Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ - ಪಯ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

'ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್' ಜೆಜುನ್ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ಣಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊನ್ಶಿಂ-ತಿನ್ಶಿಂ ತರೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ, ತಾಂಣಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಬಗರ್ ರಾವನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಆಮ್ಚೆ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ತವಳ್ಚೆ ಭಾಶೆಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಫರಕ್ ನ್ಹಯ್?

ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ಮರಾಠಿ ದಿಸ್ತಿತ್. ಥೊಡೆ ಕನ್ನಡ ಭೊಗ್ತಿತ್. ಹೆಂ ಸಹಜ್. ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಂತಾರಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್‍ನ್ ನಾತಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಜೊಡ್ಲಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.  'ಮೊಳ್ಯಾ ಮಾಜಾರಿ' 'ಆದಿ ಪುರುಸ್' 'ಜಮಾನಾ' ಹೆ ಸಬ್ದ್ ಆತಾಂ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'ಎಚಿರ್‍ಕಾಯ್' (ಎಚ್ಚರಿಕೆ) , 'ಕೊಳಾಹಳ್' ಅಸಲೆ ಕನ್ನಡ್ ಸಬ್ದ್ ಹಾಂಗಾ ಝಳ್ಕತಾತ್.

ಭಾಶೆಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಕ್ 'ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ' ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕಾಂತಾರ್:

ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ (ಪಯ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್)

ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾವಾಂತ್
ಕರುಂಚ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉದಾರಣ್
ಆದಾವ್ನ್ ಕೆಲೆಲೆಂ ರುಣ್
ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್
ಭೂಮಿ ವೈಂಕುಟಾಂತ್.

ಆದಿ ಪುರುಸಾ ಸರ್ ಆತಾಂ ಮುಕಾರಿ
ಘೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಸಸತ್ ವೆರಿ
ಆಕಾಂತ್ ಕೊಳಾಹಳ್ ಕರಿ
ದೀವ್ನ್ ದೃಷ್ಟಿ ರುಕಾರಿ
ತ್ಯಾ ಫೊಳಾರಿ
ಭೂಮಿ ವೈಂಕುಟಾರಿ.

ರಿಗೊನ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾ ಮಾಜಾರಿ
ಚಿಂತ್, ಜಪೆ, ಮೊಳ್ಯಾರಿ
ಆನಿ ಜರ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರಿ
ಘೆ ತುಜ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರಿ
ರಗ್ತಾಚ್ಯೊ ಝರಿ
ಕಾಳ್ಜಾ ಸರ್ವಯ್ ಆಂಗಾರಿ.

ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾರೊಕ್ ಉಟೊನ್
ದಿಲಿ ಶಿಸಾಂಕ್ ಶಿಕೊಣ್
ಎಚಿರ್‍ಕಾಯೆನ್ ಚಲಾತಿ ಮ್ಹೊಣೊನ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಕರೊನ್
ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊನ್
ಜತ್ನೆನ್ ತಾಳ್ನೆವಿಣ್.

ತಿನ್ ವೆಳಿಂ ಶಿಂಪ್ಲೊ ದುಕಾನಿ
ತೊ ಮೊಳೊ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ
ನಿಷ್ಠುರಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ದೆಕೊನಿ
ಘಾಮ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾವೊನಿ
ಮೊವಾಳೌನಿ
ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ.

ದುಸರ್ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾರೊಕ್ ಪೊರ್ತೊನ್
ಶೀಣ್ ಶಿಸಾಂ ಥೈಂ ಕರೊನ್
ಬೊಲಲೊ ತಾಂಕಾಂ ದೆಕೊನ್
ಕಾಂಯ್ ನಿದ್ರೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತಿ ಮ್ಹೊಣೊನ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡೊನ್
ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ ಕರೊನ್

ನಾಕಾ ಬಾಪಾ ಮಾರುಂಕ್ ಜಮಾನ್ಯಾಕ್
ದೀವ್ನ್ ಸುಡ್ಕಾ ರಿಣ್ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್
ಪುಣ್ ಜರ್ ಅಯ್ಸಿ ತುಜಿ ಖುಶಿ
ಜಾಂವ್ ಮೊಜೆಂ ತುಂ ಜೆಂ ಶಿರಸಿಂ
ಉಪಧಾಯೆಸಿ
ಜಯ್ಸಿ ತುಜಿ ಖುಶಿ

ತೆದ್ವಾಂ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್
ದಿಲೊ ಸಾಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಾಟವುನ್
ಭೂಮಿ ವೆಲೊ ತಾಕಾ ಉಬಾರುಂಕ್
ಜಂಯ್ ಪೊಡ್ಲೊಲೊ ಶಕ್ತಿವಿಣ್
ನಿಶ್ಚೇತನ್
ಜಾವ್ನ್ ತ್ರಾಣ್‌ಹೀನ್.

ನಿದ್ರಾ ತುಮಿ ಕರಾತಿ
ಸಸ್ತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಯಾತಿ
ಜುದಾ ಆದಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊವ್ರ್ಯಾಶಿ
ಜೊ ಯೆತಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಸ್ತಕಿ
ಹಾಡುನ್ ಸಾಂಗಾತಿ
ಪ್ರಾಣಿ ಖೊಟೆ ನಷ್ಟಿ.

ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ತೊ ಜೂದ್ ಪಾವೊನ್
ಸೈನ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಘೆವ್ನ್
ಚುಂಬಾನ್ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್
ಹ್ಯೆ ಖುಣೆನ್ ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ನ್
ವೆಲೊ ಬಾಂದುನ್
ಕರ್ ತ್ರಾಟೊನ್.

ಆದಿ ಪುರುಸಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಲಿಪೊನ್
ಜಮಾನ್ಯಾಕ್ ವೊರ್ತಾತ್ ಬಾಂದುನ್
ಉಪಾವ್ ಕೊಣ್ ಪುಣ್ ಕರೊನ್
ಮಜತ್ ಕೊಣಾಚಿ ಪೂಣ್ ಸೊದುನ್
ಸುಡ್ಕಾ ಕರೊನ್
ವಾಂಚಯ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್.

-ಆನಾಮಿಕ್

संपादकीय:

रिगलो जेजू मोळ्यांत - पयलो मिस्तेर

'रिगलो जेजू मोळ्यांत' जेजून पिराण सोडच्या पयलेंचीं घडितां वर्णिता. हांतली भास वाचताना कांय आमकां दोनशीं-तिनशीं तरी वर्सां आदल्या कोंकणी मनशांचो, तांणी उलोवन आसल्ले भाशेचो उडास आयलेबगर रावना. आयच्ये आमचे भाशेक आनी तवळचे भाशेक कितलो एक फरक न्हय?

थोडे सब्द मराठी दिसतीत. थोडे कन्नड भोगतीत. हें सहज. गोंयां थावन येताना हीं कांय कांतारां बरोवन दवर‍न नातल्लीं जायजाय. थोड्या सब्दांची विसर पडल्ल्या वेळार, त्या तेकीद कन्नड सब्दांनी जागो जोडला जायजाय.  'मोळ्या माजारी' 'आदी पुरूस' 'जमाना' हे सब्द आतां नांत जाल्यात. 'एच्रीकाय' (एच्चरिके), 'कोळाहळ' असले कन्नड सब्द हांगा झळकतात.

भाशेचो अभ्यास कर‍तल्यांक 'शेंभर कंतिगो' आपुरबायेचें पुस्तक.

-मेल्विन रोड्रीगस

कांतार:

रिगलो जेजू मोळ्यांत (पयलो मिस्तेर)

रिगलो जेजू मोळ्यांत
ध्यान वोरेसावांत
करुंच्याक पुर्तें उदारण
आदावन केलेलें रूण
त्या मोळ्यांत
भूमी वैंकुटांत.

आदी पुरुसा सर आतां मुकारी
घेवन तुजी ससत वेरी
आकांत कोळाहळ करी
दीवन दृष्टी रुकारी
त्या फोळारी
भूमी वैंकुटारी.

रिगोन आतां ह्या मोळ्या माजारी
चिंत, जपे, मोळ्यारी
आनी जर उबगोण दिसल्यारी
घे तुज्या मस्तकारी
रगताच्यो झरी
काळजा सर्वय आंगारी.

मोळ्यांतलो तारोक उटोन
दिली शिसांक शिकोण
एच्रीकायेन चलाती म्होणोन
ध्यान वोरेसांव करोन
जाग्रूत रावोन
जत्नेन ताळनेवीण.

तीन वेळीं शिंपलो दुकानी
तो मोळो दोळ्यांनी
निष्ठुराय मनशांची देकोनी
घाम रगताचो वावोनी
मोवाळौनी
रगताच्या थेंब्यांनी.

दुसर मोळ्यांतलो तारोक पोर्तोन
शिण शिसां थैं करोन
बोललो तांकां देकोन
कांय निद्रे्स्त जाल्याती म्होणोन
आपणाक सांडोन
सांगात ना करोन

नाका बापा मारुंक जमान्याक
दीवन सुडका रिणकाऱ्यांक
पूण जर अयसी तुजी खुशी
जांव मोजें तूं जें शिरसीं
उपधायेसी
जयसी तुजी खुशी

तेद्वां देवा बापान
दिलो सां मिंगेल पाटवून
भूमी वेलो ताका उबारुंक
जंय पोडलोलो शक्तिवीण
निश्चेतन
जावन त्राण‌हीन.

निद्रा तुमी कराती
ससत विशेव घेयाती
जुदा आदीन म्हाका दोवऱ्याशी
जो येता जावन मसतकी
हाडून सांगाती
प्राणी खोटे नष्टी.

त्या वक्ता तो जूद पावोन
सैन जुदेवांचें घेवन
चुंबान पोल्याक दीवन
ह्ये खुणेन जेजूक धर्न
वेलो बांदून
कर त्राटोन.

आदी पुरुसा खंय आसाय लिपोन
जमान्याक वोर्तात बांदून
उपाव कोण पूण करोन
मजत कोणाची पूण सोदून
सुडका करोन
वांचय ताचो प्राण.

-आनामीक


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.