.

आकांताक वोडको ना
पेंकटार तांच्या कुडको ना
गांवचो सुशेग लुटला
आज आकांत सुटला
एकच बोबाळ उटला
दर्याक उजो पेटला.

हांवगा कोण, कडचें मेण
गांवाक सांगूंक भिंयावीण
जळटा जीण करतीत म्हण
सायब, सायबीण राग शीण
रगता शेळेर आटला.

दर्याक उजो पेटनांगा
सांगूंक उतर सुटनांगा
तरय तांच्या आगट्या फुडें
म्हजो धुंवर उटनांगा.

देकून मोनको घोटला
राजांव पेल्यान लोटला
आत्मो पिंरगत सुटला
दर्याक उजो पेटला !

सोसचें पुऱ्यान पुरो सोसलां
आतां दर्यावेळेर बसलां
शिंतीद तासलां, सयराण लासलां
मनांत मेकळें चिंतप पोसलां
वोकता उंडो वाटला.

रडून रडून रडून रडून
दोळ्यांतुलीं दुकां तांडून
दर्या मात्यार वोत्तां वोत्तां
दर्याउजो पालवंवक सोधतां
सायबा बाबा, सायबीण माना
म्हणूनाका मना मना
फिरकीस आमकां भेटला
दुबाव तुमकां उटला
काळजाक घाम फुटला
दर्याक उजो पेटला?

-चा. फ्रा. देकोस्ताTitle : ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z