Kavita Kular

ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸೂಚ್ ಉರಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ. ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಪಡನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ನಾ.

ಕವಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕರುನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್, ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ತಾಣೆ ಜಿವೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಉಡಾಸ್ ತಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೇಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:  

ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆಲೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತೆಂ ಜನೆಲ್
ಸೊಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ‍್ತಾ
ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜನೆಲ್
ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಝಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಮುಖಮಳ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಶಿಂದ್ತಾ.

ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಸಪ್ಣಾಂ
ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಘುಂವ್ತಾತ್
ಸೊಬಿತ್ ಮುಖಮಳ್ ಆನಿ ತೆ ದೊಳೆ
ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಭೆಟ್ತಾತ್ ದೊಳೆ
ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ನಂಯೊಂ
ಪೊಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ದುಕಾಂ ಝರಿ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮೊಗಾ ಭಾಲಿಯೊ.

ನಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂ, ನಾಂತ್ ಸಪ್ಣಾಂ
ಜಸೊ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಎಕಾಂತ್
ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್
ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಮೆಳನಾಸ್ಲೊ ಪಯ್ಶಿಲೊ ದಿಗಂತ್.

- ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

संपादकीय:

पयस पयसूच उरल्लें जनेलांतलें मुखमळ

एका तेंपार मोग म्हळ्ळो तो जनेलांतल्यान तिळतालो. दारांतल्यान भितर सरुंक ताका धैर नातल्लें. आतांच्या काळार मोगांत पडनातल्ल्याक मोल ना म्हळ्ळें चिंतप आसा. तशें म्हणताना ह्ये कवितेंतल्या जनेलाचें महत्व आयच्ये पिळगेक समजुंचें ना.

कवी जोस्सी पिंटो अपरूप करून, जायत्या वरसांनी हांगासर पावला. कांय पांत्तीस, चाळीस वरसां आदले उडास ताणे जिवे केल्यात. हे उडास ताचे मात्र न्हय, तुमचेय आसुंक साध्य आसात.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

तें जनेल, तें मुखमळ

रस्त्यादेगेलें घर आनी तें जनेल
सोंप‍ल्ल्यो यादी जिव्यो करता
अपरूप‌शें उगतें जांवचें जनेल
आनी तांतूं झळकोंचें मुखमळ
म्हजें काळीज शिंदता.

तर्नाट‍पणालीं हजार सपणां
त्या जनेला भोंवतींच घुंवतात
सोबीत मुखमळ आनी ते दोळे
सलवल्ल्या सपणांचें प्रतीरूप कशीं दिसतात.

अपरूप‌शें आमचे भेटतात दोळे
उमाळ्यांच्यो व्हाळतात नंयों
पोल्यार व्हाळतात दुकां झरी
काळजाक तोप‍ल्ल्यो मोगा भालयो.

नांत उतरां, नांत सपणां
जसो हजार वरसांचो एकांत
तें जनेल, तें मुखमळ
केन्नांच मेळनासलो पयशिलो दिगंत.

- जोस्सी पिंटो, किन्निगोळी


Comment on this article

  • MARCEL, mangaluru

    Sun, Oct 11 2020

    dear jossy, you have reminded me of my lost love which was started through my neighbours window.

    DisAgree Agree Reply


Title : ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z