•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kavita Kular

ಮಾನ್ನಮೀ
ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಾನವಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಗೆಲಾಂ

ಮಹಾನವಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಯಾ ಮಾನ್ನಮಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ತಾಶ್ಯಾಚೆ ಮಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ್‍ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಜ್ ನಿಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಾಘಾ ವೇಸ್, ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ನಾಚ್ ಆಜ್ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ವೇಸ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹೊ ವೇಸ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವೊ ಉರ್‍ಲಾ ಆಸುಂಯೆ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾನವಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್‍ತಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಕವಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ಮಾನ್ನಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಹಾನವಮಿಚೆ ಶುಭಾಶಯ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ಮಾನ್ನಮೀ 

ತಾಸೇಚೆ ಮಾರ ಕಾನ್ನಾರ ಪಡಲೆ ಸತಾಂ
ಆಮಗೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ನಿತ್ಯಾ ವೇಸಾ ಸಂಗಾತ
ಮಾನಮೀಚೆ, ದಾಂತ ಚಾಬ್ಬೂನ ಮಾತೆ ಹಾಲೋವಚೆ 
ವಾಘಾವೇಸ ಪಳೋವಚಾಕ ಪಾವ್ಲ ಧಾಂವತಾ
ಪ್ರಾಯ ಕಿತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ 
ವಾಘಾವೇಸಾಚೆ ತಾಸೇಚೆ ಮಾರಾಕ ಮಾತೆ
ಎಕ ಪಂತಾ ಹಾಲತಾ

ನವರಾತ್ರೇಚೆ ರಜಾ, ವರಸ ರಾಕೂನ ಯೆವಚೆ 
ಶಾರದಮ್ಮಾ, ಆನೀ ಗಾಂವಬರೀ ವಾಘ ಆನೀ ಕರಡಿ
ನ್ಹಾಂವನು ಬಾಯರ ಯೆವಚೆ ವೇಳ
ನಾಂಚಾಕ ಆಶಿಲೆ ವಾಘ, ಗಾಲನು ಚಡ್ಡಿ

ಜೀವನ ಎಕ ಮಹಾನವಮಿ,
ಆಮೀ ಜಾವಚೆ ಪಡತಾ ಅನಾರಕಲೀ
ತ್ಯಾ ದೀಸ ರಜೇರ 
ಸಕಾಳಿ ಪೇಜ ಜೆವತನಾ ಗಾಲನು ತೂಪ ಆನೀ ಮೀಟ
ಆಜ ಶೋಧೂನ ವಚೂಕಾ ಕಾಮಾಕ ವಾಟ
ದೀಸ ಧಾಂವಲಾ ಪಾವ್ಲಾ ವಾಡಲಾ
ಆಯಕೂನ ಕಾಮ ಶೋಧೂನ ಬೆಂಗಳೂರ 
ಬೊಂಬಾಯಿ ವಚೂನ ಪಾವಲೆ ದುಬಾಯ
ವಾಘಾ ತಾಸೇಚೆ ಆವಾಜ ಆಯಕೂನ ಧಾಂವಿಲೆ
ಪಳೋವಂಕ ಮೆಳೆಲೆ ಕರಡಿ, ಆಜ ಪುಣ ನಾ ನಿರಾಶಾ
ಅಸಲೆ ಸಾನ ದಾಕೋವನು ಶಿಕಯಲೇಲ
ಮಾನಮೀಚೆ ಸೋಭಾಯ 

-ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ 

संपादकीय:

जिवीत म्हानवमी जावन बदलून गेलां

महानवमी थावन मार्नेमी या मान्नमी सब्द आमचे मधें आदीं थावन आयल्यात. आदीं ताश्याचे मार कानार पडताना आंगांत चर‍ची हुमेद आज निंवल्या. वाघा वेस, आस्वेलाचो नाच आज पातळ जाते आसा. पातळ जाते आसा म्हणच्याकय लोकाक तांतूं आसक्त ना जाल्या. कित्याक म्हळ्यार हे वेस पोटाची भूक थांबयनांत. कांय थोडेकडे दुडू मेळता थंयसर हो वेस आजून जिवो उर‍ला आसुंये.

आयच्या काळार जिवीत एक म्हानवमी जावन परीवर्तीत जाल्लेविशीं कवी ह्ये कवितेंत उल्लेख कर‍ता. आज आमचो लोक कामाच्ये सोधनेर माय‌गांव सांडून पयसापयस पावला. जिविताच्ये मान्नमी थावन मुक्ती जोडुंक हर‍येकलो प्रेतन करून आसा.

सर‍वांक महानवमिचे शुभाशय.

-मेल्विन रोड्रीगस 

कविता:

मान्नमी 

तासेचे मार कान्नार पडले सतां
आमगेले सक्कड नित्या वेसा संगात
मान्नमीचे, दांत चाब्बून माते हालोवचे 
वाघावेस पळोवचाक पावल धांवता
प्राय कितले जाल्यारीय 
वाघावेसाचे तासेचे माराक माते
एक पंता हालता

नवरात्रेचे रजा, वरस राकून येवचे 
शारदम्मा, आनी गांवबरी वाघ आनी करडी
न्हांवनू बायर येवचे वेळ
नांचाक आशिले वाघ, गालनू चड्डी

जीवन एक महानवमी,
आमी जावचे पडता अनारकली
त्या दीस रजेर 
सकाळी पेज जेवतना गालनू तूप आनी मीट
आज शोधून वचूका कामाक वाट
दीस धांवला पावला वाडला
आयकून काम शोधून बेंगळूर 
बोंबायी वचून पावले दुबाय
वाघा तासेचे आवाज आयकून धांविले
पळोवंक मेळेले करडी, आज पूण ना निराशा
असले सान दाकोवनू शिकयलेल
मानमीचे सोभाय 

-वेंकटेश नायक 

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •