Kavita Kular

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವಿಂಚವ್ಣ್ - ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ಮದ್ಲಿ.

ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಭನಾ. ಜಿಣಿ ಸೊಂಪ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ. ಜಿಣಿ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ಮದ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಲ್ಲಿ.

ಕೋವಿಡ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೀಯ್ ಮ್ಹಾಮಾರಿ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಸೊ ವಾಂಚಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್, ಕೆದಳಾ ಜಾಯ್, ಆಪ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಸಲಿಂ ಕಸ್ರತಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ - ಅಸಲ್ಯೊ ಪುರಾಯ್ ಗಜಾಲಿ, ಮನ್ಶಾಕ್ ಜರ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ತೆದಳಾ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ತೊ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ‍್ತಾ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯಮಕೊಂಡಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ತಾ.

ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿನ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ವಿಶಯ್, ವಿಂಚವ್ಣೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಾತಾಳ್ಳಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?
ಲೊಕಾಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಕ್.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ನಾ.
ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ಭ್ಯೆಂ, ಆಕಾಂತ್.
ಮರ್ಣಾ ಮದೇಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ
ಹಾಸೊ, ಆವಾಜ್, ದಬಾಜೊ
ತರೀ ರಡ್ನೆಂ, ಅಸಹಾಯಕತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ -
ಮರಣ್ ಯಾ ಜಿಣಿ...
ತರೀ ಮನೀಸ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ.
ಮಾಸ್ಕ್ ನಾ, ಅಂತರ್ ನಾಕಾ,
ಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ.
ಕಸಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್?

ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ - ಹಾಂವ್
ಮೆಲ್ಯಾರಿ, ಗೆಲ್ಯಾರಿ, ಉರ‍್ಲ್ಯಾರಿ
ಜಿಣಿ ಚಲ್ತಲಿಚ್, ಉರ‍್ತಲಿಚ್,
ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಜಿ, ಪುಣ್ ಜಿಣಿ ನ್ಹಯ್!

-ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ

संपादकीय:

विंचवण - जिणये आनी मरणा मदली.

जिणी म्हळ्ळी एके व्यक्तीक दोन फावटीं लाभना. जिणी सोंपची म्हळ्यार मरणाक वेंगचें. जिणी आनी मरणा मदली विंचवण ती आमकां सोडल्ली.

कोवीड जांव वा हेर कसलीय म्हामारी जांव, आमकां आमचो जीव कसो वांचयजाय म्हळ्ळें कळजाय. आमच्या जिवाक कसलें खाण जाय, कितलें जाय, केदळा जाय, आपले सुरक्षितायेक आपणें कसलीं कस्रतां करीजाय - असल्यो पुराय गजाली, मनशाक जर जिविताच्या सुर्विल्या दिसांनी कळीत जायनांत, तेदळा जिवीत म्हळ्ळ्या रुकाक तो कुराड मार‍्ता आनी मरण म्हळ्ळ्या यमकोंडाची वाट धरता.

उब्बा मूडबिद्रीन असलो एक विशय, विंचवणेचो विशय हे कवितेंत हाताळ्ळा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

विंचवण

भोंवतीं पळेतां हांव कितें?
लोकाक, तांच्या कर‍्तुबांक.
म्हज्या तोंडार हासो ना.
कावजेणी, भ्यें, आकांत.
मरणा मदेंय सगळ्यांनी
हासो, आवाज, दबाजो
तरी रडणें, असहायकता.
कित्याक?

विंचवण आमकां आसा -
मरण या जिणी...
तरी मनीस कुड्डो जाला.
मास्क ना, अंतर नाका,
पूण जियेवंक आशा.
कसलें विपर्यास?

उगडास दवर - हांव
मेल्यारी, गेल्यारी, उरल्यारई
जिणी चलतलीच, उरतलीच,
विंचवण तुजी, पूण जिणी न्हय!

-उब्बा मूडबिद्रीTitle : ವಿಂಚವ್ಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z